Published using Google Docs
Algemene voorwaarden
Updated automatically every 5 minutes

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Huidige algemene voorwaarden zijn opgesteld door HISTORALIA PRODUCTIONS BV, met zetel  te Polderstraat 51, 2260 Westerlo, ondernemingsnummer 0671.977.297 (RPR Antwerpen, afdeling  Turnhout) (hierna HISTORALIA), organisator/producent van spektakels.

Algemene en praktische informatie

Deuren openen max. één uur voor aanvang van het evenement.

Catering opent eveneens max. één uur voor aanvang.

Het print@home ticket moet van een goede afdrukkwaliteit zijn.Verzeker U van een  duidelijke geprinte barcode.

Uw identiteitskaart kan gevraagd worden om U als eigenaar van het ticket te identificeren. Het ticket is uitsluitend geldig op de dag en het tijdstip vermeld hier bovenaan. Bij hevig regenweer kan er mogelijks niet op buitenlocaties gespeeld worden en bij  

noodweer, overmacht, onvoorziene omstandigheden of ingeval van technisch probleem, zal de voorstelling verplaatst worden naar een andere avond in de mate van hetgeen mogelijk  is op organisatorisch vlak (de voorwaarden en modaliteiten van de verplaatsing wordt u dan  gecommuniceerd door de organisator) en op reglementair vlak (cfr. Covid-19 maatregelen)  en als een verplaatsing in die mate niet mogelijk is wordt de voorstelling definitief  geannuleerd en wordt, naar de discretionnaire keuze van de organisator, het ongebruikt  ticket ofwel terugbetaald, ofwel omgeruild in een ticket geldig voor het eerstvolgend  spektakel van de/hetzelfde aard/type dat plaats zal vinden op dezelfde locatie;  

Het ticket zal niet worden vervangen in geval van verlies, diefstal of vernieling. Het is verboden het ticket door te verkopen.

Het is verplicht het aangekondigde uurschema te respecteren.  

Voor sommige voorstellingen,zijn de genummerde plaatsen  

na aanvang niet meer bereikbaar.

De organisator van het evenement is de enige verantwoordelijke voor de verschillende  prijscategorieën van de verkochte tickets en voor de kwaliteit van de voorstelling, die naar  beste inzicht en vermogen uitgevoerd wordt.

De organisator van het evenement is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstallen van  persoonlijke spullen van de toeschouwers noch voor ongevallen die op het terrein van de  organisatie zouden voorkomen.

Het “huisreglement” wordt geacht onlosmakelijk deel van deze algemene voorwaarden uit  te maken en dient onder alle omstandigheden nageleefd te worden. De organisatie behoudt  zich het recht voor om toeschouwers de toegang te weigeren tot de faciliteiten ingeval deze  zich niet houden aan het “huisreglement”. Het “huisreglement” kan te allen tijden, zonder  voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

De toeschouwer is aansprakelijk voor alle schade die door de organisator of enige derde  wordt geleden als (in)direct gevolg van een wanprestatie of onrechtmatige daad, waaronder  de overtreding van het “huisreglement” is begrepen, toerekenbaar aan de toeschouwer.

Voor de verkoop van online tickets zijn de voorwaarden van de online-provider (bv. EventSquare) van toepassing (zoals aangewezen bij bestelling van tickets).

Voor elk geschil zijn de Rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd.

Meer uitgebreide informatie vindt u terug in ons “huisreglement” op onze  website www.historalia.be en/of ter plaatse aangeplakt.

1

VIP-diners en Mediapakketten

Bijzondere voorwaarden zijn, naast de gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het  “huisreglement”, van toepassing op de VIP-diners en Mediapakketten. Meer uitgebreide informatie  hieromtrent vindt U terug aan de achterkant van onze bestelbonnen.

Gebruiksvoorwaarden website

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van HISTORALIA.

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich  uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en  voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden en als eender welke andere vorm,  worden door HISTORALIA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

HISTORALIA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de  gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven  geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom, copyright en handelsmerken

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische  elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van  HISTORALIA.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden  op eender welke wijze van de website van HISTORALIA zijn verboden zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van HISTORALIA. Het is evenzeer verboden om deze informatie  elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache'  geheugen van de browser.

De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde  handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving,  informeert u best eerst bij de betrokken firma.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver.  HISTORALIA beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat HISTORALIA enkel de  basisinformatie opslaan in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's  werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze

2

informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde  trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te  verzamelen. HISTORALIA maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te  personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies  die gebruikt worden op de website van HISTORALIA verzamelen geen demografische gegevens over  de bezoekers.

Veiligheid

Op de website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te  beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel  online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan  derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij HISTORALIA wordt opgeslagen, op te  vragen en te wijzigen indien nodig.

Gebruik van bekomen informatie

HISTORALIA kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar  uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie zal u  duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten. Zie dienaangaande de  “privacy policy” voor meer informatie.

Links

De website bevat links naar andere sites. HISTORALIA oefent geen enkele controle uit over de  voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud  ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website de privacy statement te lezen van  elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website heeft enkel  betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

HISTORALIA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de  rechtbanken van het arrondissement Brussel. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.

PRIVACY

Historalia en Kerstmagie zijn handelsbenamingen van HISTORALIA.

3

De bescherming van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor HISTORALIA. Deze  Privacyverklaring informeert U in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door HISTORALIA: info@historalia.be

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk, via onze verschillende merken (Historalia  & Kerstmagie), voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het  doel van deze Privacyverklaring is U te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over  U, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe U uw  rechten kan uitoefenen. Huidig privacybeleid zal van tijd tot tijd moeten gewijzigd worden.  HISTORALIA nodigt U dan ook uit om regelmatig de meest recente versie te raadplegen die steeds  beschikbaar zal zijn op de website, of die U kan toegezonden worden op eenvoudig verzoek gericht tot  één van de functionarissen voor Gegevensbescherming van HISTORALIA.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze  activiteiten. Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:  • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, adres); • contactgegevens (vb. post- en emailadres,  telefoonnummer);

Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

I. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen,  inbegrepen het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke  instantie zoals voor onze belastingen en socialezekerheidsverplichtingen en om uw persoonsgegevens  om onze producten of diensten te ontwikkelen en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

het bewijzen van transacties

fraudepreventie

IT-beheer, IT-beveiliging

Om statistieken op te stellen en tevredenheidsonderzoek

II. Om een overeenkomst met U uit te voeren of om een overeenkomst voor te bereiden of om deze te  vervullen, gebruiken we uw contactgegevens, identificatiegegevens en bankinformatie III. Op basis van  ons gerechtvaardigd belang gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om U te informeren over onze  producten door het versturen van nieuwsbrieven of brochures Wij gebruiken uw persoonsgegevens  om onze producten of diensten te ontwikkelen en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van: •  het bewijzen van transacties; • fraudepreventie; • IT-beheer, IT-beveiliging; • om statistieken op te  stellen

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld?

De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun  opdracht. We delen uw gegevens voor dezelfde doeleinden met andere ondernemingen van de groep  waartoe HISTORALIA behoort of medewerkers van ondernemingen waarmee HISTORALIA

4

samenwerkt, voornamelijk voor het aanbieden van producten en diensten verbonden het organiseren van  musicals en spektakels en het beheer van onze website.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten  en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van het klantenbeheer  en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt  bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele  relatie en tot 10 jaren na het einde van de contractuele relatie. M.b.t. potentiële klanten wordt de  informatie bijgehouden voor 1 jaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U hebt de volgende rechten:

Inzage: U kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie  verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Rectificatie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt U vragen dat deze  persoonsgegevens worden verbeterd of aangepast.

Wissen: U kan het wissen van uw persoonsgegevens vragen.

Beperking: U kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Bezwaar: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen  die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (bv. een  nieuwsbrief).

Intrekken van uw toestemming: indien U uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken  van uw persoonsgegevens, hebt U steeds het recht om deze toestemming in te trekken (zoals  voor het gebruik dat we maken van cookies).

Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de  persoonsgegevens die U aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk,  over te laten dragen aan een derde partij.

Om een klacht in te dienen bij de gemachtigde publieke instantie voor de over de verwerking  van uw gegevens : U kan elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking door Historalia  & Kerstmagie van uw Gegevens overmaken aan de Belgische Autoriteit voor  Gegevensbescherming.

Indien U een van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons op volgend adres contacteren: info@historalia.be

5