Organizační řád Rodinného centra Honzík

Soukromé jesle a školka

Provozované: BYTEXPERT s.r.o., se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Práčská 1881/14, PSČ 106 00

IČ 26283336, DIČ CZ26283336,

Zastoupená jednatelkou: Hanou Peškovou, kontakt: 602249698

Organizační řád je součástí Smlouvy o poskytnutí péče o dítě, uzavírané mezi provozovatelem a rodičem dítěte.

 1. Provoz školky
 1. Provozní doba školky je každý pracovní den od 7:00 do 17:30 hodin.
 2. Prázdninovým provozem školky se rozumí provoz během měsíce července a srpna.
 3. Školní rok je po sobě následujících 10 kalendářních měsíců počínaje 1. září a konče

30. června.

 1. Případnou změnu provozní doby je oprávněn provést provozovatel jednostranně. Provozovatel v takovém případě rodiče na změnu upozorní prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu rodiče uvedenou v záhlaví smlouvy a zveřejněním na nástěnce v areálu školky a na internetových stránkách provozovatele www.centrumhonzik.cz, a to v časovém předstihu alespoň 1 měsíc.

 1. Předání dítěte a postup v případě nemoci a absence dítěte
 1. Pověřená osoba školky je oprávněna předat dítě pouze osobě, jež je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a rodičem dítěte, a to na základě dostatečné identifikace takové osoby. V opačném případě pověřená osoba školky dítěte osobě předat nesmí a je povinna bezprostředně informovat rodiče na poskytnutém telefonním čísle. Stejné platí o poskytování informací o dítěti.
 2. Pokud osoba, která vyzvedává dítě ze školky, nebude ochotna předložit provozovateli či jeho pověřené osobě školky průkaz totožnosti, aby provozovatel či pověřená osoba školky mohla identifikovat totožnost takové osoby a její oprávněnost, nebude dítě takové osobě vydáno a rodič bude o takové situaci okamžitě informován na poskytnutém telefonním čísle. Za dostupnost a dosažitelnost rodiče na telefonním čísle zodpovídá rodič.
 3. Rodič je povinen sdělit provozovateli veškeré jemu známé skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na zdraví dítěte či jiné faktory ovlivňující jeho přítomnost ve školce či při jiných aktivitách organizovaných školkou.
 4. Rodič předává dítě k účasti na smluveném programu ve školce a na programu zahrnujícím další služby pouze zdravé, bez evidentních známek nemoci. O případných prvotních příznacích nemoci, alergie či jiné indispozice dítěte je povinen rodič provozovatele, nebo pověřen osoby školky, neprodleně informovat. V případě, že evidentní známky nachlazení/nemoci se projeví v průběhu docházky, bude rodič kontaktován pověřenou osobou školky se žádostí o okamžitý odvoz dítěte ze školky. Rodič je povinen zajistit odvoz dítěte ze školky bez zbytečného odkladu po takovém oznámení.
 5. Rodič se dále zavazuje jakoukoliv dopředu známou absenci (např. dovolená) dítěte hlásit pověřené osobě školky alespoň 1 týden předem.
 6. V případě dopředu neplánované absence se rodič zavazuje hlásit nepřítomnost dítěte pověřené osobě školky do 8:00 hodin dne, jehož se dítě pro svou absenci nezúčastní.
 7. V případě nedodržení časového vyzvednutí dítěte rodičem daného ve smlouvě je účtována započatá hodina nepravidelného hlídání dítěte ve výši 150,- Kč.
 1. Ostatní
 1. Dítě nesmí do areálu školky vnášet předměty větší finanční hodnoty. Provozovatel neručí za cennosti, peníze, mobilní telefony, hračky apod., které jsou dítětem vneseny do školky.
 2. Rodič předá provozovateli či jeho pověřené osobě kopii kartičky zdravotní pojišťovny a potvrzení od lékaře, že je dítě očkováno nejpozději první den docházky.
 3. Rodič vybaví dítě po dobu jeho pobytu ve školce věcmi, vždy řádně podepsanými ! Seznam věcí do školky : lahev na pití,přezuvky, náhradní oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo, popř. pleny, vlhčené ubrousky, krém.
 1. Pokud bude do programu zařazena aktivita mimo areál školky jako je návštěva divadla, výlet, popř. jiná akce (karneval, mikulášská), bude rodič informován alespoň 1 týden dopředu. Pokud se akce zúčastní dítě, které se školku pravidelně nenavštěvuje, je nutné jej přihlásit alespoň 2 pracovní dny předem.
 2. Informace o dítěti jsou poskytovány na telefonním čísle pro provozovnu :

Pankrác  725 921 909

Prosek    725 891 818

Kamýk    725 921 915

Letňany   725 307 890

V Praze …………………………………….podpis rodičů……………………………..