Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

 

Institut Lluís Companys

TORDERA

----- Document en revisió ------

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


Índex de continguts

1. INTRODUCCIÓ

1.1. DEFINICIÓ

1.2. Preceptes legals

2. ANÀLISI DEL CONTEXT

2.1. Àmbit Municipal.

2.1.1. Ensenyament

2.1.2. Perspectives municipals

2.1.3. Aspectes socials

2.2. Tipologia Escolar de l’Institut.

2.2.1. ESO

2.2.2. Ensenyaments postobligatoris:

2.2.3 Professorat

2.2.4. Personal d’Administració i Seveis

2.3. Infraestructura

3. TRETS D’IDENTITAT i REFERÈNCIES GENERALS.

3.1. L'Educació com a procés integral.

3.2. Àmbit de referència i llengua

3.3. El Pluralisme i els valors democràtics

3.4. La confesionalitat

3.5. La línia metodològica

3.6. La coeducació.

3.7. L'educació per la pau, la solidaritat i la tolerància.

3.8. L'educació per a la diversitat.

3.9. Les relacions amb l'entorn social i natural.

3.10. L'educació per a la salut i la prevenció de riscos.

3.11. La modalitat de gestió institucional.

4. OBJECTIUS

4.1. Objectius de l'àmbit curricular.

4.2. Objectius de l'àmbit administratiu.

4.3. Objectius de l'àmbit de govern del Centre.

4.4. Objectius de l'àmbit humà i de Serveis.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

6. ASPECTES ORGANITZATIUS ESPECÍFICS: serveis i reunions.


 1. 1. INTRODUCCIÓ

 1. 1.1. DEFINICIÓ

Concebem el PEC com una proposta d’abast integral que permet dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa en l’Institut.

Per això caldrà que la seva confecció i aprovació hagi suposat un consens el més ampli possible de tota la comunitat educativa.

Ha de ser un document obert, que es revisarà periòdicament en funció de les diferents circumstàncies conjunturals. Per altra part, es vetllarà per la seva difusió en el marc de tota la institució.

 1. 1.2. Preceptes legals

El marc de proposta ha de compatible amb els aspecte de la normativa d’àmbit superior: LODE (1985), LOGSE (1990) i la LOCE (2002), i de forma més directa amb els diferents decrets que el Departament d’Ensenyament/Educació de la Generalitat de Catalunya publica en el desplegament de les Lleis. En especial el ROC, decret 199/1996 de 12 de juny.


 1. 2. ANÀLISI DEL CONTEXT

 1. 2.1.  Àmbit Municipal.

Població:  Tordera. (Maresme).  Aprox: 16.000 habitants.

Distribució demogràfica irregular: Nucli població + Tres barris diferenciats + Diverses urbanitzacions, a vegades molt allunyades del nucli urbà + Veïnats disseminats pel municipi.

Sectors econòmics:        Indústria tèxtil. Construcció. Metall. Tallers d’automoció.  Càrniques. Agricultura. Ramaderia. Restauració. Comerç.    

Equipaments municipals: CAP i Sala de Reabilitació. Centre de Formació Artística (Teatre Clavé), Instal·lacions esportives diverses, amb el nou Pavelló poliesportiu municipal. Local social “Emili Vendrell”. Llar d’Infants i Biblioteca municipal. Parc “Prudenci Bertrana”. Diverses zones humides protegides (PEIN).

Comunicacions: RENFE (línia Barcelona i Girona), Bus a Barcelona i Girona. Incipient transport municipal a barris i algunes urbanitzacions. N-II (35 Km de Girona, 75 km de Barcelona). C-32 a 3 km. AP-7 a 11 km. GI600 de Tordera a Blanes, i comarcals a Hostalric per Maçanes i per Fogars de la Selva.                

 1. 2.1.1. Ensenyament

Centres Públics:

Escola Ignasi Iglesias: Educació Infantil i Primària.

Escola Serra de Miralles: Educació Infantil i Primària.

Escola la Roureda: Educació Infantil i Primària.

Escola d’Hortsavinyà:  1 classe unitària de Primària + Ed. Infantil.

INS Lluís Companys:  ESO i BAT (2 línies)

INS  Tordària:  ESO (2 línies)

Llar d'infants municipal.

Escola d’adults municipal.

Centres Privats (concertats):

Escola  St. Josep (Religiosa):  Llar d'infants + Ed.infantil + Primària + ESO (1 línia).

Escola Brianxa (coop. pares): Llar d'infants + Ed.infantil + Primària + ESO (1 línia).

        

Aproximadament cada Centre integra entre 300 i 500 alumnes, amb excepció de l’Escola d’Hortsavinyà i de l’Escola d’adults.

Serveis Municipals relacionats amb l'ensenyament.

Teatre Clavé:  Centre de Formació Artística: Aules de Teatre i Belles Arts. Escola de Dansa i Música.

Servei de Psicologia.

Organisme Autònom de Serveis Comunitaris (OASC): Benestar Social i Inserció Laboral. Ofereixen cursos diversos de formació ocupacional, etc.

Biblioteca municipal.

Existeixen, també, algunes acadèmies privades que ofereixen estudis informàtics, classes particulars específiques, etc.

 1. 2.1.2. Aspectes socials

Predomini de rendes mitjanes-baixes i una taxa d’atur alta.

Qualitat mitjana de vivendes: satisfactòria al nucli urbà, però amb una certa precarietat en algunes urbanitzacions.

Divisió municipal per barris i urbanitzacions molt acusada.

Baixa cohesió social.

 1. 2.2. Tipologia Escolar de l’Institut.

Institut de titularitat pública. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de Barcelona-II / Comarques.

Línia de transport escolar: matí-tarda.  No hi ha servei de menjador escolar.

 

A nivell d’ESO, l’alumnat prové de forma quasi exclusiva dels alumnes que finalitzen primària dels Centre Públics. La major part són fills de treballadors/res. A destacar un augment significatiu en els últims anys d’alumnes que provenen d’altres localitats (canvi de lloc de residència dels pares).

De moment, és reduït el nombre d'alumnes d'incorporació tardana que provenen d'altres països. 

Les famílies, en general, es declaren catòliques o agnòstiques. Tanmateix, ens consta que hi ha alguna família que es declara de Testimoni de Jehovà, Evangelista, Musulmans i d’altres creences.

 1. 2.2.1. ESO

Consolidats entre 2 i 3 línies d’ESO.

L'alumnat prové d'àmbits geogràfics heterogenis: centre, barris, urbanitzacions i rural.

Excepte en l'ús escrit de la llengua, que es fa normalment en català, són majoritaris els alumnes amb ús social del castellà.

 1. 2.2.2. Ensenyaments postobligatoris

Consolidades 3 modalitats de Batxillerat: Tecnològic, Humanístic-Social i Ciències de

de la Naturalesa i la Salut. (en total, 2 línies)

A nivell d’Ensenyaments Postobligatoris (Batxillerat i CFGM), l’alumnat prové aprox. en un 40 % d’alumnes de l’Institut, i el 60% restant provenen dels Centres concertats del municipi i, també, d’altres (Hostalric, Palafolls, Malgrat, Blanes,...)

Equilibri entre l'ús social del català i del castellà, i predomini del català en usos escrits. Els alumnes porten una bona formació per a La universitat o CFGS, doncs els resultats de les PAU (proves d'accés a la Universitat) normalment estan per sobre de la mitjana de Catalunya (centres públics + centres privats).

 1. 2.2.3 Professorat

La major part de la plantilla de l'Institut és estable:

Aproximadament el 60% del professorat té una antiguitat superior als 5 anys a l’Institut.

El 25 %, entre 1 i 5 anys, i  15 % menor d’1 any.

 1. 2.2.4. Personal d’Administració i Seveis

1 Auxiliar administrativa i 2 Conserges, que han mantingut continuïtat a l'Institut.  

 1. 2.3. Infraestructura

Edifici de 25 anys d’antiguitat presenta en general un bon estat malgrat que ara ja s’hi han d’anar fent millores.

Zona de patis adequada.

Espais insuficients per a aules, despatxos per a tutories, i per als departaments i seminaris. Infraestructura per a l'Educació Física poc adequada.

Material pedagògic adequat i suficient: (laboratoris, Informàtica, tecnologia, biblioteca..). S'inverteix contínuament en la seva reposició, manteniment i millora.


 1. 3. TRETS D’IDENTITAT i REFERÈNCIES GENERALS   

 1. 3.1.  L'Educació com a procés integral

l'Institut assumeix l'EDUCACIÓ com un procés "Integral" en el sentit que es desenvolupa tot tenint en compte diferents àmbits: físic, moral, intel·lectual, etc.

Es considera que l'alumnat és el primer responsable del seu procés formatiu. Caldrà fer-lo conscient d'aquesta responsabilitat que haurà d'aprendre a exercir en el context del seu nivell de maduresa personal. Té el dret, per tant, a ser informat dels objectius a assolir, de la metodologia d'avaluació i de les possibilitats de recuperació.

En aquest sentit, la família de l'alumne és el primer pilar en la formació, i és per això que el compromís de col·laboració de les famílies amb l'equip de professionals del centre és indispensable per a aconseguir un procés formatiu efectiu i coherent.

Es considera una prioritat fonamental, el respecte per les persones i pel seu treball.

L'interès per el treball, la feina ben feta, l'esforç i l'ordre...  constitueixen  les actituds principals per a fomentar les exigències bàsiques del professorat envers als alumnes.

La col·laboració i les actituds de solidaritat envers als companys es fomentaran, tant a les aules com a fora d'elles.        

Els aspectes acadèmics tindran una consideració bàsica per a tots els alumnes i, especialment, per a l'alumnat dels ensenyaments postobligatoris, sense descuidar els altres àmbits de l'educació

 1. 3.2.  Àmbit de referència i llengua

Tordera és el municipi de la major part dels alumnes. Per això, el coneixement de la història i realitat locals es tindrà especialment present a l’hora de tractar diferents continguts, dissenyar activitats d’aprenentatge, confeccionar, impartir i cursar “crèdits de síntesi” i assignar diferents “treballs de recerca”. Es tindrà cura, per altra part, en el foment i conservació de les tradicions i cultura del país.

La llengua catalana és la pròpia de la institució. S’utilitzarà com a llengua vehicular, tant en l’ensenyament-aprenentatge, com en el procediment administratiu general. A la vegada, caldrà garantir el correcte aprenentatge de la llengua castellana per part de tots els alumnes. (Primer apartat de les successives Resolucions d'inici de curs)  

L'institut disposa d'un "Projecte lingüístic" i d'un professor/a amb càrrec de  Coordinador Lingüístic.

 1. 3.3. El Pluralisme i els valors democràtics

L'Institut es manifesta com a democràtic. La participació de tots els col·lectius haurà de garantir el respecte a les diferents opinions, però amb el rebuig manifest a qualsevol mena de dogmatisme. En aquest sentit, la referència a les Llibertats i Valors democràtics,  Drets Humans,  Justícia, Responsabilitat, Pau, Tolerància, .... haurà de regir les relacions constants entre tots.

Es potenciarà, doncs, l'actitud crítica per part dels alumnes dins del marc democràtic. Es fomentarà, també, la tolerància i el respecte a les diferents opinions.

 

3.4. La confessionalitat

L’Institut es manifesta aconfessional i laic. L’educació dels alumnes, per tant, seguirà les pautes del “no adoctrinament” en un context de respecte a les opinions de les persones i a les seves creences religioses.

La importància històrica de la religió a la nostra societat, s’haurà de manifestar en el marc d’una “Cultura religiosa general”, encara que s’impartirà Religió Catòlica en el centre als alumnes que, a nivell familiar, hagin optat per aquests ensenyaments, d’acord amb la normativa vigent.

 1. 3.5. La línia metodològica

El mètode general d'actitud i treball que es seguirà a l'Institut haurà de:

Propiciar el diàleg i el consens entre els professors/res per tal que es pugui assegurar que les metodologies d’ensenyament emprades a l’Institut, no siguin oposades ni contradictòries. Per això, doncs, en el marc de les sessions dels representants dels Departaments, d'Equips Docents, etc. s'afavorirà la coherència suficient.

Adequar la metodologia a les necessitats educatives reals dels alumnes, i al procés d'ensenyament-aprenentatge  (avaluació, tractament diversitat, etc), d’acord amb les possibilitats i recursos reals del centre: humans, materials, etc.

Potenciar l’esperit de treball individual i en grup, de responsabilitat per a una feina ben feta, de sensibilitat, de concentració, de rigor i d’ordre.

Propiciar que els professors plantegin tasques engrescadores i no rutinàries.

Considerar la realitat física i social de l'entorn a l'hora d'orientar la tasca escolar.

Mantenir una actitud d’obertura envers les noves aportacions teòriques i pràctiques, i fomentar-ne el coneixement entre el professorat i alumnat.

Procurar que el coneixement de les noves tecnologies especialment les TIC TAC s’apliquin i es fomentin a les aules.

Fomentar racionalment la formació permanent de l’equip docent en equilibri amb les tasques pròpies del centre.    

 1. 3.6. La coeducació

L'Institut s'ha de regir pel principi de coeducació, entenent-la com un intent d'educar per a la igualtat.

En aquest sentit caldrà fer una tasca activa, promovent la participació mixta i qüestionant, quan sigui necessari, qualsevol manifestació de tipus sexista.

 1. 3.7. L'educació per la pau, la solidaritat i la tolerància

Educar pel respecte als Drets Humans Universals serà el pilar de la nostra manera de fer.

L'institut vol educar en la línia de fomentar l'entesa i solidaritat entre els pobles i individus, el respecte als Drets Humans, i la valoració de la Pau i les actituds no-violentes.

Es fomentarà el respecte a les diferents idees, cultures, orientació política, sexual, etc.

La referència al respecte s'utilitzarà, doncs, davant qualsevol conflicte particular i institucional.  

La no violència serà un principi inqüestionable davant qualsevol problema entre els alumnes. S'insistirà constantment en la necessitat del diàleg i de la comprensió, sobre tot a partir dels models i pautes de conducta positius.

Es promocionarà el treball en comú i la col·laboració en tasques acadèmiques i extraescolars.

 1. 3.8. L'educació per a la diversitat

L'Institut assumeix la diversitat humana com a característica intrínseca de la realitat humana, des d'un punt de vista positiu i enriquidor.  Per tant, s'accepta que el fet educatiu ha de procurar tenir en compte les diferències i ser capaç de potenciar les característiques i possibilitats de cadascun dels alumnes.

Si bé el procés educatiu ha de donar coneixements i pautes ètiques comuns, també ha de tenir en compte les diferents capacitats d'assimilació, així com les diferents procedències socials, culturals, religioses, etc. 

 1. 3.9. Les relacions amb l'entorn social i natural

L'Institut ha d'assumir la seva integració en un entorn social i natural concret. No és una institució al marge de la societat on està ubicat, ni al marge del medi físic i natural, si no integrada en una realitat social, cultural, econòmica i geogràfica. Les activitats que es programin en el Centre hauran de tenir en compte, doncs, aquesta connexió amb la realitat local, comarcal i nacional.

L'Institut haurà d'ésser un referent cultural de Tordera.

El coneixement de l'entorn més proper esdevindrà prioritari en el fet educatiu. Caldrà fer referència, a la realitat torderenca, a les seves institucions, i al seu medi físic: geogràfic i natural.

L'Institut vetllarà, també, per que es produeixi una relació suficientment efectiva amb la resta de centres escolars, institucions, entitats culturals, etc. del municipi i fomentarà la integració i col·laboració dels alumnes dins del context de les associacions locals.

 1. 3.10 L’educació envers la sostenibilitat

En un altre ordre d’interessos, es procurarà tenir present una educació relativa a la preservació del medi-ambient, mitjançant polítiques que fomentin el reciclatge dels materials, la conscienciació en el respecte i defensa del nostre patrimoni natural i una adequada  justificació de la necessitat d'un "desenvolupament  sostenible" hauran d'estar presents en el fet educatiu diari.  Aquest projecte i els seus objectius es recullen dins el programa general d’Escoles Verdes i estarà desenvolupat al PES (Projecte Educatiu Sostenible)

 1. 3.11. L'educació per a la salut i la prevenció de riscos

L'Institut ha de conscienciar a tota la comunitat educativa sobre la necessitat de mantenir uns hàbits higiènics, de salut mental i física i alimentaris correctes.

Caldrà, doncs, que els alumnes coneguin el propi cos i  les seves necessitats bàsiques, així com prenguin consciència de la necessitat de mantenir uns hàbits saludables a nivell d'exercici físic, higiene, alimentació i descans.

De forma explícita, caldrà també prevenir als alumnes de les conseqüències de determinats hàbits de risc,  del consum de substàncies nocives i, també, en relació a les malalties de transmissió sexual.  

Molt important és, també, l'orientació als alumnes en relació a la utilització del temps de lleure: activitats esportives, lectura, música, teatre, ...

S'ha d'insistir en el manteniment del les instal·lacions i materials de l'Institut en perfecte estat de conservació i neteja, coherentment amb els aspectes sanitaris relacionats. Es procurarà que els alumnes, actuïn en conseqüència.

S'actuarà d'acord amb "El Pla de Prevenció de Riscos Laborals" que haurà d’adaptar el "Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals del Centre" i es faran els simulacres d'Evacuació del Centre periòdics, d'acord amb el  "Pla d'Emergència del Centre". 

 1. 3.12. La modalitat de gestió institucional

La finalitat última de la nostra institució és l'educació dels alumnes. Per això, cal que la implicació de tots els col·lectius sigui suficientment efectiva i que es manifesti amb una veritable participació des de la pròpia parcel·la de responsabilitat.

La gestió es basarà en la presa de decisions rellevants, prioritzant el debat i de la pràctica  democràtica d’aconseguir acords i consensos.

Per a fomentar la responsabilitat, és important que es promogui la participació de tota la comunitat educativa en els òrgans col·legiats de govern de l'Institut, i la seva vinculació i implicació en el funcionament general.


 1. 4. OBJECTIUS

Pretenen donar les pautes d'actuació del procés educatiu per a aconseguir els resultats i finalitats bàsiques relacionades directament amb els Trets d'Identitat del Centre que s'han descrit anteriorment.

 1. 4.1. Objectius de l'àmbit curricular.

 1. Fer que els alumnes, en el context de les relacions generals a l'Institut i en cada sessió de classe, es formin en els principis bàsics formulats en el marc dels "Trets d'identitat de l'Institut".
 2. Oferir als alumnes la instrucció que els desplegaments curriculars normatius exigeixen, en el marc de les diferents programacions que han elaborat els departaments i seminaris de l'Institut.
 3. Implicar als alumnes en la seva pròpia formació, insistint que la seva responsabilitat passa per l'aprofitament de les classes i activitats que se'ls hi ofereixen,  fent-los conscients dels objectius que es proposen i de la seva evolució.
 4. Assolir un nivell d'ús del català, com a llengua vehicular, el més alt possible, d'acord amb el "Projecte de Normalització Lingüística" del Centre.
 5. Aconseguir el màxim assoliment per part dels alumnes dels coneixements i de les habilitats necessàries per al desenvolupament personal i la integració a la societat.
 6. Amb la informació disponible, ajudar i facilitar la integració laboral dels alumnes en edat corresponent, quan ells i les seves famílies manifestin la intenció d'entrar en el món laboral.
 7. Procurar garantir, tant per als alumnes d'Ensenyament Obligatori com Postobligatori, el nivell acadèmic òptim per a assumir amb èxit els estudis futurs i/o la integració laboral, d'acord amb les seves possibilitats i expectatives.

 1. 4.2.        Objectius de l'àmbit administratiu

 1. Gestionar amb prou transparència tot el procés administratiu del Centre.
 2. Executar una gestió econòmica clara, amb la suficient participació de la Comissió Econòmica del Consell Escolar.
 3. Donar tot el suport administratiu possible a alumnes, famílies, professorat i personal no docent.  
 4. Mantenir el centre i el seu material en un bon estat de conservació.
 5. En la mesura de les possibilitats econòmiques,  proveir contínuament al centre dels materials i instruments d'acord, en primer lloc, de les necessitats generals i, en segon lloc, de les necessitats dels departaments.

 1. 4.3.        Objectius de l'àmbit de govern del Centre

 1. Gestionar tot el procés de l'organització del centre amb prou obertura i informació.
 2. Facilitar i exigir la tasca específica de tots els treballadors del centre.
 3. Controlar el compliment de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) del centre, interpretant de la forma més plural possible els aspectes no recollits a aquesta normativa i facilitant la seva revisió periòdica.
 4. Fomentar la participació general en la presa de decisions, en el marc de les diferents comissions, òrgans de coordinació específics, etc.
 5. Mantenir un nivell de debat periòdic en relació als temes més rellevants, tant a nivell de Claustre, com de Consell Escolar.
 6. Fomentar la relació efectiva del centre amb altres institucions locals, com poden ser Ajuntament, Centres d'Ensenyament, Associacions esportives i culturals, ....
 7. Participar amb la implicació necessària en el Consell Escolar Municipal.

 1. 4.4.        Objectius de l'àmbit humà i de Serveis

 1. Procurar que la comunicació i relacions personals i entre tots els estaments i col·lectius de l'institut es desenvolupin amb el màxim respecte i cordialitat.
 2. Implicar al professorat, en funció de les possibilitats, a fi que la seva tasca sigui prou interessant i eficient.
 3. Donar als tutors i tutores les facilitats necessàries per a que la seva tasca sigui prou efectiva, en el marc dels "Plans d'Acció Tutorial, d'Acollida i d'Orientació".
 4. Fomentar la col·laboració de les famílies amb el Centre, facilitant la seva comunicació amb el personal docent i el seu accés a determinats estaments i serveis, interns o externs.
 5. Facilitar i promoure l'ús públic de les instal·lacions del Centre per part de la població de Tordera, establint i o consolidant els acords de col·laboració o econòmics adients amb les institucions i associacions, tant públiques com privades.
 6. Considerar la tasca del Personal d'Administració i Serveis com a bàsica en la comunicació i relació entre tots els estaments i col·lectius del centre.
 7. Col·laborar amb els serveis institucionals relacionats amb la formació i atenció dels alumnes.
 8. Potenciar la participació en les activitats esportives i culturals que s'organitzin arreu, per part d'equips, grups escolars o individualment, que representin a l'Institut Lluís Companys. Foment d'aquest tipus d'activitats.
 9. Actuar coherentment amb les NOFC del Centre, treballant amb una perspectiva de millora en els aspectes relacionats amb la "resolució de conflictes". 
 10. Afavorir l'accés a la informació disponible relativa a activitats complementàries i de formació, per part de tots els sectors de l'Institut.  
 11. Promoure la participació de tots els sectors en les eleccions periòdiques per al Consell Escolar.
 12. Fomentar la participació de les famílies en l’Associació de Famílies d’alumnes (AFA) i col·laborar-hi, en la mesura de les possibilitats.


 1. 5.        ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Desplegat i especificat a les NOFC

 1. 6.        ASPECTES ORGANITZATIUS ESPECÍFICS

Desplegat i especificat a les NOFC

IES Lluís Companys        Tordera, 26/05/2017                        

CODI: PEC

Elaborat: Equip Directiu, Claustre        

VERSIÓ: 1.1

Revisat:         Equip Directiu, Claustre, Consell Escolar

DATA:

Aprovat:

Pàgina: /

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès