Published using Google Docs
Nolikums_Studentu_zinātniskā_konference_stipendiju_konkurss.docx
Updated automatically every 5 minutes

Pielikums

APSTIPRINĀTS

ar

rīkojumu Nr.

Latvijas Universitātes Studentu zinātniskās konferences stipendiju konkursa
NOLIKUMS

                

I. Vispārējie noteikumi

 1. Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318) (turpmāk − Projekts) ietvaros tiek realizēts Latvijas Universitātes Studentu zinātniskās konferences (turpmāk − Konference) Stipendiju konkurss (turpmāk − Konkurss).
 2. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Studentu padome (turpmāk − LU SP), un no Projekta līdzekļiem ir paredzēts finansējums, kas tiek izlietots studentu Stipendiju konkursam (turpmāk– Stipendija).
 3. Finansējumu pārvalda un uzrauga Latvijas Universitāte (turpmāk – LU).

II. Stipendijas mērķis

 1. Stipendijas mērķis ir atbalstīt konferences dalībniekus, kuru konferences ziņojumiem piemīt inovatīvs raksturs, vērtīgs un padziļinošs ieskats apskatītajā tematā un potenciāls sniegt ieguldījumu gan zinātnes, gan sabiedrības domas attīstībā un kuri turpina savu darbību pēc konferences, lai radītu inovācijas.
 2. Par Stipendijas piešķiršanu lemj konkursa izvērtēšanas komisija (turpmāk − Komisija) saskaņā ar nolikuma 6.punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

III. Prasības pretendentiem

 1. Uz Stipendiju var pretendēt dalībnieks, kurš atbilst šādiem kritērijiem:
 1. ir piedalījies konferencē, prezentējot savu ziņojumu;
 2. ir studējošais kādā Latvijas izglītības iestādē;
 3. ir devis piekrišanu sava referāta publicēšanai konferences zinātnisko rakstu krājumā.

IV. Stipendiju apmērs un piešķiršanas noteikumi

 1. Stipendiju finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318.
 2. Pieejamais Stipendiju fonds ir 7 000 EUR (septiņi tūkstoši eiro), kas tiek piešķirts šādi:
 1. bakalaura, maģistra un pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studentiem – 200 EUR (divi simti eiro) katru mēnesi 3 mēnešu periodā;
 2.  doktorantūras programmu studentiem – 228 EUR (divi simti divdesmit astoņi eiro) katru mēnesi 3 mēnešu periodā.
 1. Konkursa vērtēšana notiek vienā kārtā, kurā Komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus pēc prasībām un pieteikumā norādītās informācijas.
 2. Ja Komisija konstatē, ka dalībnieks neatbilst vismaz vienai no nolikuma 6. punktā norādītajām prasībām, tai ir tiesības sniegt atteikumu iesniegtajam pieteikumam un liegt dalībniekam dalību Konkursā.
 3. Stipendija tiek izmaksāta, kad students ir iesniedzis Stipendijas atskaiti par mēneša laikā paveikto (2. pielikums), katra nākamā Stipendija tiek izmaksāta pēc katras nākamās atskaites iesniegšanas. Programmas laikā studentam ir jāiesniedz 3 Stipendiju atskaites.

V. Konkursa pieteikšanās kārtība

 1. Konkurss tiek izziņots LU, LUMIC un LU SP komunikācijas kanālos vismaz divus mēnešus pirms konferences.
 2. Pieteikumu pieņemšana konferencei beidzas vienu mēnesi pirms konferences, pretendentiem aizpildot   LU SP mājaslapā (konference.lusp.lv) esošo pieteikuma anketu. LU SP Valdei ir iespējams lemt par papildpieteikšanās izsludināšanu, ja vienu mēnesi pirms konferences iesniegto darbu daudzums ir mazāks nekā 10:
 1. papildpieteikšanos var izsludināt tikai vienu reizi;
 2. papildpieteikšanās periods nedrīkst būt ilgāks par 2 nedēļām.
 1. Paziņojumā LU, LUMIC un LU SP komunikācijas kanālos tiek norādīta šāda informācija:
 1. Konkursa norises kārtība un termiņi;
 2. rezultātu paziņošanas kārtība un termiņi;
 3. kontaktinformācija jautājumu gadījumā;
 4. saite uz šī nolikuma elektronisko versiju.
 1. Piesakoties Konkursam, dalībniekam uz tā pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta Konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums), kas līdz organizatoru norādītajam datumam ir jāaizpilda un elektroniski parakstīta jānosūta uz e-pastu konference@lusp.lv vai arī jāiesūta pa pastu LU SP birojam Rīgā, Raiņa bulvārī 19-144 līdz e-pastā norādītajam datumam.

VI. Konkursa vērtēšanas komisija

 1. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs un darbība:
 1. Komisijas sastāvā ir 7 (septiņi) dalībnieki - Komisiju sastāda divi LU akadēmiskā personāla pārstāvji, divi ārējie eksperti, viens LU SP valdes deleģēts studējošo pārstāvis un divas LU Inovāciju centra projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” deleģētas personas:
 1. Ausma Cimdiņa, Dr.philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore;
 2. Artūrs Zariņš, Dr. chem., LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks;
 3. Māris Andžāns, Dr. sc. pol., Ģeopolitikas pētījumu centra direktors;
 4. Anda Ķīvīte-Urtāne, Ph.D., Mg.sc.sal., RSU Sabiedrības veselības institūta direktore;
 5. Beāte Orlova, LU Studentu padomes pārstāve;
 6. Kārlis Kivlenieks, LU Inovāciju centra vecākais eksperts;
 7. Indra Trofimoviča, LU Inovāciju centra vecākā eksperte;
 1. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un organizē Komisijas sēdes;
 2. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu.
 1. Lemjot par Stipendijas piešķiršanu, Komisija vadās pēc šādiem kritērijiem:
 1. vai darbam piemīt inovativitāte;
 2. vai darbs sniedz vērtīgu un padziļinošu ieskatu aplūkotajā tematā;
 3. vai darbam ir potenciāls sniegt ieguldījumu gan zinātnes, gan sabiedrības domas attīstībā.
 1. Komisija lēmumu par Stipendiju piešķiršanu pieņem, atklāti balsojot ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija balsojumus var veikt arī elektroniskā formā.
 2. Komisijas lēmums ir galējs un to nav iespējams pārsūdzēt.
 3. Komisijas priekšsēdētājs informē pretendentus par Stipendiju piešķiršanu vai atteikumu tās piešķirt uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
 4. Komisijai nav pienākums proaktīvi sniegt atteikuma motivāciju pretendentam, to dara pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma.
 5. Projekta vadītājs sniedz informāciju Komisijai par periodā notikušajām aktivitātēm. Iepazīstoties ar katra studenta iesniegto atskaiti, Komisija pieņem lēmumu, vai turpināt Stipendijas izmaksāšanu. Lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
 6. Komisija, izskatot pēdējo studenta atskaiti, vērtē paveiktā darba atbilstību inovācijai atbilstoši ar LU 10.12.2020. rīkojumu Nr. 1/527 apstiprinātajam Studentu inovāciju pieteikumu rezultātā izstrādātās inovācijas novērtēšanas nolikumam.

VII. Stipendiju ieguvēju pienākumi

 1. Ja pretendentam tiek piešķirta Stipendija, tā tiek izmaksāta uz rekvizītiem, kas norādīti līgumā (3. pielikums).
 2. Dalībniekiem, kuri šajā Konkursā ir ieguvuši Stipendijas, uz Stipendijas piešķiršanas laiku – 3 mēnešiem pēc konferences – ir obligāti jāizpilda šādi nosacījumi:
 1. jāpublicējas Studentu zinātniskās konferences rakstu krājumā;
 2. jāturpina sava zinātniskā darbība, piedaloties zinātniskajās konferencēs, publicējoties vai citādi nododot savu pētījumu laikā iegūtās zināšanas plašākai sabiedrībai;
 3. reizi mēnesī jāiesniedz Komisijai rakstiska atskaite par savu zinātnisko darbību, nosūtot to uz Komisijas iepriekš norādītu e-pasta adresi.
 1. Pienākumu izpildi uzrauga Komisija, reizi mēnesī izskatot un izvērtējot stipendiātu iesūtītās atskaites (2. pielikums).
 2. Ja Komisija konstatē nepilnības stipendiāta iesūtītajā atskaitē, tās pienākums ir nekavējoties stipendiātu par to informēt un nepieciešamības gadījumā lemt par tālāko rīcību.
 3. Stipendiātam ir pienākums pildīt līgumā, kas noslēgts par stipendiju “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmā”, minētās prasības. Stipendiātam, nepildot līguma prasības, jāatmaksā LU nepamatoti saņemtā Stipendija pilnā apmērā par saņemto laika periodu, un Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.

VIII. Personas datu apstrāde

 1. Konkursa ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: dalībnieka vārds, uzvārds, vecuma grupa, e-pasta adrese, telefona numurs, mācību iestāde, studenta apliecības numurs.
 2. Personas dati tiek apstrādāti, lai Konkursā identificētu dalībnieku rezultātus, kā arī, lai organizatori varētu sazināties ar dalībniekiem.
 3. Personas dati tiks saglabāti organizatora – LU SP biroja koordinētājas Sabīnes Liepnieces, e-pasts: sabine.liepniece@lusp.lv, datorā līdz brīdim, kad uzraugošā iestāde apstiprinās kārtējo maksājuma pieprasījumu, bet ne ilgāk kā 9 mēnešus pēc Konkursa noslēguma. Pēc glabāšanas termiņa personas dati tiks izdzēsti.  
 4. Piesakot savu dalību Konkursā, persona apliecina piekrišanu savu personas datu apstrādei Konkursa ietvaros.
 5. Informācija par fizisko personas datu apstrādi LU pieejama https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/Privatuma_politika.pdf.
 6. Par datu apstrādi atbildīgs – Sabīne Liepniece, e-pasts: sabine.liepniece@lusp.lv. Papildu jautājumu gadījumā sazināties ar LU personas datu speciālistiem datu.specialisti@lu.lv.


1. pielikums

Latvijas Universitātes

Studentu zinātniskās konferences

stipendiju konkursa nolikumam


Latvijas Universitātes Studentu zinātniskās konferences
Stipendiju konkursa

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Informācija par dalībnieku un referāta tēmas pieteikumu

Vārds, uzvārds

Darba nosaukums

Studiju programmas nosaukums

Studiju gads

Zinātņu sekcija

1. Kāda ir Jūsu motivācija stipendijas saņemšanai (līdz 300 vārdiem)?

2. Pētījuma vispārējs apraksts (mērķi, uzdevumi, apraksts)

3. Kādi ir Jūsu līdzšinējie sasniegumi un aktivitāte akadēmiskajā darbā (dalība konferencēs, pētījumos, pētnieciskos projektos u.tml.)?

4. Kādi ir Jūsu līdzšinējie sasniegumi un aktivitāte sabiedriskajā darbā (dalība NVO, ārpusstudiju aktivitātes, dalība dažādos projektos u.tml.)?

5. Kādi ir Jūsu turpmākie akadēmiskie plāni (dalība konferencēs, projektos, paredzētas publikācijas u.tml.)?

6. Projekta realizācijas laika grafiks (norādīt, kādas aktivitātes ir plānotas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi)

Projekta realizācijas laiks

Plānotās aktivitātes

Sasniedzamais rezultāts

Pirmais mēnesis
(05.12.2022.-01.01.2023.)

Otrais mēnesis
(02.01.2023.-29.01.2023.)

Trešais mēnesis
(30.01.2022.-26.02.2023.)

Ar savu parakstu apstiprinu, ka:

 1. Manis pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
 2. Esmu iepazinies un apņemos ievērot projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros organizētā LU Studentu zinātniskās konferences Stipendiju konkursa nolikumu;
 3. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti konkursa īstenošanas un stipendiju piešķiršanas gadījumā tā administrēšanas mērķim;
 4. Esmu iepazinies ar un ievērošu LU Studentu zinātniskās konferences un Stipendiju konkursa nolikumus.

00.00.2022.        __________________[1]        Vārds Uzvārds


2. pielikums

Latvijas Universitātes

Studentu zinātniskās konferences

stipendiju konkursa nolikumam

Latvijas Universitātes Studentu zinātniskās konferences

Stipendiju konkursa


DALĪBNIEKA ATSKAITES VEIDLAPA

Stipendiāta vārds, uzvārds

Darba nosaukums

Studiju programma

 

1. Pētījuma progress un līdz šim panāktais

2. Kādas sabiedriskās un akadēmiskās aktivitātes ir veiktas, lai veicinātu pētījuma attīstību un popularitāti (dalība konferencēs, publikācijas u.tml.)?

3. Veikto aktivitāšu plāns un sasniegtais rezultāts

Veiktās aktivitātes

Sasniegtais rezultāts

4. Ieteikumi un komentāri

Datums_________


3. pielikums

Latvijas Universitātes

Studentu zinātniskās konferences

stipendiju konkursa nolikumam

LĪGUMS Nr. ____

par projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/007

īstenošanu

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Latvijas Universitāte, reģistrācijas Nr. 90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586, tās prorektora dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā Valda Segliņa personā, kurš darbojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi un Latvijas Universitātes Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar 2021. gada 15. novembra rīkojumu Nr.1-4/559), no vienas puses (turpmāk tekstā – LU),

un stipendijas saņēmējs Vārds Uzvārds, personas kods: XXXXXX-XXXXX (turpmāk tekstā – STIPENDIĀTS), no otras puses,

abi kopā saukti “Puses”, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS), pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, projekta ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318 (turpmāk tekstā – PROJEKTS) aktivitātei 1.3. “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” piešķirto finansējumu:

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

LĪGUMS nosaka Pušu pienākumus un saistības, piešķirot stipendiju (turpmāk tekstā – STIPENDIJA) un nodrošinot STIPENDIJAS izmaksas LĪGUMA darbības laikā.

 1. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
 1. DALĪBNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
 1. STIPENDIĀTS ir piedalījies LU Studentu zinātniskajā konferencē ELEMENTUM, prezentējot savu ziņojumu, un ir devis piekrišanu sava referāta publicēšanai konferences zinātnisko rakstu krājumā;
 2. STIPENDIĀTAM uz STIPENDIJAS piešķiršanas laiku – 3 mēnešiem pēc konferences – ir obligāti jāizpilda šādi nosacījumi:

2.1.2.1. jāpublicējas Studentu zinātniskās konferences rakstu krājumā;

2.1.2.2. jāturpina sava zinātniskā darbība, piedaloties zinātniskajās konferencēs, publicējoties vai citādi nododot savu pētījumu laikā iegūtās zināšanas plašākai sabiedrībai;

2.1.2.3. reizi mēnesī jāiesniedz komisijai rakstiska atskaite par savu zinātnisko darbību, nosūtot to uz komisijas iepriekš norādītu e-pasta adresi.

 1. Pienākumu izpildi izvērtē komisija, reizi mēnesī izskatot uz izvērtējot STIPENDIĀTA iesūtīto atskaiti. Atskaites forma STIPENDIĀTAM tiek nosūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi.
 2. Ja komisija konstatē nepilnības STIPENDIĀTA iesūtītajā atskaitē, tās pienākums ir nekavējoties STIPENDIĀTU par to informēt un nepieciešamības gadījumā lemt par tālāko rīcību.
 1. LU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
 1. Izmaksāt ikmēneša STIPENDIJU EUR XXX.00 (XXX un 00 centi) apmērā STIPENDIĀTAM, kurš pilda LĪGUMĀ noteiktos nosacījumus. Maksājumu veikt vienu reizi mēnesī uz STIPENDIJAS piešķiršanas laiku – 3 mēnešus pēc konferences – uz LĪGUMĀ norādīto STIPENDIĀTA bankas kontu.  
 2. STIPENDIJA tiek izmaksāta 10 darba dienu laikā pēc vērtēšanas komisijas pozitīva atzinuma par ikmēneša atskaiti.
 3. LĪGUMĀ minētos DALĪBNIEKA personas datus un citu informāciju izmantot tikai PROJEKTA administrēšanas nolūkos.

 1. PAPILDU NOTEIKUMI
 1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību abpusējai izpildei.
 2. Puses vienojas, ka mantiskās tiesības uz STIPENDIĀTA radīto intelektuālo (t.sk. rūpniecisko) īpašumu, kas radīts PROJEKTA finansējuma ietvaros, pieder LU.
 3. Strīdi un domstarpības, kas Pusēm rodas, pildot LĪGUMA noteikumus, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, jautājums tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
 4. LĪGUMS ir sagatavots uz 2 (divām) lapām. Līdzēji LĪGUMU paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. LĪGUMA parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katram Līdzējam ir pieejams abpusēji parakstīts LĪGUMS elektroniskā formātā.

 1. STIPENDIĀTA REKVIZĪTI

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīvesvieta

Konta numurs

Bankas nosaukums

SWIFT kods

Studenta apliecības nr.

 

Latvijas Universitātes prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā:

Dalībnieks:

Valdis Segliņš

/Vārds Uzvārds/

z.v.

Saskaņojuma uzraksts:

PROJEKTA vadītāja

A.Klepecka

(paraksts, tā atšifrējums)

(datums)

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


[1] Paraksta vieta. Aizpilda, ja dokuments tiek aizpildīts drukātā formā, elektroniska paraksta gadījumā neaizpilda.