Published using Google Docs
5. REGULAMIN AKADEMIA TAŃCA XDA
Updated automatically every 5 minutes

REGULAMIN XDANCE ACADEMY

DANE SPRZEDAWCY:

Nazwa pełna: KLAUDIA DOBROWOLSKA

NIP: 5472221774 REGON: 387573032

Forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza

Adres: ul. Turystyczna 24/11, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, Polska

§1 DEFINICJE

1. XDA – należy przez to rozumieć XDance Academy – niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą i niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego

2. Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana przez placówkę na zajęcia lub posiada Pakiet zajęć indywidualnych.

3. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła Umowę z osoba prowadzącą placówkę i uiściła opłatę w wymaganej wysokości, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku uczestników 16-18 letnich.

4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w placówce.

5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Pakiet – określona liczba godzin lekcji tanecznych o ograniczonym terminie realizacji.

8. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny.

9. Statut – dokument, na podstawie którego działa placówka kształcenia ustawicznego.

10. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w placówce, dostępny na stronie www.xdancefestival.com oraz w siedzibie placówki.

11. Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Placówki Kształcenia Ustawicznego zawartą pomiędzy podmiotem prowadzącym a Klientem.

12. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.

13. Nauczanie zdalne – nauczanie za pośrednictwem platformy internetowej.

§2 ZAJĘCIA W GRUPACH

1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.

2. O kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data podpisania Umowy.

3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone przez formularze na stronie www.xdancefestival.com

4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Klient może według swojego wyboru:

a. zapisać Uczestnika do innej Grupy,

b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie §8 art. 8. niniejszego regulaminu.

5. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, placówka (zgodnie z treścią Umowy) zastrzega sobie prawo do:

a. rozwiązania Grupy,

b. zmiany Instruktora,

c. zmiany harmonogramu zajęć Grupy.

d. połączenia z inną grupą

6. W szczególnych przypadkach placówka zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody rodziców opiekunów prawnych na udział małoletnich Uczestników w zajęciach.

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się pod wskazanym przez instruktora adresem.

2. W przypadku zdarzeń losowych, placówka zastrzega prawo do incydentalnej:

a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,

b. zmiany terminu zajęć w Grupie,

c. zmiany Instruktora,

d. odwołania zajęć.

3. W przypadkach wskazanych w art. 2 ust. a, b oraz d Klient, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach może:

a. wykorzystać zajęcia w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez organizatora,

b. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia jego nieobecności.

4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, placówka zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze odpowiednio formę nauczania i stopień zaawansowania danej Grupy lub odrobienie zajęć w innym terminie.

5. Placówka zastrzega sobie prawo zmiany terminu i częstotliwości zajęć w nowym semestrze.

6. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od XDA, placówka zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na Nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć zaproponowanego przez Instruktora.

7. Zajęcia w Grupach regularnych odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny publikowanym na stronie www.xdancefestival.com.

8. W trakcie przerw od zajęć, zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez placówkę warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach oraz innych produktach za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.

2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym na stronie  www.xdancefestival.com.

3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Placówka może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych placówka informuje Uczestników i Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik (zgodnie z Umową) nie może zażądać zwrotu pieniedzy czy wykorzystania godziny na zajeciach innej grupy

6. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy.

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,

b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,

c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,

d. podporządkowania się poleceniom instruktora.

8. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

9. W przypadku powtarzających się incydentów nie wywiązywania się Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 9 Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo złożyć wniosek do dyrektora placówki o wykreślenie danego Uczestnika z listy Grupy.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

1. Placówka nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

2. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych placówka rekomenduje konsultacje z lekarzem.

3. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika placówki.

4. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników przebywających na tej sali.

5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników placówki.

6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.

7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.

8. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

8. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szafce.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zawartość szafki, do której pobrał klucz.

10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane instruktorowi.

11. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren placówki.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika placówki

13. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.

§6 SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Placówka udostępnia następujące metody płatności:

a. przelew on-line.

2. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta.

3. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.xdancefestival.com.

4. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.xdancefestival.com. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.

5. Placówka może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:

a. Grup ustalanych indywidualnie,

b. Grup specjalnych,

c. Grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.

6. Na wniosek Klienta placówka wystawi fakturę. W tym celu niezbędne jest, aby zaznaczyć chęć otrzymania FV podczas płatności online.

7. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Umowa może zostać rozwiązania przez placówkę m.in. w przypadku, gdy:

a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej Umowie,

b. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż,

c. w karcie zgłoszenia Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,

d. Uczestnik stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych Uczestników zajęć, a podejmowane działania nie przynoszą rezultatów,

e. Uczestnik przebywa na terenie placówki pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki,

f. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, niszczenia sprzętu na terenie placówki,

g. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia prowadzenia zajęć w Grupie,

h. Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.

3. W przypadku podjęcia decyzji przez dyrektora placówki o skreśleniu Uczestnika z listy Uczestników zajęć, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.

4. Klient może wnieść odwołanie od decyzji skreślenia Uczestnika z listy Uczestników zajęć do organu prowadzącego właściwą placówkę w trybie określonym w Statucie Placówki.

§8 REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie

z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane personalne reklamującego,

b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Dyrektora placówki pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres biuro.xda@gmail.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

4. Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, placówka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,

iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania placówka poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§9 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę i jego sponsorów.

2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.

3. Zgoda, o której mowa w art. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:

1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,

2. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,

3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć,

o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Placówka i osoba prowadząca ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie placówce lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez placówkę i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w art. 1.

§11 ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.xdancefestival.com.. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez placówkę promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć są dostępne w placówce oraz na stronie internetowej  www.xdancefestival.com.

3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020r.