Programa - Any acadèmic 2019-2020

Objectius generals

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

Continguts socioculturals

Competència discursiva

Competència lingüística: Morfosintaxi

Ortografia i aspectes gràfics

Morfosintaxi

Competència lingüística: Morfosintaxi

Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques

Competència lingüística: Lèxic  - Aspectes semàntics

Avaluació

Objectius generals

Adquirir l'habilitat d’utilitzar les destreses lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de les expressions quotidianes i familiars de la llengua amb frases senzilles com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

 • Missatges breus i senzills
 • Petites converses amb amics i familiars sobre gustos, hàbits, pertinences i dades personals
 • Petites converses a la feina, botigues i mitjans de transport
 • Indicacions sobre horaris i llocs
 • Converses telefòniques senzilles
 • Fitxes amb les dades personals
 • Missatges breus.
 • Llistes per a la compra
 • Notes per a familiars
 • Postals.
 • Cartes de poca complexitat
 • Fulletons turístics senzills
 • Cartellera d’espectacles
 • Horaris de museus, llocs turístics, transports públics
 • Menús de tavernes i restaurants

Continguts socioculturals

 • Vida quotidiana: horaris, hàbits, hàbits alimentaris, festivitats, lleure
 • Relacions interpersonals: estructura familiar, relacions de parentiu i relacions socials
 • Valors i creences (festes i celebracions, tradicions)
 • Llenguatge corporal: gestos i postures característics

Competència discursiva

 • Adequació a la situació comunicativa: lloc, canal, interlocutor
 • Coherència textual: selecció d’estructures morfosintàctiques i lèxic adequats per expressar una idea

 • Cohesió:  organització interna del text oral i escrit:
 • Mecanismes iniciadors del discurs: Συγνώμη, Ορίστε, Παρακαλώ
 • Desenvolupament del discurs: Ωραία, Δηλαδή,’Éτσι, Βέβαια
 • Conclusió del discurs: Λοιπóν

Competència lingüística: Morfosintaxi

 • Ortografia i aspectes gràfics

 • L’alfabet grec. Grafia dels caràcters
 • Diferents formes dels caràcters: majúscules, minúscules, posició. Ús de les majúscules
 • Diftongs i grups vocàlics
 • Grups consonàntics
 • Convencions ortogràfiques: mots d’origen estranger
 • L’accentuació: el sistema monotònic
 • Altres signes ortogràfics: apòstrof, dièresis, guió
 • Estructura sil·làbica. Divisió de paraules a final de línia
 • Els signes de puntuació (punt, coma, punt alt, signe d’interrogació

 • Morfosintaxi

 • El substantiu
 • Les declinacions i el casos
 • El gènere: masculí, femení i neutre. Tipologia del substantius en funció del gènere
 • Εls casos: nominatiu, acusatiu, genitiu i vocatiu
 • Les declinacions més corrents (masculins en ος, -ας, -ης, -άς, - ής, -ές, -ούς, -έας,  femenins en  –α, -η, -ά, -ού, neutres en  -ο, -ι, -μα, -ος, -οι)
 • Les declinacions femenines de base antiga: - ος i  -η/-ις
 • Substantius indeclinables
 • El gènere: formació del femení. Sufixes
 • El nombre: formació del plural
 • Substantius isosíl.labs
 • Substantius anisosíl.labs
 • Substantius sense plural
 • Substantius només en plural
 • Articles
 • Ús i posició de l’article. Omissió de l’article
 • Article determinat. Declinació
 • Article indeterminat. Declinació
 • Reiteració emfàtica de l’article
 • Demostratius:  αυτός-αυτή-αυτό, εκείνος-εκείνη-εκείνο
 • Possessius
 • Formes febles
 • Formes fortes
 • Formes emfàtiques: δικός-δική-δικό
 • Quantificadors:
 • Numerals: cardinals i ordinals. Ús dels ordinals
 • Declinació dels cardinals declinables
 • Quantitatius bàsics: λίγος, αρκετός, μερικοί, πολύς
 • Indefinits més usuals: κανείς/κανένας-καμιά-κανένα, όλος-όλη-όλο, άλλος-άλλη-άλλο, κάτι, τίποτα, κάθε

Competència lingüística: Morfosintaxi

 • Pronoms
 • Els pronoms personals
 • Formes febles
 • Formes fortes
 • Ús i combinacions de les dues formes
 • Pronoms reflexius: μόνος-μόνη-μόνο
 • Pronoms relatius: που
 • Pronoms interrogatius: τι, πώς, πού, πότε, πόσο, τίνος
 • Pronoms exclamatius: τι
 • Adjectius
 • Adjectius en –ος –η –ο
 • Adjectius en –ος –α –ό
 • Adjectius en –ος –ιά –ο
 • Comparatiu de superioritat amb πιο
 • Superlatiu amb πολύ i amb sufixes
 • Posició de l’adjectiu    
 •  Concordança
 • El verb
 • Verbs lèxics i auxiliars: είμαι, έχω
 • El verb υπάρχω
 • Les conjugacions verbals:  -ω  i –ώ
 • Temps verbals
 • Present dels verbs actius i mitjos/reflexius
 • Futur i aorist dels verbs més usuals
 • Preposicions
 • Preposicions simples: σε, από, για, με
 • Preposicions compostes de lloc, temps i companyia
 • Adverbis
 • Adverbis de freqüència, manera i lloc
 • Locucions adverbials: σιγά σιγά, πάνω κάτω
 • L’oració
 • L’oració simple: estructura de l’oració
 • L’oració composta: la coordinació
 • Oracions conjuntives: και
 • Oracions juxtaposades: όχι μόνο … αλλά και.
 • Oracions disjuntives: ή … ή,  είτε … είτε, ούτε … ούτε
 • Oracions adversatives: αλλά. Όμως

Competència lingüística: Lèxic – Àrees Temàtiques

 • Noms propis
 • Noms de ciutats, països i gentilicis
 • Lèxic de vincles familiars i d’amistat
 • Lèxic d’oficis i professions laborals
 • Calendari: hores, dies, mesos, estacions de l’any, noms de festivitats
 • Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia:
 • Lèxic relacionat amb l’habitatge i la descripció de l’entorn urbà
 • Lèxic dels establiments comercials
 • Accions quotidianes o habituals
 • Lèxic relacionat amb les aficions
 • Lèxic relacionat amb els menjars
 • Lèxic relacionat amb la descripció física de persones i coses i del carácter

Competència lingüística: Lèxic  - Aspectes semàntics

 • Famílies lèxiques: sinònims i antònims de caràcter descriptiu > μεγάλος/μικρός, κρύος/ ζεστός…
 • Mots polisèmics bàsics> χρόνος, καιρός, λόγος
 • Derivats (gentilicis, professions)
 • Cultismes d’ús qüotidià: βεβαίως, καλώς, ακόμη, τίποτε
 • Abreviacions bàsiques (κ.τ.λ., π.χ.) i  sigles més freqüents: ΗΠΑ, ΟΤΕ
 • Falsos amics:
 • Hel.lenismes occidentals d’ús i/o pronunciació diferent: μετρό, ταξί
 • Hel.lenismes occidentals usats amb  accentuació diferent: φωτογράφος, βιολόγος
 • Préstecs i mots foranis d’ús quotidià: ασανσέρ, ματς, αιρ-κοντίσιον
 • Contraprèstecs: ντισκοτέκ
 • Frases fetes més usuals: τι να κάνουμε;
 • Mots falca més usuals: λοιπόν, δηλαδή, ορίστε, βρε, ρε, άντε, ας πούμε, μάλιστα

Avaluació

  L’avaluació serà contínua per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen.

 • Assistència: com que la modalitat d’aprenentatge es presencial, l’assistència és imprescindible. Es recorda que en cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne només podrà ser avaluat amb la prova de final de curs.
 • Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua:
 • Participació/cooperació en les activitats proposades a classe.
 • Tasques fetes a casa, presentacions a classe.
 • Proves parcials.
 • Examen final: Tots els alumnes han de fer l’examen final el qual consisteix en diferents parts.

    La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada i de la nota de l’examen.