Stadgar för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Antagna denXXXX

Reviderade vid årsmötet 2018-04-XX


§ 1 Organisationens namn

Organisationens namn är Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (LiSA).

§ 2 Förbundets ändamål

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk har som huvudsakligt syfte att verka för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende samt att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk. Riksförbundet har också som syfte att vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga  barn och elever inom hela utbildningsväsendet.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i riksförbundet står öppet för lärare i svenska som andraspråk och andra personer som är intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande inom samtliga skolformer. Medlem i riksförbundet kan även registreras i en lokalförening om medlem så önskar.

§ 4 Upphörande av medlemskap

Medlem kan utträda ur riksförbundet genom att anmäla sitt utträde. 

Medlem som uppsåtligen motverkar de i stadgarna uppsatta ändamålen, kan på förslag av lokalföreningens eller riksförbundets styrelse uteslutas vid ett av riksförbundet utlyst årsmöte. Beslutet kräver  2/3 majoritet. 

§ 5 Verksamhetsår och ekonomisk förvaltning

Riksförbundets och lokalföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

§ 6 Ordinarie årsmöte

Riksförbundets årsmöte bör infalla under perioden 15 mars till 15 april och föregås av lokalföreningarnas årsmöte om sådana är aktiva.

Riksförbundets styrelse ska kalla till årsmöte minst en månad före årsmötesdatum.

Varje medlem i riksförbundet kan skicka motioner till årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Förslag till årsmötet från riksförbundets styrelse skall offentliggöras en månad före årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte

Förbundsstyrelsen kan besluta om att ett extra årsmöte ska hållas. Ett extra årsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att årsmötet hålls.

Förbundsstyrelsen ska kalla till extra årsmöte minst en månad innan årsmötet äger rum.

§ 8  Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje betalande medlem i Riksförbundet har rätt att närvara vid årsmötet och har också förslags- och rösträtt.

Ingen har rösträtt i fråga om eget arvode.  

§ 9  Årsmötesärenden

På riksförbundets årsmöte ska följande ärenden tas upp:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av antalet röstberättigade närvarande.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska berättelser
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner
 14. Styrelsens förslag
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Fastställande av nya ledamöter till styrelsen
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Mötets avslutande

§ 10 Förbundsstyrelsen

Årsmötet ska välja en styrelse som består av ordförande och ett jämt antal – dock högst 8 – ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ledamöterna väljs så att halva antalet utses vartannat år. Inom styrelsen utses vice ordförande, sekreterare och kassör. Så bred representation som möjligt bör eftersträvas både vad gäller geografisk spridning som olika delar av utbildningsväsendet.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 11 Arvode

Varje ledamot av förbundsstyrelsen erhåller ett arvode om högsta skattefria ersättning per år.

Frågor som rör övriga ersättningar måste beslutas om vid ett årsmöte.

§ 12  Revision

 En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för ett år i sänder.

Revisorerna ska följa styrelsens arbete, lämna revisionsberättelse till årsmötet med förslag om fastställande av resultat- och balansräkningar samt förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordinarie revisor erhåller ett arvode om 75 % av högsta skattefria ersättning.

§ 13 Valberedning

Valberedningen, som skall bestå av tre personer, väljs av årsmötet för ett år i sänder.

§ 14 Ändring av stadgar

För beslut om förändring av Riksförbundets stadgar krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 15 Upplösning

För beslut om Riksförbundets upphörande eller förändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid förbundets upphörande skall årsmötet i samband med upphörande besluta om fördelning av tillgångar i enlighet med förbundets ändamål.