Published using Google Docs
zgoda + regulamin
Updated automatically every 5 minutes

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej w konkursie pt. „Śmieciotwórczy”

Ja, niżej podpisany(a):

......................................................................................................................................................(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

......................................................................................................................................................(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie „Śmieciotwórczy” organizowanym przez Grupę Projektową “Śmieciotwórczy” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w ramach programy “Pole Działania”.

......................................................................................................................................................(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgoda opiekuna do klauzuli RODO dla osoby niepełnoletniej:

Ja, niżej podpisany(a):

......................................................................................................................................................(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,

…………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

którego jestem prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie “Śmieciotwórczy” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Organizatora tj. Grupa Projektowa “Śmieciotwórczy” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w ramach programu “Pole Działania”

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu „Śmieciotwórczy”.

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Organizator Konkursu tj. Grupa Projektowa “Śmieciotwórczy” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w ramach programy “Pole Działania”.
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Grupa Projektowa “Śmieciotwórczy” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w ramach programy “Pole Działania”
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu “Śmieciotwórczy”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody.. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na
  przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ”ŚMIECIOTWÓRCZY”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Projektowa “Śmieciotwórczy” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w ramach programy “Pole Działania” dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 grudnia 2020 r., a kończy się 15 grudnia 2020 r.

.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2.ust. 2 Regulaminu.
 2. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wyśle na podany adres mailowy smieciotworczy.konkurs@gmail.com zdjęcie pracy konkursowej na temat: “Kreatywne zabawki z odpadów” (dalej: Zadanie Konkursowe). W mailu uczestnik zawrze również swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i wiek autora oraz telefon kontaktowy.
 3. Wykonanie Pracy Konkursowego oznacza np.:
  - Stworzenie przez uczestnika dowolnej formy artystycznej z użyciem z pozoru błahych materiałów jak, na przykład kartony, reklamówki, stare guziki czy skrawki nienadających się do użytkowania ubrań. Pole do popisu jest nieograniczone, dopóki mieści się w zakresie ponownego użycia materiałów, uznanych już za przeznaczone do wyrzucenia. Im bardziej kreatywnie wykorzystany odpad, tym lepsze wrażenie będzie robić praca.
  - Przesłanie wymaganych zgód i zdjęcia wykonanej pracy na podany mail wraz z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora.
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.  
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonana Praca Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.  
 2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie rozpowszechniania utworu w dany sposób - publiczne wykonanie, wysta- wienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła czteroosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a) Nagroda I – bon do sklepu EMPIK o wartości 100 zł (słownie: sto złotych). Nagrody zostaną przyznane dwóm osobom.

b) Nagroda II – bon do sklepu EMPIK o wartości 50 zł zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Nagrody zostaną przyznane dwóm osobom.

c) Nagroda III – bon do sklepu EMPIK o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).  Nagrody zostaną przyznane dwóm osobom.

d) 6 (słownie: sześć) Zwycięzców oraz 14 (słownie: czternastu) wybranych przez komisję Uczestników konkursu otrzyma ekologiczne gadżety - zgniatacze do butelek.

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 17 grudnia 2020 r.
 3. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej poprzez e-mail. Zwycięskie prace zostają opublikowane na stronie internetowej: www.gorzyce.pl 
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazanie nagrody odbędzie się po uzgodnieniu dogodnej formy czynności między Organizatorem a Zwycięzcą.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 2. Fundatorem Nagród jest Fundacja Wspomagania Wsi o siedzibie: Józefa Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.
 3. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy przez adres e-mail smieciotworczy.konkurs@gmail.com
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail smieciotworczy.konkurs@gmail.com
 1. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hosdngowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 2. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

  §6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21, Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid  


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:  
ksiegowoscgck@gmail.com, 32 45 11 687 (wewn. 11)