GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell:  Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI19-PROJECTES V

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Primer

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Antoni Torandell Cabanellas

Correu electrònic: atorandell@escoladisseny.com

Horari de tutories: ---

Cap de departament:

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ---

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materia: L’assignatura pertany a “Projectes de disseny d’interiors”.

La Matèria, ve a ser la columna vertebral de l’especialitat. Projectar s’aprèn projectant i el projecte es el conjunt de documents que reflecteixen la solució anticipada del problema de disseny plantejat.

2.2. Perfil professional

El dissenyador d’interiors és un professional capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d’execució d’obres de disseny d’interiors, així com actuar com interlocutor directe devant les administracions públiques en l’àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupar la seva activitat són:

          -  Habitatge i disseny dels espais interiors per a l´habitat.

                -  Disseny d’espais comercials i d’oci.

                -  Disseny d’espais administratius.

                -  Disseny d’espais culturals, educatius i lúdics.

                -  Disseny d’espais efímers.

                -  Rehabilitació d’habitatges.

                -  Paisatgisme i disseny d’espais públics.

                -  Gestió empresarial d’activitats creatives.

                -  Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.

                -  Gestió d’obres, mesuraments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny d’interiors.

                -  Direcció d’obres en l’àmbit del disseny d’interiors.

                                -  Investigació i docència.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Requisits mínims: Haver aprovat l’assignatura de FONAMENTS DEL DISSENY.

3.2. Requisits recomanables 

Recomanables: Haver obtingut també les competències per les assignatures de PROJECTES I, PROJECTES II, PROJECTES III, PROJECTES IV,  GEOMETRÍA DE L’ESPAI, REPRESENTACIÓ TÈCNICA I DIBUIX PER ORDINADOR.

Òptims: Haver obtingut les competències establertes en el primer, segón i tercer curs de Grau.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

A.- COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY (Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes)

CE-DI1 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DI2 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.

CE-DI3 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.

B.- COMPETÈNCIA D’ANÀLISI CRÍTIC I VALORACIÓ DEL DISSENY

Representa la capacitat d’anàlisi crític i valoració del Disseny com a resultat de la integració d'un sistema complex de relacions formals, funcionals, estètiques i tecnològiques, basat en coneixements científics, històrics, humanístics i de gestió.

CE-DI4 Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.

CE-DI5 Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.

CE-DI6 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny d'interiors.

CE-DI7 Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l'interiorisme.

CE-DI8 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial.

CE-DI9 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

C.- COMPETÈNCIA EN DISSENY:

Capacitat de síntesi, invenció i formalització de les idees, utilitzant un procés metodològic de disseny.

CE-DI10: Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.

CE-DI11: Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.

CE-DI12: Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

D.- COMPETÈNCIA DE REALITZACIÓ:

Capacitat de dirigir, coordinar, controlar, programar i valorar l'execució material del disseny, considerant les implicacions dels processos industrials i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

CE-DI12: Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.

CE-DI13: Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d'interiors.

CE-DI14: Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

- Saber estructurar, justificar, representar i defensar la seva proposta de disseny d’interiors.

- Saber dur a terme un projecte que inclogui tant una part conceptual com el desenvolupament descriptiu del mateix.

- Conèixer els documents necessaris per la redacció d’un projecte de disseny d’interiors.

- Tenir una actitud crítica davant el seu projecte.

6. Continguts

Redacció, realització i comunicació de projectes en els diferents camps de l’especialitat. Aplicació d’estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat. Definició i realització de projectes aplicant la metodologia de resolució de problemes en projectes d’interiorisme,avaluació i verificació. Mètodes de recerca en disseny. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats.

Projectes-V, és l’últim projecte que es fa abans del projecte fí d’estudis, i per tant intenterà aglutinar si no tots els coneixements adquirits, una estructura de projecte que demostri que l’alumne pot afrontar en garanties al projecte final. Els continguts podrán esser molt variables, a on el programa de necessitats, solucions constructives, plantejament de les instal·lacions del projecte tenguin un pes important, igual que la seva imatge, i l’alumna agafi conciència que ha de resoldre problemes complexos que fins aquest moment no s’havia plantejat.

Es realitzarà un sol projecte. Es proposarà si el tema i la temporalització encaixen la presentación a algún CONCURS de disseny d’interiors, com per exemple HABITÀCOLA de Arquinfad, o, Porcelanosa entre d’altres.

Per tant els continguts es composaran:

-  Uns fonaments teòrics relacionats amb el projecte plantejat, de anàlisis de projectes similars o que puguin esser d’interés, de normativa existent, etc.

-  Es cas de presentarse a algún concurs, s’agafaràn les bases del mateix com a contingut.

-  Per un altre part remarcar i reforçar tots els conceptes introduïts fins ara i adaptar los al projecte plantejat com son:

Coherència formal.

Forma-funció-estructura

Relació espai interior-exterior

Economia de medis

Eficiència energètica

Confort ambiental

Habitabilitat

Elements compositius utilitzats, i la seva relació (de tamany, de forma, de situació dins l’ espai, etc.)

Reflexionar sobre els nous límits plantejats ( planta, secció, horitzontals,verticals, físics,...)

Recorreguts (entrar, sortir, articular, inflexió, ritme,...)

Concepte de llum com a element compositiu.

Complexe-complicat, senzill-simple. Revestiments, textures,...

Objectes utilitzats (disseny propi i/o existents en el mercat)

Barreres arquitectòniques i espais adaptats.

Resoldre problemes constructius plantejats en el projecte, com element bàsic de disseny.

Definir a diferents escales de detall algún element del conjunt.

Plantejar i resoldre les instal·lacions bàsiques de: il·luminació, climatització, aire condicionat, fontaneria i altres.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

- Classes expositiva per el grup gran.

- Aprenentatge basat en la prova_error.

- Anàlisi de projectes existents.

- Per part dels alumnes exposició pública i defensa dels seus projectes.

- Correccions públiques.

- Discussió dels projectes realitzats pels alumnes i correccions individualitzades.

- Practicar en el maneig del llapis, com a instrument adequat per projectar amb la realització d’esbossos.

- Aprofundir en el maneig dels sitemes informàtics com a element de projecte i no sols com procediment final, Autocad, , sketchUp, V-ray, etc.

- Viure observant el seu entorn com un futur dissenyador, amb actitud crítica. Analitzen en criteri els espais existents i la seva funció, els materials que intervenen, la llum, etc.

- Visionar revistes i llibres especialitzats en disseny en general, i en disseny d’interiors en particular.

- Fomentar els processos necessaris per desenvolupar una sensibilitat en vers a les activitats que tenguin una voluntat compositiva clara.

- Per part dels alumnes explicar projectes realitzats que siguin d'interès.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

78 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

60 hores

Avaluació

Grup petit

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

122 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

22 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador del professor i projector.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

---

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Està previst unes xarles de convidats

8.2. Criteris d’avaluació:

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

La avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris A i B.

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat a classe.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 70% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA03,CA04, A05,CA07,CA12

5%

---

Carpeta d’aprenentatge-SKETCHBOOK

R

CA06,CA07,CA08,CA09

10%

---

Treballs i projectes

R

CA07,CA08,CA09,CA10,CA11,CA13,CA14, CA15,CA16 CA17

80%

50%

Prova objectiva final

R

CA07,CA08,CA09,CA10,CA11,CA13,CA14, CA15,CA16 CA17

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Llibres relacionats amb el Disseny d'Interiors.

Neufert, E. Neufert. Arte de proyectar en arquitectura. Ed. GG

Panero, J. y Zelnik, M. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. Ed. GG

Zumthor, P. Atmósferas. Ed. GG

Monteys, X. y Fuertes, P. Casa collage. (2001). Ed. GG

9.2. Bibliografia complementària: 

Revistes especialitzades: El croquis, Arquitectura y diseño, ON diseño, Diseño de interiores, etc

9.3. Altres recursos:

Webs especialitzades recomanades:

www.dezeen.com

www.afasiaarchzine.com

www.hicarquitectura.com

www.arquitecturaviva.com

www.designboom.com

www.archdaily.com

www.plataformaarquitectura.com

Pàgines de disenyadors i arquitectes, etc...recomanada:

www.dezeen.com

Catàlegs

Viure observant el seu entorn com un futur dissenyador, analitzant els espais, la seva funci ó i la seva composició, els materials que intervenen, els efectes lumínics, la combinació de colors, etc.