Regulamin Forum Biznesu Azjatyckiego - Bliski Wschód

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Forum Biznesu Azjatyckiego, zwanego dalej “Forum”, które odbędzie się 13 czerwca 2018 roku w Auditorium Maximum w Krakowie w godzinach 10:00-18:00 i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie “Into The East”, zwane dalej “Organizatorem”.
 3. Celem Forum jest zebranie specjalistycznej wiedzy w zakresie biznesu w regionie Bliskiego Wschodu oraz przekazanie jej jak najszerszemu gronu odbiorców w formie prelekcji oraz paneli dyskusyjnych.
 4. Przewidywana maksymalna liczba uczestników Forum to 120 .
 5. Uczestnikami Forum mogą być osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa poprzez pobranie biletu, udostępnionego na stronie wydarzenia.
 6. Forum ma charakter nieodpłatny i organizowane jest w celach niezarobkowych.
 7. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich na stronie Forum: https://www.facebook.com/events/202964040318236/.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Forum

 1. Liczba osób uczestniczących w Forum jest ograniczona.
 2. Każdy, kto zamierza uczestniczyć w Forum, zobowiązany jest do pobrania biletu, udostępnionego wcześniej na stronie Forum (adres do strony w § 1 pkt 7), poprzez wypełnienie w tym celu formularza zgłoszeniowego oraz do okazania go przy wejściu w formie papierowej lub elektronicznej. Pobranie biletu jest nieodpłatne.
 3. O pierwszeństwie uczestnictwa w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. O rezygnacji z zamiaru uczestnictwa w Forum, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora na co najmniej 3 dni przed Forum.
 5. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobą, niż zgłoszona.
 6. Osoby, które nie pobrały biletu, a wyrażają chęć uczestnictwa w Forum, będą wpisane na listę rezerwową, utworzoną w tym celu przez Organizatora.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 3 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Forum zgodne z opisem na stronie internetowej Forum.
 2. Organizator ustala harmonogram Forum oraz zastrzega sobie prawo do jego zmiany, także w dniu, w którym odbywa się Forum. Prawo to obejmuje również zmiany rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§ 4 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zachowania się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i w zgodzie z poleceniami organizacyjno-technicznymi Organizatora oraz władz administracyjnych Auditorium Maximum.
 2. W czasie trwania Forum zabronione jest w szczególności:
 1. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych i innych niedozwolonych środków,
 2. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Auditorium Maximum.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Into The East”.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Forum, w tym stworzenia listy Uczestników.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Forum, w tym stworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie ich usunięcia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji biletowej.
 6. Podczas trwania Forum Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
 7. Uczestnictwo w Forum jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Forum ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Forum.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują wszystkich Uczestników.