Souhlas zákonného zástupce

S provozováním všech sportovních činností osobám mladším 15 let ve Sportcentru Forea, provozované obchodní společností Forea s.r.o., IČ. 27520081, na adrese Opletalova 92, Lanškroun 563 01.

sport.forea.cz

Já níže podepsaný(á)

…………………………………………………………………………………………………………...

Narozen(a)

…………………………………………………………………………………………………………...

Trvalým pobytem

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tímto prohlášením souhlasím s tím, že můj syn/dcera…………………………………………....

narozen(a) dne…………………………..

 

provozuje na vlastní riziko sportovní činnosti samostatně bez mého doprovodu, jakožto doprovodu zákonného zástupce.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) veškerých možných rizik této činnosti včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví při této činnosti.

 

Současně prohlašuji, že v zájmu prevence vzniku jakýchkoliv škod byl(a) syn/dcera mnou seznámen(a) s obsahem provozního řádu sportovišť a že byl(a) poučen(a) tak, aby jej dodržoval(a) a vynaložil(a) veškeré úsilí k tomu, aby nezpůsobil(a) žádnou újmu na majetku či zdraví sobě ani třetím osobám.

Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody provozovateli sportovišť či třetím osobám.

Souhlasím s použitím fotografií a videí na kterých se můj syn/dcera objeví. Použití fotografií a videí se vztahuje pouze pro marketingové účely Sportcentra Forea.

 

 

V ……………………………………… dne ……………………………

Podpis:

……………………………………

Souhlas zákonného zástupce pro sportovní akci

(Forea Kids – Parkour výlet)

S provozováním všech sportovních činností osobám mladším 15 let pro Sportcentrum Forea, provozované obchodní společností Forea s.r.o., IČ. 27520081, na adrese Opletalova 92, Lanškroun 563 01.

sport.forea.cz

Já níže podepsaný(á)

…………………………………………………………………………………………………………...

Narozen(a)

…………………………………………………………………………………………………………...

Trvalým pobytem

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tímto prohlášením souhlasím s tím, že můj syn/dcera…………………………………………....

narozen(a) dne…………………………..

 

provozuje na vlastní riziko sportovní činnosti samostatně bez mého doprovodu, jakožto doprovodu zákonného zástupce.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) veškerých možných rizik této činnosti včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví při této činnosti.

 

Současně prohlašuji, že v zájmu prevence vzniku jakýchkoliv škod byl(a) syn/dcera mnou poučen(a) o nutnosti dodržování pravidel stanovené vedoucí osobou a uposlechl(a) veškeré příkazy této osoby. Také byl(a) obeznámen(a) s chováním v hromadných dopravních prostředcích jako např. vlak, autobus, tramvaj a jiné.

Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody z neuposlechnutí nebo nedbalosti provozovateli sportovišť či třetím osobám.

Souhlasím s použitím fotografií a videí na kterých se můj syn/dcera objeví. Použití fotografií a videí se vztahuje pouze pro marketingové účely Sportcentra Forea.

 

 

V ……………………………………… dne ……………………………

Podpis:

……………………………………