І. Загальні положення

 1. Марганецька  спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області створена шляхом зміни типу закладу  Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах Марганецької міської ради Дніпропетровської області і є її правонаступником, знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Марганця Дніпропетровської області.
 2. Марганецька  спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області (далі ПМШ № 11) – це навчальний заклад, що забезпечує потреби громадян України у розвитку, оздоровленні, вихованні і навчанні дітей шкільного віку з поглибленим вивченням математики, предметів природничого циклу (фізика, хімія, біологія, географія) та профільним навчанням.
 3. Засновником Марганецької  спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області  є Марганецька міська рада.

Юридична адреса  Марганецької  спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області:        

53400, Дніпропетровська область, м. Марганець

                вул. Соборна, 14,

                тел. (05665)2-20-64

 1. Марганецька  спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області (далі ПМШ № 11) є юридичною особою в складі відділу освіти Марганецької міської ради, має рахунки в установах банків, печатку, штамп.
 2. ПМШ № 11 в своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,   Концепцією профільного навчання в старшій школі,  законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.
 3. ПМШ № 11 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
 4.  ПМШ № 11 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 1. У ПМШ № 11 визначена українська мова навчання, поглиблене вивчення математики та предметів природничого циклу (фізика, хімія, біологія, географія).
 2. Головною метою ПМШ № 11 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою.
 3. Головними завданнями ПМШ № 11 є:

Свої завдання заклад освіти реалізує в тісній взаємодії із сім’єю.

 1. ПМШ № 11 є комунальним закладом, який забезпечує базову загальноосвітню підготовку учнів згідно з державними загальноосвітніми стандартами, також поглиблену підготовку з математики , предметів природничого циклу, профільне навчання.
 2. Важливою суттєвою характеристикою діяльності ПМШ № 11 являється різнобічна диференціація навчання і виховання, що дає змогу забезпечити оптимальність розвитку кожного школяра за його індивідуальними особливостями і можливостями.
 3.  В школі створюються умови для отримання учнями широкого кола знань зверх державного мінімуму, їх інтелектуального, духовного і фізичного розвитку і самовираження в різних видах діяльності.
 4.  Метою діяльності ПМШ № 11 є формування всебічно розвиненої інтелігентної особистості – громадянина української держави.
 5.  Вся діяльність ПМШ № 11 підпорядкована реалізації таких основних задач:
 1. Діяльність ПМШ № 11 будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання.

ІІ.        Структура закладу освіти, організація навчально-виховного процесу

2.1. Відповідно до головних завдань і принципів діяльності заклад освіти складається з трьох ступенів:

Перший ступень – загальноосвітня школа І ступеня (1-4 класи).

Другий ступень – загальноосвітня школа ІІ ступеня (5-9 класи), який функціонує як загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеня і забезпечує навчання і виховання учнів середнього шкільного віку, поглибленого вивчення математики та предметі в природничого циклу.

Третій  ступень – старша школа (10-11 класи). Третій ступень складається з двох підрозділів:

2.2. ПМШ № 11 планує свою роботу самостійно, згідно з нормативними документами. Основним документом, що регулює навчально-виховний   процес ПМШ № 11 є навчальний план, який складається на основі розроблених Міносвіти України базових навчальних планів із конкретизацією профільного навчання.

2.3. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки і реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. У відповідності до навчального плану педагогічний колектив визначає програми, підручники, засоби навчання та виховання.

2.5. Прийом учнів  до ПМШ № 11 як правило здійснюється до початку навчального року за наказом директора школи, який видається на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють. До першого класу зараховуються діти 6-7 років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження, проведеного шкільним психологом, підтвердження довідкою міської лікарні.

        2.5.1. Зарахування та добір учнів для навчання у спеціальних класах, класах з інклюзивним навчанням проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством  освіти і науки.

        2.5.2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами загальноосвітнім  навчальним закладом у класах з інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

2.6. За бажанням учнів та їх батьків у школі     першого ступеня створюються групи подовженого дня. Вони комплектуються з учнів одного або паралельних класів. Зарахування дітей до групи подовженого дня і відрахування з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7. Якщо витрати на утримання     груп подовженого дня не передбачаються державним  бюджетом, то школа має право надавати платні послуги згідно положення про організацію платних послуг освітянського напряму.

2.8.Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується закладом освіти з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.9. Мережа класів закладу освіти формується на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв, але не більше, ніж 30.

Можливі три правові форми  роботи вчителя при виконанні платних послуг відповідно декілька варіантів оплати праці.

1. Вчитель може виконувати зазначену роботу в паралелі індивідуальної трудової діяльності в приміщенні закладу, яке надається йому в тимчасове користування за орендну плату, або, якщо заклад бажає сприяти такій роботі. Оплата праці в такому випадку визначається за узгодженням між вчителем і батьками учнів, дітей,а заклад в цьому випадку не має відношення до їх взаємних розрахунків. Установа може впливати на розмір і порядок оплати шляхом встановлення умов надання приміщення для проведення занять.

2. Вчитель може працювати (як правило, за сумісництвом) в малому підприємстві (курсах, центрі і т.д.), засновником якого є заклад або інша юридична чи фізична особа. Розмір оплати праці педагогів визначається малим підприємством самостійно. Приміщення для роботи може надаватися закладом за відповідну плату, або безкоштовно за домовленістю сторін. Розрахунки батьків здійснюються з малим підприємством, а не з установою.

3. Платні групи, курси, гуртки і т.п. можуть бути відкриті в межах структури самого закладу за рішенням ради, як структурні підрозділи без права юридичної особи і особистого розрахункового рахунку. В цьому випадку заклад встановлює заробітну плату педагогу в звичайному порядку, користуючись схемами окладів і ставок заробітної плати, передбачених для вчителів, керівників гуртків і вихователів у відповідності до діючої інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, або застосовує особисту систему оплати праці, якщо таке право передбачено в статуті закладу , установи.

2.10. Режим і порядок роботи групи подовженого дня визначається педагогічною радою і затверджується директором школи.

2.11. Навчальний рік починається 1 вересня. Тривалість навчального року не менше 34 тижнів.

2.12. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути меншою 30 календарних днів, влітку – 8 тижнів.

2.13. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється.

2.14. Тривалість навчального тижня – 5 днів.

2.15. Щоденна кількість, послідовність навчальних занять визначається шкільним розкладом, затвердженим директором школи, узгодженим з профспілковим комітетом та радою школи.

Тривалість уроків :  1  класи                 -        35 хвилин

                             2-4 класи        -        40 хвилин

                             5-11 класи        -        45 хвилин

2.16. Перерви між 1 і 2, 3 і 4 уроками становлять 15 хвилин (для організації гарячого харчування), решта перерв – по 10 хвилин.

2.17. Домашні завдання даються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер і обсяги визначаються вчителем.

2.18. У першому класі надається вербальна характеристика знань учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками в балах: за 12-бальною шкалою оцінювання.

Учні здають тематичну атестацію та семестрову за І та ІІ семестр.

2.19. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з семестровою оцінкою, йому надається право перездати матеріал.

2.20. Навчання у школі ІІ і ІІІ ступенів завершується складанням державної підсумкової атестації, за результатами яких видається документ про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.21. Звільнення учнів від  державної підсумкової атестації здійснюється у порядку, встановленому Міносвіти України.

ІІІ.        Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

3.2. Учні мають право на:

3.3. Кожен учень зобов’язаний систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.

3.4. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, фізичний стан яких дозволяє виконувати обов’язки педагогічного працівника.

        Педагогічні працівники приймаються на роботу директором школи за трудовими договорами, контрактами.

3.5. Педагогічні працівники атестуються. За результатами атестації визначаються: відповідність працівника посаді, яку він займає, рівень його кваліфікації, категорійність.

3.6. Педагогічні працівники  школи мають право на:

3.7. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

3.8. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором школи згідно з законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, посадовими інструкціями.

3.9. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

3.11. У разі невиконання батьками своїх обов’язків школа може виступати позивачем   до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 1. Представники громадськості мають право:
 1. Представники громадськості зобов’язані:

ІV. Управління школою

4.1. Управління школою в системі освіти здійснюється  відділом освіти   Марганецької міської ради.

4.2. Безпосереднє управління школою здійснюється директором.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

        Директор школи :

4.3. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори (конференція) колективу. Делегати зборів (конференції)  обираються від трьох категорій:

Збори (конференція) правомочні, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Збори (конференція) скликається не менш одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію)  мають голова ради школи , учасники зборів (конференції) якщо за це висловилося не менше 1/3 їх загальної кількості, директор школи, засновник.

                Збори (конференція):

4.4. У період між зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є батьківський комітет школи, до якого обираються по одному представникові від кожного класу.

                На установчому засіданні батьківського комітету обирається голова та члени комісій, діючими з яких є:

Засідання комітету чи комісії вважається повноправним, якщо у ньому взяло участь не менше 2/3 її членів.

                        Батьківський комітет:

 1.  При ПМШ № 11 за рішенням загальних зборів створена і діє піклувальна рада.
 2.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 1. Основними завданнями піклувальної ради є:
 1. Піклувальна рада формується у складі

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ПМШ № 11 шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника  загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 1. Піклувальна рада діє на засадах:

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради..

 1. Піклувальна рада має право:
 1. У ПМШ № 11 створюється постійно діючий   колегіальний орган – педагогічна  рада.

               Головою педагогічної ради є директор.

       Педагогічна рада:

 1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 1. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. Матеріально-технічне забезпечення  школи,

її фінансово-господарська діяльність

5.1. Майно ПМШ № 11 становить основний фонд (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі навчально-виховного закладу.

5.2. Майно ПМШ № 11 належить йому на правах повного господарського відання.

5.3. ПМШ № 11 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.  Вилучення  основних фондів,  оборотних  коштів  та іншого  майна  ПМШ № 11 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані ПМШ № 11 внаслідок порушення його майнових прав  іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Фінансово-господарська діяльність ПМШ № 11 здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису ПМШ № 11 є:

5.6. ПМШ № 11 виділяються додаткові кошти на факультативи і організацію спеціальних курсів.

5.7. Директор розробляє кошториси і штатні розписи школи,які затверджує відділ освіти. Розмір надбавок до заробітної плати, включаючи керівників, не обмежується.

Умови і порядок преміювання робітників школи визначається адміністрацією школи за узгодженням із профспілковим комітетом.

5.8. В ПМШ № 11 формуються слідуючі фонди:

По закінченню  року економія фонду заробітної плати зараховуються до фонду матеріального заохочення; економія матеріальних і прирівняних до них витрат – до фонду виробничого і спеціального  розвитку.

5.9. ПМШ № 11 має фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше одного відсотка витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) зберігаються на рахунку в банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується батьківським комітетом. Не  використані  за звітній період кошти вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Облік і витрачення коштів фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюється середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом у порядку, що передбачений для бюджетних коштів. Підставою для витрачення коштів фонду директором навчально-виховного закладу є його витяг з протоколу засідання ради цього закладу.

Контроль за правильним витраченням коштів фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюють конференція школи, органи міської виконавчої влади.

5.10. Кошти ПМШ № 11 зберігаються на її рахунках в установах банків і знаходяться  у повному його розпорядженні. Не використані за звітній період кошти вилученню не підлягають за умови виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

5.11.Порядок діловодства   в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.12. ПМШ № 11 має право користуватися коротко і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується закладом для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та спеціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

5.13. ПМШ № 11 має право придбати і орендувати  необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

5.14. ПМШ № 11 користується приміщенням, обладнанням і відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених законодавством. Відторгнення цих приміщень і території навчально-виховного закладу може здійснюватися у передбаченому законодавством порядку.

5.15. ПМШ № 11 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

 1. Міжнародне співробітництво.

6.1.ПМШ № 11 відповідно до  чинного  законодавства  має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території так і за її межами.

6.2. ПМШ № 11 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійного укладення угод  про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати в установленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заходи (конференції, олімпіади тощо), також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 1. Контроль за діяльністю  школи, облік і звітність

 1. Державний контроль за діяльністю ПМШ № 11 здійснюється з метою забезпечення єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,

Державна інспекція навчальних закладів, та відділ освіти  Марганецької міської ради.

 1. Реорганізація або ліквідація школи, як навчального закладу

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ПМШ № 11 приймає сесія міської ради. Реорганізація здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається сесією міської ради, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

8.3. У випадку реорганізації права та зобов’зання школи переходять до правонаступників у  відповідності до чинного законодавства або до визначених інших закладів освіти.

8.4. Заклад освіти вважається ліквідованим після подавлення його статусу юридичної особи відповідним органам державної влади або засновником.

8.5. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які  в ній навчались, має бути  забезпечена можливість  продовження навчання, а працівникам – гарантоване дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю в Україні.