GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI06-ELECTROTÈCNIA I LUMINOTÈCNIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Segon

Específica

4

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català/castellà

Horari: Dj 8.55-10.45  (A)  - Dv 10.45-13.05 (B)

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Miguel Oliver Monserrat

Correu electrònic: moliver@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

----------------------

Correu electrònic: ----------------------

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L'assignatura pertany al grup d'assignatures referents a instal·lacions. Igual que és resta d'assignatures d'aquestes característiques aquesta conformada per continguts teòrics, així com les eines per a la seva dimensionat i utilització. Consta de part teòrica, pràctica i de càlcul. La seva importància dins el projecte d'interiors com a matèria per potenciar les bondats del projecte i millorar la realizacion d'intervencions d'interiorisme formant part important de l'actuació d'un bon dissenyador d'interiors. 

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura pertany a la matèria Materials i Tecnologia aplicats al disseny d‘interiors.

2.2. Perfil professional

L’assignatura té com finalitat capacitar al alumne per a poder dissenyar, predimensionar i valorar instal·lacions elèctriques i de il·luminació dins els projectes d’interiorisme. Coneixement de les propietats i característiques, físiques, químiques i mecàniques,  així com matèries primeres i processos de producció dels diferents materials que intervenen en el disseny de aquestes instal·lacions, amb la finalitat de poder triar el tipus de instal·lació més adequat depenent de les necessitats i projectar el traçat, components i materials més adients d’acord al disseny del projecte.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments científics i ecològics del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Sensibilitat en la concepció i percepció d'espais interiors i les diferents maneres de percebre

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l’aprofitament i la utilització adequada d’espais interiors.

-Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i l’execució del projecte.

-Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d’interior.

-Adequar la metodología i les propostes a l’evolució tecnològica i industrial del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

-Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l’aprofitament i la utilització adequada d’espais interiors.

-Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i l’execució del projecte.

-Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d’interior.

-Adequar la metodología i les propostes a l’evolució tecnològica i industrial del sector.

6. Continguts  

1.- DISSENY AMBIENTAL Conceptes bàsics, Clima, Edificació, interiorisme i instal·lacions: Generalitats. Dades climàtiques. Zones ambientals. Els factors bioclimàtics. Elements del benestar higrotèrmic (convecció, conducció, radiació i evaporació). L'aportació solar. Eficiència energètica.

2.- IL·LUMINACIÓ NATURAL Il·luminació Natural: Intensitat d'Il·luminació de la Cúpula Celeste. Factor de llum de dia. Il·luminació, previsió i mesura. Disseny de proteccions solars. Ombres i sol en edificis. Representació estereogràfica.

Pràctica 1

3.- INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL: CTE HE 3. Il·luminació artificial. Conceptes Bàsics. Història. Percepció: Psicologia de la percepció. Fisiologia de l'ull. Objectes de percepció. Mesures i unitats. Rendiment lluminós. Temperatura del color, Índex de rendiment cromàtic dels llums. Índex de reflexió de les superfícies. Llum i fonts de llum: Tipus de llums, Lluminàries: Tipus. Elecció de llums. Modelat i lluentor. Tipus d'il·luminació segons ambients. Muntatges. Exigències tècniques i càlculs. Programació. Simulació i presentació. Exemples de planificació en habitatge. Exemples de planificació en locals públics i comercials. CTE DB-SUA4. Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada.

Pràctica 2

4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES REBT vigent. NTE-IEB. Introducció: l'electricitat. Definició. Generació. Instal·lacions elèctriques en edificacions: Generalitats i descripció. Subministrament en Baixa Tensió. Sistemes de protecció. Descripció de parts i mecanismes de comandament i protecció. Instal·lacions elèctriques en habitatge: Graus d'electrificació. Previsió de càrregues. Instal·lacions interiors. Descripció d'elements i mecanismes. Circuits interiors i dimensionament. CTE DB-HE5. Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

Pràctica 3

7. Metodologia docent

Classes teòriques- Mètode expositiu. Grup gran.

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Seminari-taller. Classe expositiva participativa. Grup gran-mitjà.

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Seminari-taller. Aprenentatge basat en recerca. Grup gran-mitjà.

Aquest mètode tindrà com a punt de partida un o diversos treballs de recerca que l’estudiant ha de dur a terme durant tot el semestre, el qual serà redactat i exposat oralment i públicament a classe.

Classes pràctiques Estudi de casos

Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar-ne hipòtesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar-ne els possibles procediments alternatius de solució.

Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present el professor):

Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, recerques, treballs i memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc., per exposar o lliurar.

Estudi i treball autònom individual: les mateixes activitats que figuren en l’apartat anterior, però fetes de forma individual. S’hi inclouen, a més a més, l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les lectures complementàries, la resolució de problemes i exercicis, etc.

7.1. Estratègies generals metodològiques

----------------------

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

28 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

15 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita.

3 hores

Activitats de treball no presencial

72 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals avaluatives

Individual

Pràctiques realitzades damunt els temes explicats a classe. Així com finalització d’algunes iniciades les sessions pràctiques

35 hores

Treball de recerca

Individual

Elaboració treballs de recerca.

32 hores

Estudi

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

5 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector/pissarra digital

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

En principi no n’hi ha.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació

Consideracions generals

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació ,a l’itinerari A, la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4, mentre que al B ha d’esser de 5.

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5. No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs d’assimilació de l’explicació teorica consistents en la recerca d’imatges, experiments de laboratori i recerca de catàlegs diferents amb la finalitat de crear la seva pròpia biblioteca de materials. Per a poder aprovar l’assignatura l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats, revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota superior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova ordinària i/o extraordinària.

Avaluació continua (itinerari A)

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials. L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decreixement de un 20% en la qualificació.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la convocatòria ordinària i/o extraordinària.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en Febrer, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en febrer amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball o treballs que es proposen a l’alumne i han de tenir puntuació igual o superior a 5 cada treball individualment. L’existència de un treball amb nota inferior a 5 suposarà la suspensió de l’assignatura.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

(registres, llistes de

control)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04

10 %

---

Exposició oral

NR

CA12 - CA13 - CA14 - CA15

10 %

---

Pràctiques

R

CA06 - CA07- CA08- CA10- CA11- CA13- CA14-

CA15

30 %

15 %

Treball de recerca

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13-

CA14- CA15

20 %

15 %

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15

30 %

70 %

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

-P. Bardou. Sol y Arquitectura. Ed. GG. ISBN: 84-252-0975-7

-E. Allen. Como funciona un edificio. Ed. GG. ISBN: 84-252-1089-5

-E. Folguera. Il·luminació natural i artificial. Ed. ETSAB-UPC ERCO. Como planificar con luz.

-C. Tobajas. Instalaciones eléctricas en edificios.... Ed. Cano Pina. ISBN: 978-84-96960-26-8

9.2. Bibliografia complementària: 

-M. Innes. Iluminación en interiorismo. Ed. BLUME. ISBN: 978-84-9801-620-8

-Manual del alumbrado (Westinghouse). Ed. CIE-DOSSAT 2000. ISBN: 84-237-0314-2 C. ---Jimenez. Manuales de

luminotecnia (varios). Ed. CEAC. ISBN: 84-329-6053-5 / 84-329-6052-7

9.3. Altres recursos: 

-Apunts i documentació del professor.

-Programari gratuït: DIALUX

10. Altres observacions 

----------------------