Published using Google Docs
General Terms (CZ)
Updated automatically every 5 minutes

image1.png

Všeobecné podmínky služby Qerko

Poslední aktualizace: 24. 2. 2022

1. Smluvní vztah

Těmito podmínkami používání služby (dále jen „smluvní podmínky“) se řídí vaše používání aplikací, webů, obsahu, produktů a služeb (dále jen „služby“) poskytovaných společností Qerko, s.r.o., IČO: 06678815, se sídlem na adrese Pivovarská 598/3, Praha 5, registrovanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286872, (dále jen „společnost Qerko“) a přístup k těmto službám. Tyto smluvní podmínky používání a přístupu se na vás vztahují jako na jednotlivého uživatele z libovolné země na světě.

Registrací do služby vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami a zavazujete se jimi řídit. Odsouhlasením smluvních podmínek vzniká smluvní vztah mezi společností Qerko a vámi. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat a nesmíte k nim mít přístup. Tyto smluvní podmínky výslovně nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s vámi. Společnost Qerko si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto smluvní podmínky měnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby či služeb s ní souvisejících, v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů společnosti Qerko apod., s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek společnost Qerko zveřejní na internetové adrese https://www.qerko.com/ a upozorní na změnu uživatele nejméně 7 dní před účinností této změny. Uživatelé mají možnost odmítnout změnu smluvních podmínek a zrušit účet. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po účinnosti změny smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami. Dále společnost Qerko může poskytování služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Na některé služby se mohou vztahovat doplňkové smluvní podmínky, jako jsou zásady týkající se určité události, aktivity nebo propagační akce, a tyto další podmínky vám budou sděleny v souvislosti s poskytnutím příslušných služeb. Doplňkové smluvní podmínky doplňují smluvní podmínky pro účely příslušných služeb a musí být považovány za jejich součást. V případě konfliktu týkajícího se doplňkových služeb mají doplňkové smluvní podmínky přednost před těmito smluvními podmínkami.

Naše postupy shromažďování a zpracování osobních údajů týkající se služeb se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Qerko uvedenými na adrese https://qerko.com/terms/general-privacy-policy/.


2. Informační povinnost

Společnost Qerko vás tímto informuje vy akceptací smluvních podmínek potvrzujete, že jste byli informováni o tom, že:

3. Služby

Službami se rozumí technologická platforma Qerko, prostřednictvím které mohou uživatelé mobilních aplikací nebo webů společnosti Qerko (dále jen „aplikace“) sbírat body v rámci věrnostního programu a získávat tak výhody a nabídky, zaplatit útratu nebo její část za poskytnuté služby a zboží od partnera společnosti Qerko (např. restaurace), který umožňuje za jeho služby a zboží platbu přes aplikaci Qerko na základě smlouvy se společností Qerko (dále jen „partner”).

Licence

Za předpokladu, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, vám společnost Qerko uděluje omezenou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřenosnou licenci bez možnosti dalšího sublicencování na následující činnosti:

 1. přístup k aplikacím a jejich používání ve vašem osobním zařízení výhradně v souvislosti s vaším používáním služeb,
 2. přístup k jakémukoliv obsahu, informacím a souvisejícím materiálům, které mohou být poskytovány v rámci služeb, a jejich používání, výhradně pro osobní nekomerční použití.

Licence není územně omezena. Nemáte právo poskytnutou licenci postoupit třetí osobě, a to ani zčásti.

Jakákoliv práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Qerko a poskytovatelé licence společnosti Qerko.

Omezení

Nesmíte konat následující činnosti:

 1. odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví z jakékoliv části služeb,
 2. rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, pronajímat, prodávat, znovu prodávat, převádět, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, přenášet, streamovat, vysílat či jinak využívat služby jinými způsoby, než jsou výslovně povoleny společností Qerko, nebo z nich vytvářet odvozená díla,
 3. dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozkládat služby s výjimkou postupů povolených platnými zákony,
 4. odkazovat na libovolnou část služeb, zrcadlit ji nebo prezentovat v rámcích,
 5. vyvolávat nebo spouštět jakékoliv programy nebo skripty, jejichž účelem je vyřadit z provozu jakoukoliv část služeb, indexovat služby, prozkoumávat je nebo z nich jinak dolovat data nebo nevhodně zatěžovat služby či bránit provozu nebo funkčnosti kteréhokoliv aspektu služeb,
 6. pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o poškození jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí.

Poskytování služeb

Pokud pro přístup ke službám využíváte aplikace vyvinuté pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS nebo Android, budou nezávislými beneficienty této smlouvy také příslušné společnosti Apple Inc., Google Inc.. Tito nezávislí beneficienti nejsou smluvními stranami této smlouvy a žádným způsobem nenesou odpovědnost za poskytování nebo podporu služeb. Pokud pro přístup ke službám používáte tato zařízení, řídí se toto používání smluvními podmínkami uvedenými v podmínkách poskytování služeb příslušného nezávislého beneficienta.

Vlastnictví

Služby a všechna v nich obsažená práva jsou a zůstanou vlastnictvím společnosti Qerko nebo vlastnictvím poskytovatelů licence společnosti Qerko. Ani tyto smluvní podmínky, ani vaše používání služeb na vás nepřevádí ani vám neuděluje žádná z následujících práv:

 1. práva ke službám nebo v souvislosti se službami jiná než obsažená v omezené licenci udělené výše
 2. práva na používání nebo jakékoliv zmiňování názvů, log, produktů nebo názvů služeb, ochranných známek nebo servisních známek společnosti Qerko nebo poskytovatelů licence společnosti Qerko.

4. Používání služeb společnosti Qerko

Uživatelské účty

Chcete-li využívat služby, musíte si zřídit aktivní osobní účet (dále jen „účet“) k uživatelským službám a udržovat jej. K získání účtu musíte mít věk nejméně 18 let nebo dosáhnout plné svéprávnosti ve vaší jurisdikci (pokud je věk dosažení plné svéprávnosti vyšší než 18 let). Ke zřízení účtu je zapotřebí, abyste společnosti Qerko odeslali některé osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, email a číslo mobilního telefonu. Souhlasíte s tím a zavazujete se, že ve svém účtu budete udržovat přesné, úplné a aktuální informace. Údaje k účtu je možné kdykoliv opravit či aktualizovat. Uživatelský účet získáváte jako nepodnikající fyzická osoba. Nebudete-li udržovat přesné, úplné a aktuální informace v účtu, můžete ztratit přístup ke službám nebo oprávnění k jejich používání nebo může společnost Qerko jednostranně ukončit platnost této smlouvy a váš účet zrušit. Odpovídáte za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vašem účtu, a souhlasíte s tím, že budete trvale své uživatelské jméno (aktuální emailovou adresu) a heslo pro přístup k účtu udržovat zabezpečeno a utajeno, zároveň odpovídáte za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vašem účtu prostřednictvím již přihlášené aplikace na mobilním zařízení, které je potřeba udržovat zabezpečené proti zneužití. Jste povinni chránit přístupové údaje k vašemu účtu a držet je v tajnosti. Společnost Querko neodpovídá za zneužití přístupových údajů k vašemu účtu v případě jejich vyzrazení třetí osobě. Pokud společnost Qerko neposkytne jiné písemné povolení, můžete vlastnit pouze jeden účet.

Můžete svůj účet z vlastního rozhodnutí kdykoli ukončit a zrušit svoji registraci ke službě, a to prostřednictvím tlačítka ve svém osobním profilu. Účet můžete zrušit bez udání důvodu.

V případě porušení či zneužití těchto smluvních podmínek je společnost Qerko oprávněna, dle svého uvážení, Váš účet zrušit. Požadavky na uživatele a chování uživatele

Služba je dostupná pro fyzické osoby a není k dispozici pro použití osobami mladšími 18 let. Nesmíte jiným subjektům poskytnout oprávnění používat váš účet a nesmíte povolit osobám mladším 18 let, aby mohli platit útratu nebo její část u partnera, pokud vás tyto osoby nedoprovází. Svůj účet nemůžete předat ani jinak převést na žádnou jinou osobu ani subjekt. Souhlasíte s tím, že při používání služeb budete dodržovat všechny platné zákony. Partnerovi ani žádné jiné straně při používání služeb nezpůsobíte potíže, újmu, nepohodlí ani poškození majetku. V některých případech můžete být požádáni, abyste předložili doklad totožnosti, který vás opravňuje k používání služeb a přístupu k nim. Souhlasíte, že pokud odmítnete předložit doklad totožnosti, může vám být odepřen přístup ke službám nebo odebráno oprávnění je používat.

Autorizace aplikace Qerko k opakovaným platbám

Aplikaci Qerko je možné aktivně využívat pouze v případě, že autorizujete aplikaci Qerko k opakovaným platbám z platební karty či využitím platební metody Apple Pay. Autorizace se provádí stržením platby ve výši 1 Kč z platební karty, která je ověřovacím poplatkem, prostřednictvím online platební brány od GP Webpay, Stripe, PayU či ČSOB, čímž se provede ověření existence platební karty a zároveň se tím vytvoří souhlas pro společnost Qerko, aby mohla z dané platební karty provádět opakované platby. Svůj souhlas k opakovaným platbám můžete kdykoliv odvolat v prostředí aplikace Qerko.

Textové zprávy

Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že vám služby mohou odesílat informační textové zprávy (SMS) v rámci běžného provozu při používání služeb. Odběr textových zpráv (SMS) od společnosti Qerko můžete kdykoliv odhlásit tak, že odešlete e-mail na adresu info@qerko.com a dáte najevo, že si již nepřejete odebírat takové zprávy, a uvedete telefonní číslo mobilního zařízení, které je příjemcem těchto zpráv. Berete na vědomí, že odhlášení odběru textových zpráv (SMS) může mít vliv na vaše používání služeb.

Komunikace se zákazníkem

Společnost Qerko může vytvářet propagační nabídky, které můžete využít při  placení zboží a služeb u partnerů, na které se propagační nabídky či výhody vztahují. V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona 480/2004 Sb , vás může společnost Qerko informovat o nabídkách svých partnerů prostřednictvím emailových či SMS zpráv, dále také prostřednictvím aplikace společnosti Qerko. Souhlas se zasíláním takovýchto propagačních nabídek můžete kdykoliv odvolat, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nabídky společnosti Qerko nebo o nabídky partnerů.  

Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom od Vás získali zpětnou vazbu k fungování našich služeb a zasílání transakčních emailů, např. účtenek z restaurací. Čas od času vás také upozorníme na důležité změny týkající se našich služeb. Souhlasíte s těmito podmínkami komunikace se zákazníkem.

Obsah poskytnutý uživatelem

Společnost Qerko vám může na základě vlastního uvážení příležitostně povolit, abyste jí prostřednictvím služeb odeslali, nahráli, publikovali nebo jinak poskytli textový, zvukový nebo obrazový obsah a informace, včetně komentářů a připomínek ke službám, vznesení požadavků na podporu a účastí v soutěžích a propagačních akcích (dále jen „uživatelský obsah“). Jakýkoliv uživatelský obsah, který společnosti poskytnete, zůstává vaším vlastnictvím. Poskytnutím uživatelského obsahu však společnosti Qerko udělujete celosvětově platnou, trvalou, neodvolatelnou, přenosnou, bezplatnou licenci s právem sublicencování na použití, kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl, šíření, veřejné vystavení, veřejnou prezentaci a jiné využití takového uživatelského obsahu jakýmkoliv způsobem ve všech formátech a prostřednictvím distribučních kanálů známých v současnosti nebo vyvinutých v budoucnu (mimo jiné v souvislosti se službami a obchodní činností společnosti Qerko a na webech a ve službách třetích stran), aniž by vás společnost Qerko na tuto skutečnost musela upozornit nebo od vás musela získat souhlas a aniž byste požadovali nebo jiná osoba či subjekt požadovala za uživatelský obsah jakoukoliv úplatu či nepeněžité plnění.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že: jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu nebo máte veškerá práva, licence, souhlasy a prohlášení o uvolnění práv, která jsou nezbytná k udělení licence na uživatelský obsah společnosti Qerko, jak je uvedeno výše; ani uživatelský obsah, ani vaše odeslání, nahrání, publikování nebo jiné poskytnutí uživatelského obsahu, ani použití uživatelského obsahu společnosti Qerko povolené těmito podmínkami, nezpůsobí poškození, zneužití ani porušení práv z duševního vlastnictví nebo vlastnických práv třetí strany nebo práv na ochranu osobnosti nebo osobních údajů a nebude mít za následek porušení žádných platných zákonů nebo předpisů.

 Zavazujete se, že neposkytnete uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, nemravný, pornografický, nezákonný nebo jinak nepřístojný, což posoudí společnost Qerko na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem. Společnost Qerko může kontrolovat, monitorovat nebo odstraňovat uživatelský obsah na základě vlastního uvážení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, aniž by vás na tuto skutečnost upozornila, nemá však povinnost tak činit.

Síťový přístup a zařízení

Odpovídáte za získání přístupu k datové síti potřebného k použití služeb. Pokud služby používáte na zařízení připojeném k bezdrátové síti, mohou se na vás vztahovat poplatky za použití mobilní datové sítě a odesílání textových zpráv, jejichž uhrazení je vaší odpovědností. Odpovídáte za pořízení a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení, která jsou nezbytná pro přístup ke službám a aplikacím a k jejich používání, za jejich řádnou aktualizaci. Společnost Qerko nezaručuje, že služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitém hardwaru nebo zařízeních. Služby mohou dále být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

5. Věrnostní program

Úvodní ustanovení

Součástí poskytování služeb je i věrnostní program poskytovaný společností Querko (dále jen „Věrnostní program“ nebo „Program“). Odsouhlasením smluvních podmínek a vytvořením účtu se stáváte členy věrnostního programu.

Podstatou Věrnostního programu je poskytování personifikovaných výhod a nabídek uživatelům Qerko.

Program bude realizovaný na území České republiky. Jeho platnost je bez stanoveného konce trvání. Dojde-li k rozhodnutí o ukončení provozu Věrnostního programu, budou o tom všichni jeho účastníci a partneři informováni. Společnost Qerko si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv ukončit.

Ke každému účtu je navázáno pouze jedno členství ve Věrnostním programu.

V rámci Věrnostního programu dochází ke zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://qerko.com/terms/general-privacy-policy/.

Členství ve věrnostním programu a získávání výhod

Odsouhlasením smluvních podmínek potvrzujete, že se bude řídit aktuálně platnými smluvními podmínkami, včetně podmínek a pravidel Věrnostního programu a jednat v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy.

Personifikované výhody a nabídky jsou vždy připisovány ke konkrétnímu účtu aplikace Qerko. Při každém nákupu, kdy se účastník identifikuje prostřednictvím svého účtu, zaznamená společnost Qerko informace o realizované transakci a zpracovává je pro účely Věrnostního programu.

Podobu a rozsah čerpání, včetně doby k tomuto stanovené, stanovuje společnost Qerko, nebo poskytovatelé dané výhody/obchodní nabídky (provozovatel daného zařízení; partner). Žádné čerpání výhod nemůže jít mimo účet, technicky a procesně vždy půjde přes mobilní aplikaci Qerko.

Principem Věrnostního programu je postupné získávání výhody navázané na návštěvu či konzumaci. Po splnění stanovených podmínek získá uživatel poukaz na zisk odměny.  

Převod získaných poukazů na jiného uživatele je možný (pouze pro uživatele, kteří jsou zároveň členy Věrnostního programu).

Neuznání výhod

Cílem společnosti Qerko je poskytovat Věrnostní program ke spokojenosti uživatelů služeb. Čerpání personifikovaných výhod a nabídek je svázáno s konkrétními podmínkami a pravidly, které je nezbytné dodržet.

Zakazuje se:

 1. Porušení těchto smluvních podmínek (včetně podmínek Věrnostního programu),
 2. Porušení podmínek a pravidel, definovaných poskytovatelem konkrétní výhody či vědomé (cílené) jednání v rozporu s nimi,
 3. Nárokování výhod získaných v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy,
 4. Zneužití výhod Věrnostního programu,
 5. Jednání s cílem úmyslně poškodit společnost Qerko, partnery, či jiné uživatele služeb
 6. Nárokování výhody získaných z důvodu omylu nebo technické chyby aplikace Qerko/systému na straně poskytovatele výhod,

Ve shora uvedených případech není společnost Qerko povinna získanou výhodu poskytnout a je oprávněna na základě vlastního uvážení zrušit účet uživatele (s výjimkou bodu 6 výše).

Pokud partner danou výhodu zrušil, vypověděl či přestal využívat platformu Qerko není společnost Qerko povinna získanou výhodu poskytnout.

Ostatní ustanovení

Jako poskytovatel Věrnostního programu si společnost Qerko vyhrazuje právo dohledu nad jeho regulérností, průběhem, dodržování a vymáhání podmínek.

Společnost Qerko si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, které se týkají dotčeného Věrnostního programu. Včetně zkrácení, přerušení či ukončení jeho platnosti (činnosti), stejně jako změny či odvolání jeho pravidel. O případných změnách budou účastníci informováni na webových stránkách www.qerko.com, nebo prostřednictvím přímé komunikace do e-mailové schránky uživatele Qerko.  

Námitky a reklamace poskytovaných výhod budou řešeny v souladu s publikovanými „Pravidly pro vyřizování reklamací a stížností uživatelů platformy Qerko“. Jejich plné znění je k dispozici na: https://qerko.com/terms/complaints-procedure/.

6. Platba

Berete na vědomí, že společnost Qerko vám umožňuje zaplatit za poskytnuté služby nebo zboží partnerovi prostřednictvím aplikace Qerko, kdy společnost Qerko zprostředkovává a zajišťuje výběr plateb s omezenou pravomocí takového partnera. Úhrada platby provedené tímto způsobem bude považována za stejnou jako platba provedená vámi přímo danému partnerovi. Platby budou zahrnovat příslušné daně podle zákona. Platby vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud společnost Qerko nestanoví jinak. Náleží vám právo požadovat od partnera nižší částky pro platbu za služby nebo zboží, které jste od partnera obdrželi, a to v době, kdy příslušné zboží nebo služby obdržíte. Společnost Qerko bude odpovídajícím způsobem reagovat na jakoukoli žádost partnera týkající se změny výše platby za konkrétní služby nebo zboží.

Všechny platby jsou splatné okamžitě a příslušná platba bude zprostředkována společností Qerko, a to prostřednictvím aplikace Qerko a online platební brány GP WEBPAY, Stripe, ČSOB a PayU. Správcem dat o platební kartě, u kterého jsou tyto data uložena a zpracovávána, je GP WEBPAY, Stripe, ČSOB a PayU. Pokud dojde ke zneužití těchto dat, nenese společnost Qerko žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě. Společnost Qerko provede opakovanou platbu z platební karty, kterou jste do online platební brány prostřednictvím aplikace Qerko zadali jako platební kartu, ze které si přejete poskytnuté služby a zboží hradit. Společnost Qerko může zadat požadavek na stržení platby do platební brány v částce, na kterou dáte pokyn prostřednictvím aplikace Qerko. Poté vám společnost Qerko zašle e-mailem účtenku jménem partnera. Pokud vám aplikace nepotvrdí úspěšnou platbu u partnera, není považováno, že jste partnerovi za poskytnuté služby a zboží zaplatili a musíte zvolit alternativní způsob platby partnera, který partner akceptuje.

Společnost Qerko může čas od času poskytnout některým uživatelům propagační nabídky a slevy, které mohou vést k rozdílům v částkách účtovaných za stejné nebo obdobné služby či zboží získané využitím služeb, a vy tímto souhlasíte, že takové propagační nabídky a slevy, pokud nejsou k dispozici také vám, nebudou mít žádný vliv na užívání služeb nebo na poplatky, které se na vás vztahují.

Qerko nabízí funkcionalitu objednávání / doobjednávání na otevřený účet. Uživatel, který vytvoří objednávku na otevřený účet je povinen takovou objednávku také uhradit. V případě, že by taková objednávka nebyla uhrazena a uživatel by tak způsobil partnerovi škodu, má společnost Qerko možnost takovou objednávku, kterou uživatel vytvořil skrze aplikaci Qerko a neuhradil, strhnout platební metodou přidanou uživatelem do aplikace Qerko. Qerko si vyhrazuje právo službu objednávání / doobjednávání na otevřený účet umožnit jen některým uživatelům.

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že ačkoliv máte možnost navýšit platbu jako spropitné pro partnera, nejste vázáni žádnou povinností tak učinit. Jakékoli zvláštní odměny jsou dobrovolné. Poté, co zaplatíte za obdržené služby či zboží získané od partnera, budete mít možnost ohodnotit svou zkušenost a zanechat připomínky k danému partnerovi.

Společnost Qerko není poskytovatelem platebních služeb.

7. Zřeknutí se odpovědnosti; omezení ručení; odškodnění

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „POKUD JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST Qerko SE ZŘÍKÁ VŠECH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEPŘÍMÝCH ČI ZÁKONNÝCH, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK. SPOLEČNOST Qerko NAVÍC NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI ČI DOSTUPNOSTI SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI ZBOŽÍ VYŽÁDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB ANI ZÁRUKY, ŽE DANÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘETRŽITÉ ČI BEZCHYBNÉ. SPOLEČNOST Qerko NEGARANTUJE KVALITU, VHODNOST, BEZPEČNOST ČI DOSTUPNOST PARTNERA. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH SLUŽEB ČI ZBOŽÍ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU JE VÝHRADNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST Qerko NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPATRNÉ JEDNÁNÍ UŽIVATELE, KTERÉ POVEDE K NEAUTORIZOVANÉM UŽÍVÁNÍ APLIKACE NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST Qerko NENÍ ÚČASTNÍKEM SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI VÁMI A PARTNERY. SPOLEČNOST Qerko NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZE STRANY PARTNERŮ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST Qerko NEODPOVÍDÁ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, OSOBNÍ ÚJMY ČI ŠKODY NA MAJETKU V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SLUŽEB ČI JINAK Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ, A TO ANI KDYŽ BYLA SPOLEČNOST Qerko NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST Qerko NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY, ZÁVAZKY ČI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z:

 1. VAŠEHO VYUŽITÍ SLUŽEB ČI SPOLÉHÁNÍ SE NA SLUŽBY NEBO VAŠÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT SLUŽBY
 2. JAKÉKOLI TRANSAKCE ČI VZTAHU MEZI VÁMI A PARTNEREM, A TO ANI KDYŽ BYLA

SPOLEČNOST Qerko NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA

SPOLEČNOST Qerko NERUČÍ ZA ZPOŽDĚNÍ ČI NEPROVEDENÍ PLNĚNÍ Z DŮVODU, KTERÝ NENÍ POD PŘIMĚŘENOU KONTROLOU SPOLEČNOSTI Qerko. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE CELKOVÁ ČÁSTKA RUČENÍ SPOLEČNOSTI Qerko VŮČI VÁM V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY JEDNÁNÍ PŘEKROČIT STO EURO (100 EUR).

Odškodnění

Tímto dáváte souhlas k odškodnění a zbavení společnosti Qerko a jejích zaměstnanců a zmocněnců odpovědnosti za jakékoli a všechny žaloby, nároky, ztráty, závazky a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z následujícího nebo s tím souvisejí:

 1. vašeho využívání služeb nebo služeb či zboží získaných prostřednictvím vašeho využívání služeb
 2. vašeho porušení nebo nedodržení některé z těchto smluvních podmínek
 3. použití vašeho uživatelského obsahu společností Qerko
 4. vašeho porušení práv jakékoli třetí strany, včetně nezávislých partnerů.

8. Rozhodné právo, mimosoudní řešení sporů, pravomoc soudů

Pokud není v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, budou se tyto smluvní podmínky řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky. Pokud vztah související s užitím aplikace a poskytováním služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak tímto společně sjednáváme, že takový vztah se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou řešeny českými obecnými soudy. Jazykem soudního řízení bude čeština. Existence a obsah soudního řízení včetně dokumentů a souhrnných výtahů předložených smluvními stranami zůstane přísně důvěrná a informace nebudou bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany sděleny žádné třetí straně, pokud:

 1. sdělení třetí straně není v přiměřené míře nutné v kontextu vedení soudního řízení a
 2. třetí strana neposkytne bezpodmínečný písemný souhlas se skutečností, že bude vázána zde stanovenou povinností mlčenlivosti.

Společnost Qerko Vás jakožto spotřebitele tímto informuje, že spory mezi Vámi a společností Qerko, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz; Ministerstvo průmyslu a obchodu (internetové stránky https://www.mpo.cz/) vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Můžete rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Další ustanovení

Žaloby na porušení autorských práv by měly být zaslány určenému zástupci společnosti Qerko. Navštivte prosím webové stránky společnosti Qerko na adrese https://www.qerko.com a vyhledejte příslušné adresy a dodatečné informace.

Jestliže bude kterékoli z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoli práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany nahradí nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část).

Tyto smluvní podmínky včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představují úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy a nahrazují a zneplatňují veškeré předchozí a souběžné smlouvy či ujednání týkající se takového předmětu.