Published using Google Docs
Tietosuojaseloste_Jallu_Myyntirekisteri
Updated automatically every 5 minutes

Viimeisin muutos: 21.1.2022

Akateeminen jaloviinaseura

Tietosuojaseloste - tavaroiden myyntirekisteri

11. Toukokuuta 2018

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Akateeminen jaloviinaseura (Jallu)

PL69 02150 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterivastaava Henri Hagberg

henri.hagberg@iki.fi

3. Rekisterin nimi

Akateemisen jaloviinaseuran tavaroiden myyntirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on maksujen perintä ja tavaroiden toimitus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Rekisterin tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimella. Rekisterin salaus toteutetaan Jallun omalla salasanalla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Jallun vastuuhenkilöiden toimesta.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kuin tarpeellista. Myytyjen tavaroiden tiedot poistetaan noin kahden viikon kuluttua luovutus- tai lähettämispäivästä.