Published using Google Docs
Furtunidis epistoli SFPOED 5.10.2020
Updated automatically every 5 minutes

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΔΗΣ            ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

                        

Προς όλα τα μέλη

του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων

Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου

που μετέχουν στις αγωγές

κατά του Ελληνικού Δημοσίου

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

                                                                         EMAIL

                                                        Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Θέμα:        Εκδίκαση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

        Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε,

ευχόμαστε να είστε όλοι σας καλά στην υγεία σας.

Ι.        Απευθυνόμαστε προς εσάς, διότι συμμετέχετε ως ενάγων / ενάγουσα στις αγωγές που έχουν κατατεθεί από το γραφείο μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδας, με τις οποίες διεκδικούμε: α) την καταβολή της ονομαστικής αξίας των αρχικών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχατε (αφαιρουμένης της ονομαστικής αξίας των ομολόγων και τίτλων που λάβατε κατά την αναγκαστική ανταλλαγή), β) επικουρικώς αποζημίωση λόγω παράνομης ανταλλαγής των ΟΕΔ, γ) επικουρικότερα, εύλογη αποζημίωση λόγω νόμιμης ανταλλαγής των ΟΕΔ και δ) αναγνώριση περί του δικαιώματος συμψηφισμού της ζημίας λόγω PSI με φορολογικές υποχρεώσεις.

ΙΙ.        Έχουν συνταχθεί και κατατεθεί από το γραφείο μας συνολικά δεκατέσσερις (14) αγωγές, στις οποίες μετέχουν χίλιοι πεντακόσιοι ενενήντα εννιά (1.599) Ομολογιούχοι. Η εντολή στο γραφείο μας για τη σύνταξη των αγωγών είχε δοθεί από τον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος και κατέβαλε την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή μας. Η άσκηση των αγωγών έγινε περισσότερο με σκοπό την διακοπή της πενταετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, καταβλήθηκε από πλευράς μας σοβαρότατη προσπάθεια για την πληρέστερη δυνατή θεμελίωση των απαιτήσεων σε περισσότερες νομικές βάσεις.

ΙΙΙ.        Οι ανωτέρω αγωγές έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση σε διάφορα τμήματα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έχουμε ήδη αναβάλει κάποιες από αυτές για δικασίμους του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2020, ενώ θα παραστεί ανάγκη να αναβληθούν και δεύτερη φορά.

IV.        Χωρίς να χρειάζεται να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα ο Σύλλογος αδυνατεί να συντονίσει την προσπάθεια επικοινωνίας με τους ενάγοντες και την συγκέντρωση του υλικού που απαιτείται, το οποίο δεν είναι δυστυχώς στην διάθεση του γραφείου μας. Επίσης, δεν είναι σε θέση να συντονίσει και την καταβολή της αμοιβής που απαιτείται για το γραφείο μας για την σύνταξη των προτάσεων, την λεπτομερή αναφορά και προσκομιδή των αποδεικτικών εγγράφων για έκαστο Ομολογιούχο και την αντίκρουση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος.  

V.        Εκ του λόγου αυτού απευθυνόμαστε σε κάθε έναν από εσάς τους ενάγοντες, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση, να σας γνωστοποιήσουμε την απαιτούμενη αμοιβή του γραφείου μας, να σας πληροφορήσουμε για τα έγγραφα που πρέπει να μας αποσταλούν για να προσκομιστούν στο Δικαστήριο  και να επισημάνουμε με ειλικρίνεια τις προοπτικές ευδοκίμησης της αγωγής. Μετά από την ενημέρωση αυτή, θεωρούμε ότι κάθε Ομολογιούχος από μόνο του θα μπορεί να σταθμίσει αν θέλει να μετάσχει στην αγωγή επωμιζόμενος το κόστος ή αν δεν επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης της ζημίας.

1.        Σας επισυνάπτουμε ενδεικτικά ένα αντίγραφο αγωγής (ανωνυμοποιημένο), προκειμένου να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο αυτής. τα αιτήματα και την επιχειρηματολογία μας και να εκτιμήσετε μόνη/μόνος σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης.

2.        Η άποψή μας είναι ότι οι προοπτικές ευδοκίμησης των αγωγών δεν είναι μεγάλες. Η εκτίμηση αυτή δεν εδράζεται σε νομικά επιχειρήματα αλλά περισσότερο σε οικονομικές παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη την ταμειακή κατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου και την απροθυμία των διοικητικών δικαστηρίων να δέχονται αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

3.        Έχουμε ασκήσει όμοια αγωγή και ενώπιον των αστικών δικαστηρίων (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), η οποία δεν απορρίφθηκε ουσιαστικά αλλά παραπέμφθηκε στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουμε ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής.  

4.        Η αμοιβή που ζητούμε για την κατάθεση προτάσεων, την αναλυτική περιγραφή και προσκομιδή  των αποδεικτικών εγγράφων εκάστου Ομολογιούχου, την συγκρότηση του συνολικού φακέλου και την αντίκρουση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώνεται κλιμακωτά, ως εξής:

α)        Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας έως 50.000 Ευρώ, αμοιβή 68,20 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

β)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία έως και 50.000 Ευρώ, αμοιβή 80,60 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

γ)         Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 50.000 έως και 100.000 Ευρώ αμοιβή 99,20 Ευρώ, πλέον 20 Ευρώ, για κάθε συνδικαιούχο.

δ)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία άνω των 50.000 έως και 100.000 Ευρώ, αμοιβή 124 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

ε)         Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 100.000 έως και 200.000 Ευρώ αμοιβή 136,40 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ, για κάθε συνδικαιούχο.

στ)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία άνω των 100.000 έως και 200.000 Ευρώ, αμοιβή 161,20 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

ζ)         Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 200.000 έως και 300.000 Ευρώ αμοιβή 167,40 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ, για κάθε συνδικαιούχο.

η)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία άνω των 200.000 έως και 300.000 Ευρώ, αμοιβή 186 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

θ)         Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 300.000 έως και 500.000 Ευρώ, αμοιβή 210,80 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ, για κάθε συνδικαιούχο.

ι)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία άνω των 300.000 έως και 500.000 Ευρώ, αμοιβή 272,80 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

ια)         Για ενάγοντες με ΟΕΔ ονομαστικής αξίας άνω των 500.000 Ευρώ, αμοιβή 372,00 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ, για κάθε συνδικαιούχο.

ιβ)         Για ενάγοντες που κατείχαν άνω των δύο διαφορετικών ΟΕΔ με ονομαστική αξία άνω των 500.000 Ευρώ, αμοιβή 434 Ευρώ ανά ομολογιούχο, πλέον 20 Ευρώ για κάθε συνδικαιούχο.

        Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. και αφορούν τον πρώτο βαθμό εκδίκασης.

        Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, θα δικαιούμαστε και μια πρόσθετη αμοιβή ύψους 4% επί του συνόλου της επιδικασθείσας απαίτησης.

5.        Εφόσον κάποιος Ομολογιούχος (ενάγουσα / ενάγων) αποφασίσει ότι επιθυμεί να συμμετέχει στην εκδίκαση της αγωγής θα πρέπει να μας αποστείλει άμεσα τα εξής:

α)        Εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλα αρχή ή μέσω της διαδικτυακής πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr. (επισυνάπτεται υπόδειγμα)

β)        Το αποδεικτικό αγοράς του αρχικού ΟΕΔ που κατείχατε, το οποίο (ΟΕΔ) υποβλήθηκε στην αναγκαστική ανταλλαγή του Μαρτίου του 2012.

γ)        Αντίγραφο από το βιβλιάριο τραπέζης σας, από το οποίο να προκύπτει ότι είχατε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, την οποία και χρησιμοποιήσατε για την αγορά ΟΕΔ (προαιρετικά).

δ)        Βεβαίωση τράπεζας ή άλλου φορέα που αποδεικνύει ότι κατά την 12.3.2012 κατείχατε τα επίμαχα ΟΕΔ.

ε)        Βεβαίωση τράπεζας ή άλλου φορέα ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, από το οποίο προκύπτει ότι στη θέση των αρχικών ΟΕΔ λάβατε νέους τίτλους και Ομόλογα Δημοσίου και Ε.Τ.Χ.Σ.

6.        Σημειώνουμε ότι για όλους τους ενάγοντες η αγωγή θα τραπεί από καταψηφιστική σε αναγνωριστική, προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρέωση καταβολής δικαστικής ενσήμου που ισούται με περίπου 1,1% του ποσού που αξιώνει έκαστος ενάγων. Επισημαίνουμε ότι για ενάγοντες που διεκδικούν άνω των 250.000 Ευρώ θα τεθεί ζήτημα καταβολής δικαστικού ενσήμου (παρά την τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό) λόγω της τροποποίησης των σχετικών διατάξεων που έλαβε χώρα το 2019. Όμως, επειδή οι προκείμενες αγωγές έχουν ασκηθεί ήδη το 2017 και σε συνδυασμό με δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει ότι το δικαστικό ένσημο δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται σε εκκρεμείς που είχαν ήδη ασκηθεί (όπως οι προκείμενες) κατά χρόνο που δεν προβλεπόταν η καταβολή δικαστικού ενσήμου, θεωρούμε ότι δεν θα απαιτηθεί η καταβολή δικαστικού ενσήμου. Πρέπει να ληφθεί υπό ότι σε περίπτωση απόρριψης των αγωγών, υπάρχει πιθανότητα να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος σας.

ΙV.        Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό για την πρόθεσή σας να συμμετέχετε στην εκδίκαση της αγωγής και να μας αποστείλετε τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και την ανάλογη αμοιβή στον υπ’ αρ. GR16 0171 7490 0067 4914 3452 924 λογαριασμό μου στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Όλα τα έγγραφα μπορούν να σταλούν με email σκαναρισμένα με την ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf στο email: stefurtun@gmx.net. Ομοίως και η εξουσιοδότηση μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά, εφόσον εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του gov.gr.

        Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Στέφανος Φουρτουνίδης

Δικηγόρος