OSNOVNA ŠOLA

ANTONA JANŠE RADOVLJICA

Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica

📞 04 537 49 10

🌍 www.os-antonajanse.si

📧 info@os-antonajanse.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA JANŠE RADOVLJICA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica

Tel.: 04 537 49 10 in 04 537 49 11

Odgovorna uradna oseba:

Jelena Horvat, univ. dipl. soc. ped., ravnateljica
tel.: 040 213 337
epošta:
jelena.horvat@os-antonajanse.si 

Datum zadnje spremembe:

23. 10.  2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-antonajanse.si/ 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda

Vzgoja in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami ter otrok z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zavod je vpisan v razvid (7.12.2006, štev.: 6033-196/2016  24.3.205, štev: 6033-340/2014/4) in izvaja sledeče programe:

Osnovna šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

Poleg tega se lahko po standardni klasifikaciji dejavnosti ukvarja tudi:

Ostale dejavnosti:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Zavod deluje na eni enoti na naslovu:

Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica

Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Jelena Horvat, ravnateljica

OŠ Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica

telefon: 04 537 49 10

epošta: jelena.horvat@os-antonajanse.si 

splet: http://www.os-antonajanse.si/

V njeni odsotnosti je pristojen Gregor Skumavc, pomočnik ravnateljice, epošta: gregor.skumavc@os-antonajanse.si

Za informacije in komunikacijo s strankami je pristojna tajnik VI Bojana Kerez, epošta: bojana.kerez@os-antonajanse.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Državni predpisi

Zakoni:

Povezava na veljavne predpise zakonov in podzakonskih aktov s področja izobraževanja:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Kolektivni pogodbi:

Preusmeritev na Uradni list RS z naslovom http://www.uradni-list.si

Predpisi EU

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation)

http://eur-lex.europa.eu

Direktiva EU 2016/680   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SLV 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Preusmeritev na register predlogov predpisov pri MIZŠ:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e29695

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

in

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=3776&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=80116d0c73a1a702cbd3d2d12d810dee

2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času na naslovu http://www.os-antonajanse.si/ 

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja