logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

Departament de Tecnologia. Criteris d’avaluació. Curs 2017-2018.

Tecnologia 2n ESO, 3r ESO

Tecnologia 4t ESO

Recuperacions a 2n, 3r i 4t d’ESO

Quadern

Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 4t d’ESO

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 1r de Batxillerat

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 2n de Batxillerat

Tecnologia Industrial I 1r de Batxillerat

Tecnologia 2n ESO, 3r ESO

No es podrà aprovar matèria si manca l'entrega d'algun treball

Els exàmens que no es facin el dia establert, s’hauran de fer el dia assignat al mes de juny.

Tecnologia 4t ESO

No es podrà aprovar matèria si manca l'entrega d'algun treball

Els exàmens que no es facin el dia establert, s’hauran de fer el dia assignat al mes de juny.

Recuperacions a 2n, 3r i 4t d’ESO

Els alumnes amb avaluacions suspeses durant el curs tindran dret a un examen de recuperació a final de curs, on s'avaluaran només d'aquelles avaluacions que tenguin pendents.

Quadern

Pel que fa a la presentació del quadern, si es decideix utilitzar-lo, a 2n i 3r d'ESO s'ajustarà al que es va decidir per aquest nivell i que es resumeix en els següents punts:

Ordre i netedat.

Posar la data cada dia.

No han de faltar exercicis ni teoria.

S'ha d'elaborar una portada.

Es recomana l'elaboració d'un índex.


Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 4t d’ESO

Criteris de qualificació.

50% tasques amb l’ordinador

50% exàmens

Els alumnes amb avaluacions suspeses durant el curs tindran dret a un examen de recuperació a final de curs, on s'avaluaran només d'aquelles avaluacions que tenguin pendents.


Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 1r de Batxillerat

Criteris de qualificació

50% exàmens

50% treballs fets amb l’ordinador i entregats al Classroom

Recuperacions

Els alumnes hauran de fer la recuperació de l’assignatura, a final de curs, si la mitjana de les notes de totes tres avaluacions no surt aprovada. S’examinaran d’aquelles avaluacions que no tenguin aprovades o hauran de tornar a fer els treballs suspesos.

En el cas que hagin de fer l’examen de setembre, es farà un pla personalitzat per a cada alumne en funció de quines siguin les parts de l’assignatura que no hagi superat.


Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 2n de Batxillerat

Criteris de qualificació

50% exàmens

50% treballs fets amb l’ordinador i entregats al Classroom

Recuperacions

Els alumnes hauran de fer la recuperació de l’assignatura, a final de curs, si la mitjana de les notes de totes tres avaluacions no surt aprovada. S’examinaran d’aquelles avaluacions que no tenguin aprovades o hauran de tornar a fer els treballs suspesos.

En el cas que hagin de fer l’examen de setembre, es farà un pla personalitzat per a cada alumne en funció de quines siguin les parts de l’assignatura que no hagi superat.


Tecnologia Industrial I 1r de Batxillerat

Criteris de qualificació i recuperació

75% exàmens

15% treballs i projectes en grup o individuals (Classroom, tasques diàries, presentacions,  recerques, ….)

10% quadern de problemes. El dia de l'examen es recolliran tots els problemes de la unitat, passats a net en el format indicat. La no entrega del quadern pot implicar la pèrdua del dret a examinar-se.

Per poder aprovar l'assignatura és condició necessària l'entrega de tots els treballs encomanats així com de totes les parts del quadern.

Els exàmens no realitzats la data prevista es podran recuperar al juny, juntament amb l'examen de recuperació global, prèvia presentació de la justificació.