Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

у 2018/2019 навчальному році

в Дніпропетровській області

Другий (районний, міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури проводиться 17 листопада 2018 року серед учнів 7-11 класів за завданнями, підготовленими комісією, яка працює на базі комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» і до якої увійшли наукові працівники та вчителі-практики. Завдання будуть надіслані напередодні олімпіади на електронну адресу відповідального за проведення ІІ етапу олімпіади. Час виконання завдань – 3 астрономічні години. Передбачається, що мовно-літературна олімпіада сприяє підвищенню інтересу школярів до поглибленого вивчення української мови та літератури, розвитку творчих здібностей філологічно обдарованих дітей, оволодінню мистецькими секретами однієї з наймилозвучніших мов світу. Просимо враховувати, що знавці і шанувальники рідного слова  візьмуть участь у мовному конкурсі ім. П.Яцика, а учні з літературними здібностями, які пишуть поетичні або прозові твори, – у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

Олімпіадні завдання з української мови і літератури зорієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність та креативність мислення. Підібрані завдання відповідають віковим особливостям школярів та програмним вимогам. Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу  за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2018/2019 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Звертаємо увагу на те, що завдання олімпіади з української мови для учнів 10-11 класів міститимуть базовий мовний матеріал за курс 5-9 класів.

Завдання з української мови вибудовуються у такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (інші види розбору), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів, тестові завдання тощо.       Творчою роботою передбачається невелике висловлення, опис, розповідь чи роздум, де учні зможуть продемонструвати власні філологічні здібності, ціннісні орієнтири, самостійність мислення. Обов’язковою складовою в кожному класі є завдання на визначення рівня сформованості орфографічної й пунктуаційної грамотності учасників олімпіади. Слід  звернути увагу на питання з культури мовлення та редагування речень.

У цілому завдання з української мови будуть мати системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів із фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.

З української літератури учням усіх класів необхідно буде написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати тестові та творчі завдання. Учасникам олімпіади будуть запропоновані тести та літературні запитання, що передбачають чіткі та лаконічні відповіді. Звичайно, найвагомішим завданням буде творча робота, у якій учень продемонструє оригінальність мислення, образність мовлення, креативність, розкриє свій письменницький талант, знання змісту художніх творів, літературних фактів, літературознавчих понять, особливостей індивідуального стилю письменника.

Пропоновані завдання різнопланові і мають на меті перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників. Вони побудовані таким чином, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати його уміння застосовувати знання у новій ситуації, виявити розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації, продемонструвати здатність творчо мислити, синтезувати набуті знання, виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо. 

Зауважуємо, що творчу роботу учня слід оцінювати відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок; структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, образне мислення.

Поряд із кожним завданням буде подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за його виконання.

Звертаємо увагу на те, що учасникам олімпіади під час виконання завдань не дозволяється користуватися мобільними телефонами та додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів, статей тощо).

До участі у ІІІ (обласному) етапі запрошуються відповідно до рейтингу учні 8-11 класів.