1. Профіль освітньої (освітньо-професійної) програми зі спеціальності

273 «Залізничний транспорт» спеціалізацією «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого

навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад  «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст технік – механік з обслуговування та ремонту вагонів

Junior Shecialist technician – mechanic on maintenance and repair of  railway carriage

Офіційна назва освітньої програми

Технічне обслуговування і ремонт вагонів

Тип диплому та обсяг професійної програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредити ЄКТС, термін навчання: 2роки 10місяців – на основі ПЗСО,

 3роки 10 місяців з однозначним вивченням предметів ПЗСО.  

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 – Мета освітньої (освітньо-професійної) програми

Забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовану підготовку здобувача вищої освіти ступеню молодший спеціаліст, формувати компетентності, визначити  обсяг спеціальних знань, умінь та навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання технічного обслуговування та технологічного процесу ремонту рухомого складу відповідно досучасних методів та технологій при обслуговуванні і ремонті рухомого складу.

                3 – Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань 27 «Транспорт»

Спеціальності 273 «Залізничний транспорт»

Освітня програма «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми розподілено на два цикли: загальної підготовки – 42,5%; професійної та практичної підготовки –52,5% (в тому числі різні види практик, дипломування ); вибіркові компоненти – 5%.

2  Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1 Перелік компонент ОП

       

п/п

Назва  дисципліни

Мінімал.

 кіл-сть кредитів

Форма контролю

Семестр

Обов’язкові компоненти ОП

1 Цикл загальної підготовки

ОК 1

Філософія і культурологія

2

залік

4

Культурологія**

ОК 2

Фізичне виховання***

7

залік

5,6

ОК 3

Українська мова (за професійним спрямуванням)*

2

екзамен

4

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)*

1,5

залік

4

ОК 5

Правознавства*

2

залік

3

ОК 6

Історія України*

2,5

екзамен

3

ОК 7

Соціологія

2,5

залік

4

ОК 8

Економічна теорія

2

залік

5

ОК 9

Основи вищої математики*

2

екзамен

4

ОК 10

Обчислювальна техніка і програмування*

1,5

залік

3

ОК 11

Фізика*

4

екзамен

3

ОК 12

Хімія*

2

залік

4

ОК 13

Екологія*

2

залік

4

ОК 14

Електротехніка та електровимірювання

3,5

екзамен

4

ОК 15

Креслення та комп’ютерне проектування*

3

залік

4

ОК 16

Технічна механіка

3

екзамен

4

ОК 17

Матеріалознавство

3

залік

5

Безпека життєдіяльності**

Разом ЗП

45,5

2 Цикл професійної та практичної підготовки

ОК 18

Основи промислової електроніки

3,5

 залік

6

ОК 19

Електричні машини

3,5

екзамен

5

ОК 20

Автоматичні гальма вагонів

7

екзамен

8

ОК 21

Технічна експлуатація залізниць та безпека руху

4,5

екзамен

6

ОК 22

Охорони праці та БЖД

3,5

екзамен

5

Безпека життєдіяльності**

ОК 23

Економіка,  організація і планування вагонного господарства

6

екзамен

8

ОК 24

Економіка,  організація і планування вагонного господарства (курсовий проект)

2

залік

6

ОК 25

Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

2

залік

4

ОК 26

Технологія ремонту вагонів

10

екзамен

6

ОК 27

Технологія ремонту вагонів (курсовий проект)

2

залік

8

ОК 28

Обслуговування рухомого складу

3,5

залік

5

ОК 29

Обслуговування рухомого складу (курсовий проект)

2

залік

5

ОК 30

Організація перевезень вантажів і пасажирів

4

залік

8

ОК 31

Конструкція вагонів

5

екзамен

5

ОК 32

Холодильні машини  та УКП

6,5

екзамен

6

ОК 33

Електричні апарати і кола вагонів

6,5

залік

6,8

ОК 34

Навчальна практика в майстернях

8,5

залік

3,4,6

ОК 35

Навчальна практика на виробництві

4,5

залік

6

ОК 36

Технологічна практика

19,5

залік

7

ОК 37

Переддипломна практика

3

залік

8

ОК 38

Дипломне проектування

12

8

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Двигуни внутрішнього згорання

3

залік

8

ВК 2

Основи стандартизації

2

залік

8

Разом ППП

124

Всього за два цикли підготовки

169,5

В тому числі вибіркових навчальних дисциплін

5

Екзамени

10,5

Всього:

180

Примітка: Пояснення до переліку дисциплін освітньої  програми.

         Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, хімія, фізика, обчислювальна техніка, інженерна графіка), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

      При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загальноосвітньої  підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад:

  - предмет «Правознавства» в «Громадську освіта»;

  - предмет «Історія України» в «Історію України»;

  - предмет «Фізика» в «Фізика»;

  - предмет «Хімія» в «Хімія»;

  - предмет «Екологія» в «Біологія і екологія»;

  - предмет «Основи вищої математики» в «Математика»;

  - дисципліна «Обчислювальна техніка і програмування» в «Інформатику»;

  - дисципліна «Креслення та комп’ютерне проектування» в «Технології».

         При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ЗП в дисципліну ЗП та дисциплін ЗП в дисципліни ПП, помічаються **, наприклад:

  - дисципліна (**Філософія і культурологія);

  - дисципліна (**Охорона праці та безпека життєдіяльності).

        ***Граничне тижневе навантаження студента на всіх курсах – 30 год. На старших курсах на дисципліну “ Фізичне виховання ” планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів