Published using Google Docs
Medezeggenschapsraad
Updated automatically every 5 minutes

Medezeggenschapsraadaardbol.jpg

Zoals elke onderneming van enige omvang een ondernemingsraad kent, zo bestaat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijke verplichting.

De medezeggenschapsraad is ontstaan vanuit de gedachte, dat, waar binnen de school besluiten worden genomen over zaken die ook ouders en personeel aangaan, die ouders en dat personeel daarover mogen meebeslissen. De medezeggenschapsraad moet dus worden gezien als een advies- en inspraakorgaan naar het bestuur toe. De MR houdt zich dan ook bezig met schoolse zaken. Voor veel beleidsonderdelen is het bestuur verplicht de MR om advies te vragen en voor andere besluiten heeft het bestuur zelfs instemming van de MR nodig. Namens het bevoegd gezag (bestuur) overlegt de directeur met de MR. Hierin ligt ook het verschil met de OR, die meer gericht is op de activiteiten voor de kinderen.

Aangezien wij intensief samenwerken met basisschool de 7 Mijlen vergaderen de MR-en ook gezamenlijk en hebben zij een gezamenlijke afvaardiging naar de GMR. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom, meldt u dit wel even tevoren bij de secretaris.

Daarnaast is er ook een GMR, die zich bezighoudt met bovenschoolse zaken. De GMR kun je zien als een MR van de TOF (dus van alle tien Tubbergse scholen). In de GMR zit van elke school een ouderlid en een leerkracht-lid. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad:

Lid (G)MR

Yvon Droste

Voorzitter

Yvon Droste

Lid MR

(oudergeleding)

Ilse Tasche

Lid MR (teamgeleding)

Jette Wienk