Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

Lèxic

Gramàtica

Avaluació

Tutories

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

  • Descripcions de persones, llocs;
  • Instruccions bàsiques: pautes per fer una cosa i indicacions per anar a un lloc...
  • Narracions de fets concrets.
  • Converses de caràcter col·loquial amb amistats, familiars i companys en situacions de la vida quotidiana.  
  • Converses telefòniques (breus) de caràcter social.

  • Notes i postals, missatges per correu electrònic, cartes sobre temes habituals de la vida quotidiana, participació en xats.
  • Descripcions senzilles de persones, llocs. Narracions de fets concrets.
  • Fullets d’informació general o específica (turístics, menús), d’instruccions de funcionament sobre una institució o lloc públic (museus, biblioteques...).
  • Programació de televisió.
  • Cartellera d’espectacles.

Lèxic

Gramàtica

El substantiu.

- Tipus de substantius (animats i inanimats).

- Morfologia del substantiu: gènere, nombre.  

- Inexistència d’article.  

- Declinació dels substantius en singular.

Numerals.

- Cardinals  i ordinals (simples i compostos)

El pronom.

- Morfologia i declinació en singular dels pronoms personals, possessius, demostratius.

 L’adjectiu.  

- Gènere, nombre i cas.

- Declinació dels adjectius en singular.  

- Concordança de l’adjectiu amb el substantiu.

El verb.

- El verb быть i la seva absència en present.  

- Verbs transitius i intransitius.  

- Els verbs de moviment sense prefixos.

- Sistematització dels grups verbals: идти, ехать,/ ходить, ездить.

- Característiques i ús.

- Els verbs de moviment amb prefix по-.  

- Verbs que indiquen la posició de l’objecte a l’espai: стоять, лежать, висеть.

- Característiques i ús.

- La conjugació. Temps i aspecte (nocions bàsics).

Els adverbis.

- Tipus d’adverbis:  lloc (далеко,недалеко…); temps(давно, рано...); manera (хорошо, красиво...)

Paraules auxiliars

- Preposicions. Ús de les preposicions: в, на, о, из, с, у...

- Partícules. Ús de la partícula не

- Conjuncions. Conjuncions и; а; но; потому что; поэтому; как; или i el seu ús en les oracions simples i compostes.

- Interjeccions. Funcions de les interjeccions: Ой! Ай! Ура! Алло!

L’oració.

- Oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa...).

- Oració composta (subordinades de lloc, causals i coordinades)

Ortografia i aspectes gràfics  

- L’alfabet. La grafia ciríl·lica.

- Diferents formes dels caràcters: lletra d’impremta i lligada.

- Els signes de puntuació (punt, coma, ?, !).

Fonètica i fonologia.  

- L’alfabet rus, sons i signes.

-  L’accent i la reducció vocàlica.

- Normes bàsiques de pronúncia.

- Accent, ritme

Avaluació

A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) o avaluació final. En cas d’absències superiors al 20% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada o la nota de l’examen final.

Tant a les proves parcials com a l’examen final, s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió oral i escrita, comprensió escrita i oral, la gramàtica i el lèxic: expressió oral (20%) i escrita (20%), comprensió escrita (10%) i oral (10%), i la gramàtica i el lèxic (40%). Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova. Les habilitats expressives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries: si l’alumne no obté un mínim del 65% de la puntuació en cada una d’aquestes habilitats no aprovarà el curs.

Atenció individualitzada

Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió d’atenció individualitzada per comentar el progrés del curs. El professorat atendrà a l’alumnat via e-mail i/o personalment a l’hora d’atenció a l’alumnat. Les sessions individualitzades presencials es concertaran prèviament per correu electrònic o personalment amb la professora.