Published using Google Docs
TOCHIGI KEN
Updated automatically every 5 minutes

TOCHIGI KEN

NO WEIGHT LIMIT AREAS AND SCHEDULE OF PICK-UP

Trucking: Kainz

 

 

 

 

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

(Kainz)

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

 

 

 

Sano-Shi

 

 

 

 

 

 

Ashikaga-Shi

 

 

 

 

 

 

Oyama-Shi

 

 

 

 

 

 

Kanuma-Shi

 

 

 

 

 

 

Tochigi-Shi

 

 

 

 

 

 

Utsonomiya-Shi

 

 

 

 

 

 

Moka-Shi

 

 

 

 

 

 

Shimotsuga-Gun