LATVIJAS REPUBLIKA

KULTŪRAS MINISTRIJA

RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA

Reģ.Nr.3131301418

Baznīcas ielā 34A, Rēzeknē, LV-4601

Tālrunis/fakss 64622676, e-pasts rmv@inbox.lv

www.rmdv.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rēzeknē

         

         14.03.2019.                                                                                                     Nr.17

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

2019./2020.mācību gadam

Izstrādāta saskaņā ar

Profesionālās izglītības likuma

27. pantu

         Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izsludina uzņemšanu 2019./2020.mācību gadam, reflektantiem ar pamatizglītību vai vidējo izglītību profesionālās vidējās izglītības programmās:

tikai ar pamatizglītību profesionālās vidējās izglītības programmās:

Mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums: ar pamatizglītību 4 gadi, ar vidējo izglītību 2 gadi.

                     

Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību.

Pēc skolas beigšanas var turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs vai strādāt.

          Izglītojamo ieskaitīšanai skolā, konkursa kārtībā, tiek ņemts vērā pamatizglītības dokumentā iegūtais vērtējums vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā, bet vidējās izglītības dokumentā - latviešu valodā, literatūrā, matemātikā un pirmajā svešvalodā un uz vietas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā izpildītā radošā uzdevuma vērtējums.

          Ārpus minētā konkursa, skolā tiks ieskaitīti Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas rīkoto radošo darbu konkursu uzvarētāji un radošo darbnīcu dalībnieki (saskaņā ar pasākumu kārtību).

                     Dokumentus pieņems no 10. jūnija līdz 4. jūlijam katru darbdienu no 10.00 – 16.00

(pārtraukums no 12.00 – 12.30). Dokumentus iesniedzot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

   Uzņemšanas komisijā jāiesniedz

  1. Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija ( uzrādot oriģinālus).
  2. Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 086/u).
  3. 3 fotokartiņas ( 2,5 x 3,5 cm).
  4. Bāreņiem – bāreņa apliecības kopija ( uzrādot oriģinālu).

Direktoram adresēts iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā.

Radošā darba izpilde 5. jūlijā plkst.10.00.

Uzņemšanas komisijas sēde 5. jūlijā plkst.15.00.

Konsultācijas radošā darba veiksmīgai izpildei, katru piektdienu jūnijā plkst.10.00.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir dienesta viesnīca, skolā ir ēdnīca.

Izglītojamie saņem stipendiju, kuras apmērs ir atkarīgs no izglītojamā sekmēm un disciplīnas ( no 10,00 – 150,00 eiro).

             Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola uzņem bērnus no 8 līdz 11 gadu vecumam, kas 2019./2020. mācību gadā mācīsies 2. vai 3. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums: 7 gadi ( nodarbības 2 - 4 reizes nedēļā).

Mācību maksa: 12 eiro mēnesī.

Mācības notiek latviešu valodā.

Dokumentus pieņems

no 27.05.2019. – 28.06.2019.

pl.9.00.– 12.00. un pl.13.00. – 16.00;

un no 29.08.2019. – 31.08.2019.

pl.9.00. – 12.00. un pl.13.00. – 16.00.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

1.  Izziņa par veselības stāvokli.

  1. Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā.
  2. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība.
  3. 2 fotokartiņas / 2,5 X 3,5cm /.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV 4601.

e - pasts rmv@inbox.lv,

www.rmdv.lv

Tālruņi uzziņām.: 646 22676 ( kanceleja), Mob.28391085 (Mākslas skola),

26462211, 26463660 ( RMDV mācību daļa).

Direktors

Osvalds Zvejsalnieks: /paraksts/