GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG13-RECURSOS LINGÜÍSTICS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Primer

Especialitat

2

Departament:    Ciències Socials i Jurídiques

Idioma: castellà, català

Horari: http://www.escoladisseny.com/adjunts/docs/309.pdf 

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO

Correu electrònic: mariadelpilarrovira@yahoo.es

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Cultura del disseny.

2.2. Perfil professional

Totes les persones pensem, escrivim i parlem, si bé és cert que unes ho fem més sovint que d’altres. Això vol dir que totes les persones tenim la capacitat de comunicar-nos amb altres persones.

 

De fet, el fenomen de la comunicació és inherent a l’ésser humà, un requisits imprescindible  per a les relaciones humanes. Necessitem de la comunicació per relacionar-nos amb altres persones, per donar a conèixer els nostres pensaments, necessitats, desitjos, opinions...

 

Comunicar és compartir, transmetre informació, resoldre dubtes, etc. Els recursos lingüístics i visuals d’un idioma (de qualsevol idioma) es presenten com una eina imprescindible per informar, per persuadir, per recordar, per educar, per reforçar..., en fi, per comunicar alguna cosa a alguna persona, i aconseguir una resposta positiva per als nostres interessos.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l’assignatura formació bàsica “Cultura del disseny”..

3.2. Requisits recomanables

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

• Establir estructures organitzatives de la informació.

• Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.

5. Resultats d’aprenentatge

• Conèixer els recursos lingüística i visuals més habituals en llengua catalana i en llengua castellana.

• Donar exemples en diferents idiomes els principals recursos lingüístics i visuals

• Utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

• Practicar les habilitats comunicatives i socials.

6. Continguts

Elements de la comunicació. Intencionalitat. Funcions del llenguatge (enunciativa, expressiva, conativa, poètica...). Recursos lingüístics i literaris: recursos fonètics, recursos semàntics, recursos de reiteració, altres recursos. Recursos lingüístics i literaris aplicats a la publicitat. Mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

 

BLOC TEMÀTIC I. Comunicació, llenguatge i escriptura.

1. Comunicació, llenguatge i escriptura.

1.1 Els elements de la comunicació: emissor, receptor, missatge, canal, codi. Intencionalitat.

1.2. Les funcions del llenguatge: referencial (denotativa, cognoscitiva, representativa), emotiva (expressiva), conativa (apel·lativa), fàtica, metalingüística, poètica.

1.3. Tipus d'escriptura: personal, funcional, creativa, expositiva, persuasiva.

2. L’estructura del text i l’arquitectura de la frase.

2.1. L’estructura del text: introducció, nucli, conclusió; apartats o capítols, paràgrafs, frases.

2.2. L’arquitectura de la frase.

2.1.1. La frase simple.

2.1.1.1. Elements: sintagma nominal (subjecte) i sintagma verbal (verb, complements -directe, indirecte, de règim verbal o preposicional, circumstancial-)

2.1.1.2. Modalitats: declarativa (realitat objectiva), exhortativa (ordres, prohibicions, desitjos), interrogativa (ignorància emissor sobre un aspecte de la realitat), exclamativa (admiració, sorpresa, rebuig, etc.).

2.2. La frase composta: juxtaposada, adversativa, condicional, comparativa, consecutiva, causal, final.

3. Lèxic i nivells de formalitat: lèxic corrent, neologismes, argot i vulgarisme, frases fetes i modismes.

 

BLOC TEMÀTIC II. Comunicació i publicitat.

1. Comunicació i publicitat.

2. Funcions del llenguatge i publicitat.

3. Formes de comunicació.

 

BLOC TEMÀTIC III. Recursos lingüístics i visuals.

1. Recursos lingüístics.

1.1. Recursos fonètics: al·literació (joc de sons), onomatopeia, paronomàsia, rima (assonància), tautograma (enunciat tautològic), etc.

1.2. Recursos semàntics: comparació (símil),  metàfora, metonímia, sinècdoque, sil·lepsi (diàfora, dilogia), personificació (prosopopeia),  hipèrbole, paradoxa (contradicció), ironia, pleonasme, sinonímia, derivació, interrogació retòrica, exclamació retòrica, antítesi (contrast), eufemisme, joc de paraules, reinterpretació de fórmules conegudes, etc.

1.3. Recursos morfosintàctics: hipèrbaton (inversió), el·lipsi, epítet, asíndeton, polisíndeton, enumeració (acumulació), repetició, reduplicació, anàfora, epífora, etc.

1.4. Altres recursos: joc ortotipogràfic (alteració de les regles ortogràfiques i gramaticals), neologisme, estrangerisme, palíndrom, joc conceptual (conceptisme). màxima.

2. Recursos visuals: al·legoria, sinècdoque, hipèrbole, el·lipsi, etc.

3. Recursos lingüístics i visuals en publicitat.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

 

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

 

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

 

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua, en reunió de 16 de setembre de 2016, el Departament de Ciències Socials i Jurídiques ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 20% del total de les hores lectives de l'assignatura.

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals, acompanyades del lliurament de treballs, en les condicions que determinen en aquesta guia docent.

 

En darrer lloc, si l’alumnat no supera l’assignatura en el període ordinari (avaluació contínua, avaluació complementària i/o avaluació final), automàticament se li aplicaran els procediments i tècniques avaluació per a  l’avaluació extraordinària (o les correccions pactades amb el professorat).

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

6 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

7 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individua

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

12 hores

Tutories (obligatòries)

Individua

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

2 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individua

Grup petit

Visionat de vídeos

1 hores

Treball autònom individual

Individua

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

7 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

2 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

3 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

4 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

*El còmput d’hores és aproximat.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016).

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

---

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

 ---

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

---

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

---

Autoavaluació individual.

R

 ---

5%

 ---

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

 

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

 

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

U. Eco, “5. Algunas comprobaciones: El mensaje publicitario”, 252-275, La estructura ausente: Introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1989.

R. Jakobson, “XIV. Lingüística y Poética”, 347-395, Ensayos de lingüística general, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1981.

“Publicidad: Toni Segarra”, Los Oficios de la Cultura, La2 de RTVE, 22-10-2011, http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-toni-segarra-creativo-publicitario/1229597/.

9.2. Bibliografia complementària: 

R. Bassa & M. Cabot & R. Díaz & J. Lladonet & I. Pastor, Llengua de Pedaç. Onomatopeies i embarbussaments. Classificació i ús didàctic (Seminari de Didàctica del Català ICE-CENC; Direcció General d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports), Palma, Editorial Moll, 1991.

P. Carrillo, “Sintaxis figurada: Conceptos y fuentes bibliográficas”, Tonos Revista electrónica de Estudios Filológicos 8, Múrcia, Universidad de Murcia, 12-2004, http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/3-figurassint.htm.

J. Rom & J. Sabaté, Llenguatge publicitari. Estratègia i creatividad publicitàries, Barcelona, Editorial UOC. 2007.

A.M. Torrent, “VII. Recursos retòrics”, 143-162, La llengua de la publicitat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

 

Margarida Aritzeta, Diccionari de termes literaris, Barcelona, Edicions 62, 1996.

Maria Victoria Ayuso & Consuelo García & Sagrario Solana, Diccionario de términos literarios, Madrid, Ediciones Akal, 1990.

Luis de Madariaga, Diccionario Temático. Términos literarios, León, Editorial Everest, 1980.

Emma González, Diccionario de terminología literaria, Madrid, Editorial Síntesis, 2002.

Angelo Marchese & Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Editorial Ariel, 1986.

 

M Alemán, “Analizar y criticar publicidad”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 11-07-2012, http://foroalfa.org/articulos/analizar-y-criticar-publicidad.

L. Bassat, El libro rojo de la publicidad. Ideas que mueven montañas. Barcelona: Random House Mondari, 2008.

D. Cassany, La cuina de l’escriptura, Barcelona, Empurias, 2002.

D. Cassany, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 1995.

L. Cassisi, "¡¿Signos olvidados?!", FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 16-07-2013, http://foroalfa.org/articulos/signos-olvidados.

N. Chaves, "Artesano de la connotación", FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 12-09-2016, https://foroalfa.org/articulos/artesano-de-la-connotacion.

J. Junoy, “El negocio de las percepciones”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 31-10-2012, (http://foroalfa.org/articulos/el-negocio-de-las-percepciones.

G. Rodari, Gramàtica de la fantasia: introducció a l’art d’inventar històries, Barcelona, Columna, 2004.

M.P. Rovira, “Sexo en la publicidad”, FOROALFA, Buenos Aires, ForoAlfa.org, 08-04-2015, http://foroalfa.org/articulos/sexo-en-la-publicidad.

G. Sánchez Medrano, “Anatomia de un anuncio Publicitario”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 27-03-2013, http://foroalfa.org/articulos/anatomia-de-un-anuncio-grafico-publicitario.

9.3. Altres recursos: 

 

Estrategias para el éxito y el liderazgo en comunicación, http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html (ES).

Anuncios de TV, http://anuncios-comerciales.blogspot.com.es (ES).

La història de la publicitat contada des d’un principi, http://lahistoriadelapublicidad.com (ES).

Gran Diccionari de la Llengua Catalana, http://www.enciclopedia.cat (CA).

Organisme de coordinació de les activitats terminològiques en llengua catalana,http://www.termcat.cat/ (CA).

Diccionario de la Lengua Española, http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae (ES).