Published using Google Docs
DOORLOPENDE_MACHTIGING_2014.docx
Updated automatically every 5 minutes

                                                                                                                                                 

DOORLOPENDE MACHTIGING                                                                               SEPA

Arnhem Falcons
p/a Voermanstraat 29

6813HA  Arnhem

Kenmerk machtiging :Pasnummer                                               ID:NL04ZZZ401254440000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Arnhem Falcons om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap    

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Arnhem Falcons.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam :………………………………………………………………………………….

Adres :………………………………………………………………………………….

Postcode :…………………………….        Woonplaats :……………………………

Land* :……………………..

Rekeningnummer [IBAN] :……………………………….

Bank Identificatie [BIC]** :……………………………….

Plaats en datum :…………………………………….   Handtekening:…………………………………

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer


Naam lid:…………………………………………    Geboortedatum lid:………………………………


CONTRIBUTIE
Door ondertekening gaat ondergetekende akkoord met hetgeen bepaald is in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en akkoord met maandelijkse/jaarlijkse automatische incasso van de contributie, die voor het lopend verenigingsjaar is vastgesteld.

BEPALINGEN

Ingevolge bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement wordt het lidmaatschap aangegaan voor de periode van één  verenigingsjaar n.l. van 1 januari t/m 31 december van enig jaar.

Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar geldt als aanmeldingsdatum de eerste na de maand waarin de aanmelding plaats vindt. Men zal dan ook direct het geld voor een spelerspas moeten voldoen.

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door schriftelijk of per mail opzegging aan de secretaris (minimaal) een maand voor beëindiging van het boekjaar en onmiddellijk als het lid geen betalingsverplichtingen heeft aan de vereniging.