GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDI09-REPRESENTACIÓ TÈCNICA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Segon

Segon

Específica

6

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Idioma:Català/castellà

Horari: M. Fuster (dm 10:45 -13:05, dc 8:55 -10:45), M. Moreno (dt 10:45 -13:05, dj 10:45 -13:05)

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Marisa Fuster Ribera

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Miriam Moreno Santo

Correu electrònic: mmoreno@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L'assignatura de Representació Tècnica és de caràcter eminentment aplicat i té com a objectiu que els alumnes, com a professionals especialment capacitats continuin adquirint i perfeccionant els coneixements de la professió relacionats amb la capacitat de visió espacial i coneixement de les técniques de representació gràfica mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. L’alumne podrà emprar les eines que posseeix el programa per preparar models geomètrics d'interiorisme.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L ́assignatura pertany a la matèria Llenguatges i tècniques de representació i comunicació.. Està vinculada a Projectes II del segon semestre.

2.2. Perfil professional.

L’assignatura ha de proporcionar al dissenyador d ́interiors els elements i les eines necessàries per poder representar gràficament els seus projectes, amb la finalitat de comunicar i poder ser construïts.

En l’entorn del disseny d ́interiors cal conèixer i comprendre el llenguatge gràfic.

L ́alumne necessita la capacitat de concepció espacial que permeti resoldre diferents problemes en el moment de desenvolupar l ́activitat professional del dissenyador.

El dissenyador ha de poder transmetre idees i definir propostes mitjançant recursos gràfics, d’una manera normalitzada que faciliti la comunicació tècnica. Els sistemes CAD, per la seva facilitat a la generació de plànols, amb diferents tipus de vistes, detalls i seccions, son els més utilitzats en el marc europeu, i permeten  l ́intercanvi d ́informació amb facilitat.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No hi ha cap.

3.2. Requisits recomanables 

Es recomana haver superat l’assignatura Dibuix per Ordinador.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny d’interiors.

- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes d’interiorisme.

5. Resultats d’aprenentatge

Expressar-se en llenguatge gràfic.

Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació,amb sentit tècnic i artístic.

Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal•lacions.

Dominar el procés metodològic, i la tecnologia digital especifica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d ́interiorisme.

Utilitzar creativament les normes i requisits formals,funcionals, tecnològics i normatius.

Presentar i comunicar digitalment un projecte de disseny d ́interiorisme en dues dimensions.

Conèixer el programari 2D adient per a la representació gràfica digital del disseny d'interiors.

Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiorisme.

6. Continguts

BOIB: Desenvolupament i implementació de plans tècnics. Programari estàndard de dibuix tècnic en 2D: característiques principals i ús de les eines del programa. Entorn de feina, presentació i impressió. Normalització: formats,escales, retolació, acotació. Mesuraments. Dibuixos en secció. Detalls constructius. Diagrames gràfics. Símbols i convencionalismes gràfics del dibuix arquitectònic. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

BLOC 1 Dibuix amb Autocad

1.1. Comandaments avançats d ́Autocad 2D. Maneig de les eines del programa Autocad 2D.

1.2. Visualització i informació.

1.3. Edició.

Edició de cotes.

Edició de textos.

Edició de blocs. Blocs utilitzats per simbologia: simbologia d ́elements de lampisteria, electricitat, mobiliari.

1.4. Escales iimpressió. Presentacions amb Autocad.

Relació d'escales de dibuix

Espai model i espai paper

Impressió d ́arxius d ́Autocad.

Presentacions

BLOC 2 Realització de plànols de disseny d ́interiors. Representació d ́un espai arquitectònic. Documentació gràfica i representació tècnica.

2.1. Representació dièdrica

Plànols Tècnics, Plànols de conjunt i plànols de detall d’un espai arquitectònic.

Talls i Seccions i la seva representació. Seccions d’un espai arquitectònic.

2.2. Acotació

Acotació i mesurament per disseny d’interiors.Acotació d’un espai arquitectònic. Acotació per construcció

Acotació per verificació

2.3. Normalització

Formats,escales i retolació.

Signes establerts i representacions convencionals. Convencionalisme gràfic del dibuix arquitectònic. Acabats superficials

Estandardització

Normativa vigent d’aplicació.

BLOC 3. Programari 3D. Sketchup.

3.1..Habitatge. Planta alta. Habitatge. Coberta. Muntatge habitatge

3.2. Org. del dibuix. Decoració. Materials. Pintar l'habitatge.

3.3. Llum solar. Ombres.Caixa de sorra. Caixa de sorra.

3.4. Photomatch. Seccions. Estils

3.5. Escenes i vídeo. Impressions. Retolar en 2d i 3d.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu: Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis: Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant la teoria i els mètodes resolutius apresos a classe.

A l’aula es treballarà amb dos tipus d’agrupaments. Grup gran i individual. Tant els continguts teòrics com els treballs pràctics d’aula es faran sempre amb el grup sencer, encara que es farà un seguiment individualitzat de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa, hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat . Se considera part del treball de l’alumne la organització del seu treball autònom.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

17 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

44 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

86 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Realització de treballs pràctics.

36 hores

Treball pràctic

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

40 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves

10 hores

150 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector. Ordinadors.

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de 2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat. També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs i projectes com de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 4.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

A partir del segon treball lliurat fora del termini, l'avaluació continua es considerarà perduda, i l’alumne anirà a l’itinerari B.

No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01-, CA02-, CA03-, CA04-,CA07-,CA09-,CA12-,CA13-,CA14

5%

---

Exercicis pràctics

R

CA05-, CA06-, CA08-, CA10-,CA11-,CA14-,CA15

45%

20%

Treballs i projectes

R

CA05-, CA06-, CA08-, CA10-, CA11-, CA14-, CA17

50%

30%

Prova objectiva final

R

CA06-, CA08-, CA11-, CA13-, CA14-, CA15-, CA17

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Apunts de classe.

9.2. Bibliografia complementària: 

Francis D.K.Ching,2011, MANUAL DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO. Editorial Gustavo Gili

Daniel John Stine , 2014. RESIDENTIAL DESIGN USING AUTOCAD 2015.SDC Publications

Fernando Izquierdo Asensi, 2000. GEOMETRIA DESCRIPTIVA. Editorial Paraninfo

Montaño de la Cruz, F. 2012. Autocad 2013 Guia Práctica. Editorial Anaya

Montaño de la Cruz, F. 2012. Autocad 2013.Manual Avanzado. Editorial Anaya

Normas UNE sobre dibujo técnico (1997 ) (4a ed). Madrid: AENOR.

9.3. Altres recursos: 

L’alumne ha de disposar d’un ordinador propi amb el programari adient.

10. Altres observacions