PROVOZNÍ ŘÁD -SEMESTRÁLNÍ KURZY LETNÍ PRÁZDNINY

1. Úvod

Moje dílna je koncept pojící výtvarnou dílnu a kavárnu. Otevírací doba prostor je od 14 do 20 hodin v pracovních dnech. Otevírací doba se může v průběhu roku měnit dle vytíženosti prostor.

V průběhu otevírací doby mohou návštěvníci využít tzv.“otevřené dílny“, což je volné tvoření s použitím materiálu a nářadí dostupným v dílně a se stručným proškolením naším personálem.

V určených časech se v prostoru výtvarné dílny konají kurzy s lektorem. Ty mohou být semestrální (pololetní) nebo jednorázové.

2. Semestrální kurzy a kroužky

Pokud není stanoveno jinak, lekce semestrálních kurzů probíhají každý týden ve stejný den a čas.

Nabídka semestrálních kurzů je vypsána na webových stránkách www.mojedilna.eu v sekci „Semestrální kurzy“. Zájemci o kurzy se hlásí zasláním e-mailu na info@mojedilna.eu nebo telefonicky na 604 388 685. Splatnost kurzů je do tří dnů od potvrzení rezervace. Platba probíhá převodem na účet nebo v hotovost/kartoui na kavárně Mojí dílny. Platba je možná také dárkovým poukazem.

Na každé lekci je vedena evidence v třídní knize o přítomnosti, absenci a omluvách z lekcí jednotlivých účastníků. V rámci jednoho semestrálního kurzu, je možné nahradit si počet lekcí dle pravidla:

 

Tyto lekce je možné nahradit pouze v případě, že se účastník předem omluví z lekce telefonicky na tel. 604 388 685, a to min. 48 hodin před lekcí.

V tom případě si účastník může lekci nahradit v rámci jiného semestrálního kurzu po předchozí rezervaci. Omluvené lekce je nutné si nahradit do konce Vašeho semestru, nebo v semestru následujícím. Letní dvouměsíční kurzy zde považujeme také jako semestr. Finanční vyrovnání v případě cenového rozdílu lekcí bude individuálně konzultováno. Omluvené lekce není možné nahradit v rámci jednorázových kurzů.

Účastník za sebe na lekci, na kterou se nemůže dostavit, může poslat náhradníka. O této skutečnosti předem obeznámí provozovatele. Toto bude brána jako adekvátní náhrada jedné lekce.

Při stornu přihlášky po zahájení kurzu účastníkovi není vráceno kurzovné. O udělení výjimky rozhoduje provozovatel.

2.2 Semestrální kurzy pro dospělé

Na první úvodní lekci jsou účastníci seznámeni s plánem kurzu, pravidly docházky a s bezpečnostními pravidly. Seznámení s pravidly potvrdí každý účastník svým podpisem.

Kurzy pro dospělé jsou určeny pro starší 18ti let, pokud v anotaci kurzu není uvedeno jinak.

Přítomnost malých dětí na kurzech pro dospělé a starší děti se nedoporučuje, a to zejména z důvodu bezpečnosti dítěte i všech účastníků kurzu. Dalším důvodem je také narušování atmosféry kurzů pro dospělé, kteří si přicházejí odpočinout od každodenních starostí. V určitých případech může být udělena výjimka, pouze se svolením provozovatele, lektora a všech účastníků kurzu. Odpovědnost za dítě a jeho bezpečnost pak nese v plné výši rodič.

Účastníci se na kurz dostaví s dostatečným předstihem, lekci zahajuje lektor dle časového plánu.

Lektor na začátku každé lekce seznámí účastníky s programem lekce, činnostmi, metodikou práce, používanými pomůckami a nářadím, obeznámí účastníky o bezpečnosti práce a upozorní je na případná rizika. Provozovatel ani lektor nezodpovídají za nesprávné používání materiálu a nářadí a případné zranění z něho vyplývající.

K dispozici je zapůjčení pracovních zástěr, aby se zamezilo zašpinění osobních oděvů. Provozovatel ani lektor nezodpovídají za škodu způsobenou na oděvech v důsledku tvoření a pobytu v dílně.

K tvoření používají návštěvníci pouze nářadí a materiál, které jim lektor pro danou techniku určil a zapůjčil. Bez svolení lektora není dovoleno brát si a používat k tvoření jiné pomůcky či předměty, ať už dostupné v dílně či vlastní.

Účastníci tvoří pouze v prostorách k tomu určených – výtvarná dílna s pracovním stolem.

Vstup do zázemí pro personál je zakázán.

Do dílny s sebou nenoste cenné věci či větší objemy peněz. Osobní věci si účastníci nechávají u sebe. Provozovatel nenese odpovědnost za zcizené či poškozené věci.

Lekci ukončuje lektor dle časového plánu. Účastníci si odnášejí své výrobky s sebou, popř. nechávají v dílně k dalšímu dotvoření.

4.2 Keramika pro dospělé – semestrální i jednorázová

Keramika je výtvarnou technikou, která vyžaduje speciální technologické postupy a vybavení. Pro zhotovení jednoho keramického výrobku je tedy třeba počítat minimálně se třemi návštěvami dílny:

1.návštěva – tvarování a dekorování výrobku – po uschnutí (cca 1 – 2 týdny) výrobek pálíme v keramické peci;

2.návštěva – glazování (barvení) jedenkrát vypáleného výrobku – naglazovaný výrobek opět projde výpalem v keramické peci;

3.návštěva – vyzvednutí výrobku.

Celý proces tedy běžně trvá 2 – 5 týdnů podle velikosti výrobku a vytíženosti pece.

Keramika je technika, která vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V otevřené dílně tedy doporučujeme tvořit pouze jednoduché výrobky (malé figurky či dekorace), nebo mít s keramikou předchozí zkušenosti.

I zkušenému keramikovi se stane, že hlínu nedokonale zpracuje a výrobek v peci praskne nebo se jinak poškodí. Použité glazury mohou také různě reagovat, méně či více se do výrobku vsáknout a například z něj ztéct. Jde o přírodní materiály a nejsme schopni garantovat výsledek. Za takto poškozené výrobky Moje dílna nenese zodpovědnost. Riziko poškození výrobku lze minimalizovat pravidelnými konzultacemi s lektorem kurzu. S výrobky návštěvníků dílny nakládáme s maximální opatrností a péčí.

Od 1.7. jsou nově platné ceny keramických lekcí a materiálová dotace na osobu:

- Semestrální letní kurz keramiky pro dospělé  – lekce trvá 120 minut, každý účastník může za kurz spotřebovat 15 kg hlíny (1,5 balení); při jednorázové návštěvě jedné lekce je dotace hlíny na osobu 1 kg.

Každý účastník semestrálního kurzu dostane na první lekci svůj první balík hlíny a jeho předání se eviduje, stejně jako předání dalších balíků. Balík bude opatřen jménem účastníka. Účastník tím balík přebírá do své správy, hlínu si sám odebírá a dohlíží na to, aby byl balík řádně zabalen proti oschnutí a uchován na svém místě. Účastník si může vybrat mezi hlínou UT a MAM.

Pokud účastník svou dotaci hlíny za semestr plně využije a bude chtít dokoupit další, je to možné za částku 700 Kč za 10 kg. V této ceně je zahrnuta keramická hlína, glazury a výpaly. Nejmenší množství hlíny, které je možné zakoupit, je 1 kg za 70 Kč. Toto je cena pouze pro semestrální kurzisty a to na tvoření v rámci daného kurzu. Cena není přenosná na volné tvoření.

Pokud účastník svou dotaci hlíny za semestr nevyužije, může si ji vzít domů nebo ponechat v dílně. Na zbylou hlínu však již nelze uplatnit výpaly a glazování v Mojí dílně. Tato možnost je pouze součástí semestrálního kurzu keramiky.

Výrobky je nutné si podepisovat, Moje dílna, z.s. nenese zodpovědnost za ztracené výrobky, které nebyly podepsané.

První pomoc

Základní první pomoc zajišťuje personál dílny, který je v této oblasti proškolen. V případě úrazu dítěte jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti  přivolána záchranná služba. O každém úraze je proveden zápis.

Zpracování osobních údajů

V Mojí dílně jsme pracovali s osobními údaji opatrně vždy. Původně podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a počínaje dnem 25.5.2018 již nově podle GDPR (správný název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Kdo data zpracovává

Správcem osobních údajů je Moje dílna, z.s., IČO 04434862, se sídlem M.Knesla 4014, 760 01 Zlín.

Samozřejmě ani my se neobejdeme bez spolupráce se specialisty ve svých oborech nebo s provozovateli technologických řešení. Veškerá zpracování však podléhají stejné ochraně. V tomto směru spolupracujeme především s:

V rámci spolupráce může docházet k technickému zpracování dat mimo území Evropské unie, vždy však v rámci spolupráce s partnerem, který splňuje požadavky stanovené nařízením GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb. O jaké údaje jde:

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Osobní údaje rozhodně nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy bylo subjektu údajů zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty.

Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

V Mojí dílně používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen „zásady“) jsou platné a účinné ode dne 25.05.2018. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Pořizování fotografií

Každý návštěvník přihlášením na kurz (jednorázový nebo semestrální) souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených v Mojí dílně na webových nebo facebookových stránkách Mojí dílny.

Obecná ustanovení

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky dílny, účastníky lekcí (děti i dospělé), lektory, personál dílny a provozovatele.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 11.9.2017. Upraveno dne 9.9.2018.