PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

  CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE JOIERIA ARTÍSTICA (LOGSE)

MÒDUL   JOI02-DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

PRIMER

ANUAL

4

---

Departament:    Dibuix i Representació Gràfica

Professorat responsable:

Pere Vicenç

Correu electrònic: pvicenc@escoladisseny.com

Horari de tutories: Divendres de 19.10 a 20.05

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

El mòdul persegueix exercitar a l'alumne en la pràctica del dibuix i la utilització del color com a manera d'explorar i desenvolupar la capacitat d'anàlisi, visió espacial, comprensió i abstracció.

Els coneixements i habilitats adquirits permetran a l'alumne desenvolupar la creativitat i la capacitat per a generar idees i comunicar-les dintre de l'activitat projectual.

                                

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

No hi ha requisits.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

                                                                             

Desenvolupar la sensibilitat artística i la creativitat. Captar i expressar gràficament la forma dels objectes de l'entorn, així com les idees plàstiques de creació personal. Adquirir els coneixements i capacitats necessaris per aportar solucions creatives de coordinació entre la idea i la seva òptima realització plàstica final dins el camp de les arts aplicades a la joieria artística.                                                                     

                        

                                

                                        

                        

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

                                                        

4.1. Continguts temàtics

                                        

Descriptors BOE:

1.Concepte de projecció i llenguatge gràfic bidimensional. 2. La forma tridimensional. La seva estructura i representació sobre el plànol. 3. La composició. La seva expressivitat en l'ordenació de l'espai. Relacions de les parts amb el tot. 4. El color. La seva aplicació informativa i expressiva. 5. Coloració de metalls en superfícies planes i corbes (diferents tècniques). 6.Textures. 7.Representació i coloració de gemmes, materials orgànics, plàstics i esmalts. 8. Les formes de la naturalesa. El món orgànic. Gènesi i estructura. Abstracció. 9. La figura humana i la seva relació amb les formes del seu entorn. Nocions d'ergonomia, antropometría i biònica. 10. El disseny de l'objecte artístic-artesanal i la seva expressió gràfica.

                                        

Unitats didàctiques:

                                        

1.-Concepte de projecció i llenguatge gràfic bidimensional.

2.-La forma tridimensional. La seva estructura i representació sobre el plànol. La composició. La seva expressivitat en l’ordenació de l’espai. Relacions amb el tot.                

3.-Les formes de la naturalesa. El món orgànic. Gènesi i estructura. Abstracció.                                        

4.-El color. La seva aplicació informativa i expressiva. Coloració de metalls en superfícies planes i corbes (diferents tècniques). Textures. Representació i coloració de gemmes, materials orgànics, plàstics i esmalts.

5.-La figura humana i la seva relació amb les formes del seu entorn. Nocions d'ergonomia, antropometría i biònica.

6.-El disseny de l'objecte artístic-artesanal i la seva expressió gràfica (interdisciplinar)

                                        

4.2.Distribució temporal

                                        

2 sessions de 2 hores a la setmana. Opció A:                

Unitats

didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

1

X

2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

                

         

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

ASUNCIÓN J. “Dibujo para joyeros”. Barcelona: Parramón                

6. Metodologia docent

                                                                                            

                                        

6.1. Estratègies generals metodològiques

                                        

L’alumnat serà informat periòdicament de les qualificacions que obtingui en els treballs lliurats, juntament amb una explicació raonada de les mateixes. La realització dels exercicis s'establirà en períodes de temps fitxats. En les propostes dels exercicis s'especificaran els criteris a valorar.

                                        

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

                                        

Classes amb introducció teòrica dels temes. Classes pràctiques amb aplicació de la teoria.

                                        

6.3. Instal·lacions del centre i material

                                        

Pissarra, ordinador, projector. Es prioritzarà el suport electrònic per a tota la documentació/plantejament d'exercicis que es lliuri a l’alumnat.

Diferents suports imaterials de dibuix, tant per a les tècniques seques com per a les humides.

                                        

6.4. Activitats interdisciplinàries

                                        

Pendents de fixar amb el departament.

                                                 

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament:

En la reunió de dia 7 de setembre de 2018 el Departament ha acordat un 80% d’assistència, com a mínim, per no perdre l’avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

CA01-Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA02-Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA03-Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament

CA04-Demostra interès per la matèria

CA05-Aportar solucions tècniques de representació gràfica.

CA06-Representar correctament les proporcions dels objectes i ambients entre si i en relació al cos humà.

CA07-Diferenciar els tipus de suports, materials i instruments idonis per a les diferents tècniques gràfiques.

CA08-Representar formes geomètriques simples utilitzant la perspectiva.

CA09-Diferenciar textures visuals i tàctils mitjançant la manipulació de materials i tècniques i la seva aplicació a la representació de les formes.

CA10-Conèixer i saber utilitzar les formes de representació gràfica requerides per expressar amb claredat i precisió la forma plana i geomètrica.

CA11-Demostrar creativitat i sensibilitat en el treball.

CA12-Presentar correctament els exercicis.

CA13-Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

L'avaluació s’ha d'entendre com un instrument d'ajuda, ja que valora el procés d'aprenentatge des de dos enfocaments: l'execució d'objectius generals del projecte educatiu i d'objectius específics de la nostra assignatura. Per tant, avaluació i objectius són inseparables, ja que la primera ha d'ajustar-se a aquests de manera contínua i individualitzada. Per tant, al principi de curs, és necessari avaluar la situació de cada alumne i del grup com a tal, per poder realitzar un seguiment continuat al llarg del curs.

                                

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

5%

---

Treballs i projecte

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13

95%

80%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA13

---

20%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12

80%

Prova objectiva final

NR

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA13

20%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions