Privacyverklaring (leerling-ouder) – vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek (044693 en 013037), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op Katholiek Onderwijs Holsbeek is er een cel informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@katholiekonderwijsholsbeek.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van Katholiek Onderwijs Holsbeek kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op Katholiek Onderwijs Holsbeek verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Katholiek Onderwijs Holsbeek is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Katholiek Onderwijs Holsbeek is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

2.4 Ontvangers

2.5 Verwerkers

Op Katholiek Onderwijs Holsbeek worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek kan je opvragen via:

privacy@katholiekonderwijsholsbeek.be

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@katholiekonderwijsholsbeek.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: kim.geens@katholiekonderwijsholsbeek.be


3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op Katholiek Onderwijs Holsbeek worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Katholiek Onderwijs Holsbeek te kunnen starten. Met uitzondering van:


Inhoud

1 Verantwoordelijken        1

2 Verwerkingen        1

2.1 Verwerkingsdoeleinden        1

2.2 Verwerkte leerlingengegevens        1

2.3 Verwerkte oudergegevens        2

2.4 Ontvangers        2

2.5 Verwerkers        2

2.6 Voorwaarden        2

3 Rechten inzake privacy        3

3.1 Rechten uitoefenen        3

3.2 Gerechtvaardigd belang        3

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming        3

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens        4


[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.