PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE  FOTOGRAFÍA (LOE)

MÒDUL   MEF06-TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A LA FOTOGRAFIA

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

SEGON

Primer

8

8

Departament:    Mitjans Informàtics

Professorat responsable:

Caterina Ramon Bordoi

Correu electrònic: cramon@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Fatima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Amb l’assignatura de Tecnologia digital aplicada a la fotografia l’alumne obtindrà els recursos per exposar i/o publicar els treballs personals en les diferents plataformes de destí per la producció multimèdia. Es desenvoluparan les capacitats per utilitzar les aplicacions dels programes informàtics específics de fotografia. Aprendran quines són les possibilitats en l'àmbit de maquinari i programari més adequades per desenvolupar els seus projectes dins de la comunicació gràfica, audiovisual i multimèdia, així com a utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d'ideació, gestió i comunicació.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Tenir aprovada l’assignatura de primer Mitjans informàtics.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

1. Conèixer els diferents formats i plataformes de destí per a la producció multimèdia.

2. Conèixer i utilitzar les aplicacions dels programes informàtics específics de fotografia.

3. Conèixer les possibilitats tecnològiques a nivell de maquinari i software més adients dins del sector de la comunicació gràfica i audiovisual.

4. Utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del propi treball.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

 1. Software multimedia
 2. Plataformes de destí
 3. Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.
 4. Preparació dels formats, la resolució i la grandària per treballar en aplicacions gràfiques i multimèdia.

4.2.Distribució temporal

4 sessions de 2 hores a la setmana

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

24-28

Presentació

Inici mòdul 1: Software multimedia

Classe expositiva

Octubre

1-5

Mòdul 1

Classe expositiva

INICI EXERCICI MÒDUL 1

Octubre

8-12

Mòdul1

Classe expositiva

LLIURAMENT MÒDUL 1

Octubre

15-19

Inici Modul 2 Plataformes de destí

Classe expositiva

INICI EXERCICI MÒDUL 2

Octubre

22-26

Mòdul 2

Classe expositiva

Octubre

29-2

Mòdul 2

Classe expositiva

Novembre

5-9

Mòdul 2

Classe expositiva

LLIURAMENT MÒDUL 2

Novembre

12-16

Inici Modul 3 Comunicació entre entorns

Classe expositiva

INICI EXERCICI MÒDUL 3

Novembre

19-23

Mòdul 3

Classe expositiva

LLIURAMENT MÒDUL3

Novembre

26-30

Inici Mòdul 4 Preparació de formats

Classe expositiva

INICI EXERCICI MÒDUL 4

Desembre

3-7

Mòdul 4

Classe expositiva

Desembre

10-14

Mòdul 4

Classe expositiva

Desembre

17-21

Mòdul 4

Classe expositiva

LLIURAMENT MÒDUL 4

Desembre

24-28

Nadal

Desembre

31-4

Nadal

Gener

7-11

Gener

14-18

Gener

21-25

EXAMEN?

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

EVENING, M., (2013): Adobe Photoshop Lightroom. Guía completa para fotógrafos. Anaya multimedia, Madrid.

GÓMEZ, F. J.,(2018): Adobe InDesign CC . Anaya multimedia, Madrid.  

5.2. Bibliografia complementària

CHAPMAN & CHAPMAN (1999): Digital Multimedia. MacAvon Media, UK.

SWEENEY, Susan (2009): 101 técnicas para promover tu Web. Anaya multimedia, Madrid.

5.3. Altres recursos

------------------------

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de’Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric

- Classe presencial (lliçó magistral grup-classe).

- Exposicions i debats de treballs.

- Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic

- Treball individual amb assistència i guiatge del professor-a.

- Resolució de problemes professionals amb solucions alternatives.

- Debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, jocs de simulació.

6.3. Instal·lacions del centre i material

 Aula d´informàtica amb ordinadors individuals.

- Aula virtual de la assignatura.

- Projector i/o TV.

- Scanner.

- Impressora.

- Pissarra.

- Hosting.

- Biblioteca del centre.

6.4. Activitats interdisciplinàries

------------------------

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Activitats no Presencials:

Preparació de treballs

Estudi personal

Vistes a exposicions, fires, empreses, etc

Assistència a  jornades, conferències, etc

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

 • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament:

Assistència: El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

Continguts: En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.

Treballs en grup:

 • En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball.
 • Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 •  En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada-com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el professor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 •  En cas de treballs plagiats es posarà un 0. 4/4
 •  Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat dels alumnes per:

1. Utilitzar correctament el material i els equips informàtics.

2. Utilitzar l’ordinador com a tècnica d’aplicació en el procés creatiu i productiu i com a instrument de comunicació i gestió.

3. Conèixer els recursos disponibles a internet mes adients per al sector de la comunicació gràfica i audiovisual.

4. Resoldre problemes artístics i tècnics que és plantegen durant el procés de realització.

5. Desenvolupar les capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

10%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA-, CA-, CA-, etc.

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA-, CA-, CA-, etc.

---

Treballs i projectes

R

CA-, CA-, CA-, etc.

90%

70%

Prova objectiva final

R

CA-, CA-, CA-, etc.

0%

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

50%

Prova objectiva final

R

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).