GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP16-ENVASOS I EMBALATGES II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Segon

Específica

6

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: 

Web de l’assignatura:

Professorat responsable:

Joan Lluís Miró Gayà

Correu electrònic: jmiro@escoladisseny.com

Horari de tutoria:

Cap de departament

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura “d’envasos i embalatges” pertany a la matèria de “projectes d´envasos i embalatges”.

Envasos i embalatges: aspectes tècnics, industrials, formals, funcionals, comercials, de comunicació

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de poder solucionar envasos i embalatges en cartró, vidre, plàstic i metàl·lics proporcionant els coneixements tecnològics i de metodologia de desenvolupament creatiu d’un projecte.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, les destreses i els procediments adequats.

- Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

- Conèixer les característiques, les propietats físiques i químiques i el comportament dels materials utilitzats en el disseny de

  productes, serveis i sistemes.

- Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny de producte.

5. Resultats d’aprenentatge

PROJECTAR

Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

Prendre decisions argumentades en cada una de les fases de desenvolupament del projecte

Seleccionar el tipus d’embalatge amb criteri

Tenir en compte les implicacions funcionals, econòmiques i tecnològiques del producte

Solucionar un projecte d’embalatge en l’aspecte de disseny i de condicionants tècnics

Aplicar solucions d’ idees creatives i innovadores

Establir estructures organitzatives de la informació

Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius

comunicacionals del projecte

Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.

Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de

productes, serveis i sistemes.

Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

EXECUTAR

Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

Dominar els processos de producció d’imatges, impressió, distribució, mitjans i suports materials

Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte

6. Continguts

Envasos i embalatges. Tipologies i materials. Forma i funció. Aspectes gràfics i comunicatius, psicològics i de persuasió.

Aspectes d'ús i ergonòmics. Aspectes de protecció i distribució. Procediments d'ompliment, dosificació, impressió i etiquetatge.

Aspectes ecològics.

Solucions per minimitzar l'impacte ambiental. Normativa aplicable. Realització de projectes d'envasos i embalatges. Gràfica i

comunicació aplicats als envasos. Mètodes de recerca en disseny.

UD1. DEFINICIONS DEL PRODUCTE ENVÀS:

Primari, secundari, terciari, múltiple, coŀlectiu, paquet, embolcall, embalatge, etiqueta...

UD2. FUNCIONS

Continència, protecció, conservació.

Aspectes d'ús i ergonòmics.

Cicle de vida de l'envàs. Consideracions mediambientals.

L'envàs com a mitjà de comunicació.

L'envàs com a eina comercial: producte, marca, consumidor

UD3. RELACIÓ ENVÀS – PRODUCTE

UD4. TIPOLOGIES I MATERIALS

• Paper i cartró

Envasos cilíndrics

UD5• Materials plàstics. Classificació, característiques, Tipologies d'envasos, Processos de fabricació: extrusió + aire a pressió,

injecció + aire a pressió, termo modelat, modelat per rotació, modelat per injecció. Envasos termo formats Pel·lícules flexibles.

Pel·lícules termo encongibles.

• Envasos metàl·lics. Característiques i propietats. Materials, formes, fabricació

• Vidre, característiques i classificació. Processos de fabricació. Tipus de corona. Impressió i etiquetatge

• Processos d'etiquetatge

• Tècniques d'impressió

• Protecció i distribució. Envasat, emmagatzematge i transport. Palets i paletització

• Codis de barres

• Envasos i medi ambient. Aspectes ecològics. Solucions per minimitzar l'impacte ambiental.

• Normativa aplicable

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al

seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a

les activitats acadèmiques programades.

L’assignatura es farà amb el mètode expositiu. Es pot definir com la presentació d’un tema estructurat lògicament amb

la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a un objectiu determinat. Aquesta metodologia es

centra fonamentalment en l’exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi, i

l’aprenentatge basat en problemes / projectes.

Mètode d’aprenentatge que té com a punt de partida un problema dissenyat pel professorat i que l’estudiant ha de

resoldre o en el qual l’estudiant du a terme un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una

tasca mitjançant la planificació, el disseny i la realització d’una sèrie d’activitats.

L’aprenentatge per descobriment és la base d’aquests mètodes. La informació de partida subministrada pel professorat

és incompleta i l’estudiant ha de complementar-la mitjançant l’estudi de les fonts adequades

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

18 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

43 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

86 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

18 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

68 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector a l’aula

7.4 Activitats interdisciplinàries

Amb reproducció i impressió

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses relacionades amb el packaging

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics

desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells

treballs no aprovats.

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de  tots els treballs aprovats.

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació

corresponents.

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 80 % de les hores lectives,

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua).

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01-CA13

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA01-CA03

20%

---

---

Treballs i projectes

R

CA01-CA17

75%

50%

Prova objectiva final

R

CA04-CA14

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• VIDALES GIOVANNETTI, Ma. Dolores. El mundo del envase. Manual para el diseño y

producción de envases y embalajes. Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. México, 1995.

• Así se hace. Técnicas de fabricación para diseño de producto. Chris lefteri. Editorial Blume. ISBN 978-84-9801-258-3

• Estructuras de packaging.Diseño de cajas y formas tridimensionales. Paul Jackson. Promopress. ISBN-13:978-84-92810-30-7

9.2. Bibliografia complementària: 

A.A.V.V. Ecodiseño de envases. El sector de la comida rápida. Elisava Edicions,

Barcelona, 2000.

CALVES, Giles ¿Qué es el packaging? G. Gili. Barcelona. 2004

CLIFF, Stafford. Packaging. Diseños especiales. Año: 1993

CONWAY LLOYD, Morgan. Diseño de Packaging (Colección Prographics) Index Book

DENISON, Edward. Packaging. Envases y sus desarrollos. Año: 1999

DESIGN, Mono ; AMBROSSE, Gavin ; HARRIS, Paul . This side up : diseños de

packaging originales.

Index Books. 2003

EMBLEM A. y EMBLEM H. (Eds.). Fundamentals of Packaging Technology, The

Institute of Packaging, Reino Unido, 1999.

EMBLEM A. y EMBLEM H. Packaging 2 Dispositivos de cierre (Fundamentos de

Diseño) Ed. Index Book, 2000

Fishel, Catherine. Perfect Package. Editorial Rockport. EEUU, 2003

HOFFMAN, D. Donald. Inteligencia visual. Cómo creamos lo que vemos. Paidós

transiciones. Barcelona, 2000.

LOZANO, Juan Ramón. La nueva normativa de los envases y embalajes. Ed. FC

MORILLAS & ASSOCIATES Packaging e Identidad Corporativa desde el punto de vista

de este grupo de diseñadores. Editorial Index Book

MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología procesual.

Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1983.

PATHAK Haresh. Structural package designs, diseños de estructuras para embalajes.

The pepin press 1999

PIPES, Alain. El diseño tridimensional. Del diseño a la pantalla. Ediciones G. Gili, S.A.

Barcelona, 1989.

SALA, Màrius, Lürzer’s Special Archive Packaging Design, Lürzer’s Archive

SALA, Màrius, Lürzer’s Special Archive Packaging Design 2, Lürzer’s Archive

SALA, Màrius, Packaging made in Spain 02,Barcelona: Index Book, 2001

SANDERS, Norman y BEVINGTON, William. Manual de producción del diseñador

gráfico. Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1986.

SELECT A Graphic Design from Spain, Index Book, 2000

STEWART, B. Packaging Desing Strategy, Pira International, 1994.

WONG, Wucius. Fundamentos de diseño Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1995.

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions