ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг

Івано-Франківським центром професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

  1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту",  "Про   професійно-технічну освіту", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р.  № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23 липня 2010р. № 736/902/758 "Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".

1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються  нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності.

1.3. Положення визначає право надавати  платні послуги  навчальним закладом з метою одержання додаткових джерел фінансування у відповідності до переліку.

1.4. Для виконання платних освітніх послуг Центр використовує свої трудові ресурси, основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Ініціаторами отримання платних послуг можуть виступити фізичні та юридичні особи.

1.6. Центр зобов'язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної  послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

1.7. Платні освітні послуги надаються на підставі: договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи; за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

1.8. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.

ІІ . Види платних  послуг

 

2.1. У сфері освітньої діяльності:

2.1.1. проведення навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації за ліцензованими професіями з видачею відповідних документів  про освіту (свідоцтво державного зразка),

2.1.2. підвищення кваліфікації за компетенція ми (напрямками) з видачею

посвідчення про підвищення кваліфікації або сертифіката.

ІІІ. Встановлення вартості платних послуг

 3.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Розмір плати за той чи інший вид послуг встановлюється у відповідності до Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 та інших нормативних документів. Встановлення пільгової вартості  платної послуги (чи надання безоплатно) може розглядатися для окремих категорій юридичних чи фізичних осіб.

Вважаючи на платоспроможність замовників та попит на надані послуги, ціни на надані послуги можуть бути договірними.

3.2. Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

3.3. Навчальний заклад самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

Калькуляційною одиницею  при  цьому  є   вартість   отримання
відповідної  платної  освітньої  послуги однією фізичною особою за
весь період її надання у повному обсязі.

3.4. Складовими вартості витрат платної освітньої послуги є:

- витрати на оплату праці працівників; нарахування на фонд оплати праці

відповідно до законодавства;

- витрати на розхідні матеріали та сировину, паливно-мастильні матеріали;

- безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій;

- капітальні витрати;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного

законодавства.

ІV . Планування та використання  коштів від надання

платних послуг

4.1. Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України  плата за послуги зараховується до власних   надходжень   бюджетних  установ.  Планування  витрат  за   рахунок   доходів, одержаних від надання  платних  послуг, здійснюється відповідно статей кошторису на бюджетний рік.

4.2. Планування дохідної частини кошторисів доходів та видатків Центру здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів. За основу цих розрахунків беруться такі показники : обсяг надання платних послуг, розрахункові показними (площа приміщення і вартість обладнання, майна, що здається в оренду, надається в тимчасове користування, кількість слухачів, ін.) та розмір плати  в розрахунку на одиницю показника, який встановлюється відповідно до законодавства.

4.3. Кошти, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, на сплату податків, обов'язкових внесків, зборів і платежів відповідно до чинного законодавства.

4.4. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

4.5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним  законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

     4.6. Плата за послуги може вноситись у готівковій (через відділення банків)  

та безготівковій формі.

V. Облік операцій з наданням платних послуг

5.1. Документальне оформлення операцій з надання послуг, забезпечення їх обліку та складання звітності за цим видом діяльності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Центр веде облік та складає звітність за цим видом діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

VІ. Заключні положення

6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних освітніх послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор Центру.

6.2. До виконання платних послуг залучаються  педагогічні працівники та інші фахівці навчального закладу, а також викладачі на умовах договору цивільно-правового характеру.

6.3. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.