GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d´ensenyaments artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG09-EDICIÓ I ENQUADERNACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Primer

Específica

4

Departament:    Dibuix i Representació Gràfica

Idioma:català/ castellà

Horari: GrupA, dilluns de 10,45 a 13.05 i dijous de 12,10 a 13,05

             Grup B, dimecres de 8,55 a 9,50 i divendres de 8 a 9,50

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc4NDk5MDkzNjFa?hl=es

Professorat responsable:

Federico García Balestena

Correu electrònic: fgarcia@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicación

Vinculada amb l‘assignatura Disseny editorial però més experimental i més enfocada al coneixement dels materials.

2.2. Perfil professional

L’assignatura inicia l’alumnat en els processos i materials de la post-impressió.

3. Requisits

3.2. Requisits recomanables 

Haver aprovat Materials i sistemes de reproducció i impressió

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

 - Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

 - Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

 - Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

5. Resultats d’aprenentatge

.

Conèixer els diferents tipus de paper i tintes.

Conèixer les opcions de post-impressió.

Conèixer els diferents sistemes d’enquadernació i les seves eines.

Treballar l ́enquadernació artesanal per entendre els processos.

Planificar un treball controlant les diferents etapes.

6. Continguts

SUPORTS i TINTES Història, tipus, mides i qualitats

OPCIONS DE MANIPULACIÓ Plegats, tallat, troquelats, tintes especials, relleus,...

EDICIÓ

EL LLIBRE D’ARTISTA

ENQUADERNACIÓ Eines, sistemes i materials, tradicional i industrial

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

.

L’ assignatura és bàsicament pràctica a partir d´uns coneixements teòrics. A més hi haurà unes sessions teòriques sobre qüestions que no es poden dur a la pràctica i que seran avaluades mitjançant un examen.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

42 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’ exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

24 hores

classes pràctiques

grup gran

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula..

8 hores

Activitats de treball no presencial

58 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals

Individual

Desenvolupament de projectes

40 hores

Resolució de pràctiques en grup

Grup gran

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

18 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taller d´enquadernació

7.4 Activitats interdisciplinàries

-Possibilitat de projectes amb Disseny Editorial

7.5 Activitats complementàries

-

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de 2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

 Amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

1,2.

5%

---

Treballs i projectes

R

6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17.

75%

50%

Prova objectiva final

R

6,7.

20%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

JOHNSON (1989) Encuadernación, Blume, Madrid

HAMPSHIRE-STEPHENSON (2008) Papel, opciones de manipulación y acabado para diseño gráfico.GG.Barcelona

FAWCETT-TANG (2004) Diseño de libros contemporáneo.GG, Barcelona

AMBROSE-HARRIS (2004) Formato. Parramón, Barcelona

AMBROSE-HARRIS (2011) Impresión y acabados.Parramón, Barcelona

9.3. Altres recursos: 

Material audiovisual

10. Altres observacions