PROVA GENERAL DE MADURESA

PER ASPIRANTS SENSE REQUISITS ACADÈMICS 2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY 

Procediment i calendari d’inscripció a la prova de maduresa per a aspirants sense requisits acadèmics, per l’accés als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior i pels ensenyaments artístics superiors (Resolució  BOIB Núm. 36, de 22-03-2018).

Poden accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior i als ensenyaments artístics superiors, sense estar en possessió dels requisits acadèmics d’accés, els qui acreditin, mitjançant la superació d’una prova d’accés, posseir la maduresa en relació amb els objectius de batxillerat, i compleixin els següents requisits:

Cicles Formatius de Grau Superior

 • Més grans de 19 anys o els compleixen l’any natural en què es convoca la prova.
 • Més grans de 18 anys, si acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir i que no tenen la titulació exigida per a l’accés als ensenyaments artístics professionals.

Estudis Superiors de Disseny

 • Complir devuit anys o més durant l’any natural en què es convoqui la prova específica d’accés.

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a continuació:

 • Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Calendari

ABRIL

Del 24 d’abril al 4 de maig

Inscripció online preferentment o presencial de 10 a 13 hores a la secretaria del centre per a aspirants sense requisits acadèmics de titulació

Lliurament de la documentació a l’Escola

MAIG

7

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre de les llistes d’aspirants admesos a la prova general

Si la inscripció online està confirmada, significa que esteu admesos, sinó consulteu a secretaria o al tauler d’anuncis

8

Reclamacions contra les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general

9

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre d’aspirants admesos a la prova general

10

Prova general per a aspirants sense requisits acadèmics a les 08.45 hores

14

Resultats provisionals de la prova general, online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

14, 15 i 16

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18

Resultats definitius de la prova general, online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

A partir del 19

Sol·licitud dels certificats de superació de la prova

Nota important!

Aquest any només es realitzarà una única prova per al curs 18-19, és a dir, no hi haurà setembre.

Matèries de la prova general

La prova general versarà sobre els coneixements i les capacitats bàsiques de les matèries comunes del batxillerat:

 1. Llengua catalana
 2. Llengua castellana
 3. Filosofia
 4. Història
 5. Idioma estranger (anglès)

Se seleccionaran 4 de les 5 matèries proposades i es desenvoluparà per escrit 1 qüestió d’entre 4, de cadascuna de les matèries triades.

El temps màxim per realitzar aquest exercici és de 4 hores.

Models de prova general

Encara que en el procés d'inscripció cal seleccionar les 5 matèries, en el moment de fer la prova només s'haurà de realitzar 4.

Exempcions a determinades matèries

1. Exempcions

Llengua catalana

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a llengua catalana les persones que puguin acreditar alguna de les situacions següents:

a) Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent, o un nivell superior de coneixements de llengua catalana expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut, d’acord amb el Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 37, de 12 de març) i l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitat, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Joventut (BOIB Núm. 34, de 12-03-2013).

b) Tenir l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana de la forma que es determina a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB Núm. 115, de 26-08-2014).

Llengua estrangera


Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a la llengua estrangera de la part comuna les persones que puguin acreditar que tenen el certificat del nivell bàsic (A2) o equivalent * de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent o un nivell superior.


* Els certificats que eximeixen de fer la prova de llengua estrangera de l’idioma corresponent, d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües són els que apareixen a l’annex 5 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB Núm. 21, de 18-02-2017).

Totes les matèries

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a qualsevol de les matèries que formen part de la prova, les persones que puguin acreditar que tenen superada la matèria corresponent de segon de batxillerat o de la prova lliure de batxillerat.

2. Documentació per acreditar les exempcions

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció un nivell de coneixements A2 de Francès o d’Anglès estaran exempts d’aquesta prova. Es podrà acreditar de les següents maneres:

 • Certificat de nivell bàsic de l’EOI o superior.
 • Certificació acadèmica de l’EOI on consti que l’alumne va superar 2n curs de l’idioma.
 • Certificació  acadèmica del centre educatiu on consti que l’alumne va superar l’idioma al 2n curs de batxillerat.
 • KET (Key English Test, Cambridge ESOL), o superior.
 • ISE Foundation (A2) (Integrated Skills in English, Trinity College Exams), o superior.
 • DELF A2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française), o superior.

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció alguna de les següents situacions estarà exempt de la prova de Llengua Catalana.

 • Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent, o un nivell superior.
 • Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar la matèria de Llengua i Literatura Catalana al 2n curs de batxillerat.
 • Tenir l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana de la forma que es determina en l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les.

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà exempt de la prova de Llengua Castellana:

 

 • Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar la matèria de Llengua i Literatura Castellana al 2n curs de batxillerat.

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà exempt de la prova de Filosofia:

 • Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar la matèria de Filosofia al 2n curs de batxillerat.

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà exempt de la prova d’Història:

 • Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar la matèria d’Història d’Espanya al 2n curs de batxillerat.

Si no tenen el certificat que acredita l’excepció o les excepcions en el moment de la inscripció, l’han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova. No es poden admetre els certificats que es presentin amb posterioritat al dia de la prova.


L’acumulació d’exempcions a quatre de les matèries permetrà directament la qualificació d’APTE.

Procediment d’inscripció

1.- INSCRIPCIÓ

Online preferentment a lenllaç o presencial de 10 a 13 hores a la secretaria del centre. Del dia 24 d’abril al 4 de maig.

En acabar la inscripció s’ha d’imprimir el resguard per presentar al centre.

2.- PAGAMENT

Pagament de la taxa de 33,81 € mitjançant l’imprès 046, que es pot descarregar i pagar al banc o fer el pagament telemàticament.

Els aspirants als Cicles Formatius NO hauran de tornar a pagar la taxes per a la prova específica d'accés. En canvi, els aspirants a la prova específica dels Estudis Superiors de Disseny .

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la taxa:

 • Les persones en situació legal de desocupació.
 • Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Els membres de famílies nombroses.
 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família

3.- DOCUMENTACIÓ

Lliurament de la documentació a la secretaria de l’Escola, entre 24 d’abril al 4 de maig, de 10 a 13 hores:

 • Resguard d’inscripció.
 • Resguard del pagament, imprès 046.
 • Còpia del document oficial d’identificació.
 • En cas de sol·licitud d’exempcions d’alguna assignatura de la prova, la documentació adient, original o fotocòpia confrontada.
 • Fotocòpia confrontada, en el seu cas, de la documentació que justifica tenir necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge. Veure apartat “Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova” d’aquest document.
 • Acreditació dels motius d’exempció de la taxa, si és el cas.

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per correu ordinari a l’adreça:

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

Carrer Institut Balear, 5

007012 Palma

Dia de la prova 10 de maig

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 9 hores.


A les 8.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el document d’identitat original.


La durada màxima de la prova és de 4 hores.

Publicació de notes

Les notes provisionals es podran consultar online i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 14 de maig a les 14 hores, amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció.

Dies de reclamació de notes: del 14 al 16 de maig mitjançant una instància dirigida a la directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari de 10 a 13 hores.

Les notes definitives es podran consultar online i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 18 de maig a les 14 hores.