GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI22-MESURAMENTS I PRESSUPOSTOS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Primer

Específica

2

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català/castellà

Horari:Dc 8.00 – 9.50

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Miguel Oliver Monserrat

Correu electrònic: moliver@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L’assignatura té com finalitat atorgar eines a l’alumne per comprendre el funcionament i el sistema constructiu de una obra per tal de poder descomposar-la en partides i capítols a fi de poder mesurar els materials necessaris i pressupostar el cost de la mateixa amb la màxima fiabilitat.

El funcionament del curs es desenvoluparà amb sessions teòriques per dirigir les pràctiques que se estan destinades a adquirir els conceptes necessaris per desenvolupar les tasques de mesurament i aconseguir agilitat per descomposar una obra seguint el seu procés constructiu en apartats mesurables.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura pertany a la matèria Materials i Tecnologia aplicats al disseny d‘interiors.

2.2. Perfil professional

Els pressupostos són la guia de una obra i assumeix el protagonisme principal per tenir el control econòmic de la mateixa.

És fonamental per poder preveure el funcionament de la obra i controlar els temps de la mateixa, així com per fer una previsió de les diferents partides materials i econòmiques del fet constructiu.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No n’hi ha.

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver realitzat Elements constructius I i II

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionants tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

(Decret 43/2013 autonòmic)

-Dirigir i certificar la realització de projectes d’interiors.

5. Resultats d’aprenentatge

-Conèixer l’ordre sistemàtic de les tasques en la realització d’una obra.

-Realitzar correctament les divisions d’obra per capitols.

-Descriure amb precisió les unitats d’obra, tant les convencionals com les singulars.

-Establir els criteris de mesura adequats a cadascuna unitat d’obra.

-Conèixer el procés de mesurament com a eina d’autocontrol pel bon desenvolupament tècnic del projecte.

-Avaluar en tot moment del procés la situació econòmica del projecte.

-Utilitzar programes informàtics per mesurar i pressupostar.

6. Continguts

1.-Introducció. Conceptes Generals. Procés d’elaboració. Tècniques de medició.

2.- Introducció a les tasques de l’obra. L’obra com com un fet econòmic. Criteris d'amidament. Partides i Capítols. Preus i Llibre

de preus. Pressupost.

3.-Memòries Constructives. Exercicis manuals d´ amidament i pressupost. Ús de bases de dades de preus.

4.-Programa informàtic Presto (SOFT). Introducció i funcionament. Exercicis d’aplicació.

5.-Pressupost d’execució. Control econòmic de l’execució de l’obra. Certificacions.

7. Metodologia docent

Mètode expositiu

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a

l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Classe expositiva participativa

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant

activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la

resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Estudi de casos

Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre, generar-ne

hipótesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar els

possibles procediments alternatius de solució.

7.1. Estratègies generals metodològiques

----------------------

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

8 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

20 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

2 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes avaluatives

Individual

Pràctiques realitzades damunt els temes explicats a classe. Així com

finalització d’algunes iniciades les sessions pràctiques

16 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació.

4 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector/pissarra digital

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

En principi no n’hi ha. 

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació ,a l’itinerari A, la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4, mentre que al B ha d’esser de 5.

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5. No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs d’assimilació de l’explicació teorica consistents en la recerca d’imatges, experiments de laboratori i recerca de catàlegs diferents amb la finalitat de crear la seva pròpia biblioteca de materials. Per a poder aprovar l’assignatura l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats, revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota superior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova ordinària i/o extraordinària.

Avaluació continua (itinerari A)

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials. L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decreixement de un 20% en la qualificació.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la convocatòria ordinària i/o extraordinària.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en Febrer, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en febrer amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball o treballs que es proposen a l’alumne i han de tenir puntuació igual o superior a 5 cada treball individualment. L’existència de un treball amb nota inferior a 5 suposarà la suspensió de l’assignatura.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04

20%

---

Pràctiques

R

CA06 - CA07- CA08- CA10- CA11- CA13- CA14- CA15

40%

30%

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15

40%

70%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

-Apunts i documentació pròpia.

-G. García. Precio, Tiempo y Arquitectura. Ed. Mairea/Celeste. ISBN: 84-8211-323-2.

9.2. Bibliografia complementària: 

-Llibres de Preus de la Construcció.

-Bases de dades de preus informàtiques.

9.3. Altres recursos: 

-Software específic per la realització de pressupostos i medicions.

-Escalímetre i cinta mètrica.

10. Altres observacions 

----------------------