Published using Google Docs
Licenčná zmluva
Updated automatically every 5 minutes

Zmluva na udelenie súhlasu na použitie počítačového programu „Ambulantný program Curo“
(§ 72 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)

Zmluvné strany:

Dodávateľ:        

Curo, s. r. o.
so sídlom: Obchodná ul. č.2, 811 09, Bratislava
IČO:
 52 177 289
Zastúpený: Ing. Daniel Dzurov, konateľ spoločnosti                

Nadobúdateľ:.
                

sa dohodli na uzavretí tejto sublicenčnej zmluvy

Čl. 1 – Definície

„Ambulantný program Curo“ je dielo - softvér na evidenciu pacientov, lekárskych správ k pacientom, vystavovanie predpisov, poukazov v súlade so zákonmi Slovenskej republiky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, komunikáciu s inštitúciami pôsobiacimi v zdravotníctve, predovšetkým NCZI a zdravotnými poisťovňami. Systém je určený primárne pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ je  fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na podľa zákona č. 578/2004, ďalej aj ako „poskytovateľ“.

„Lekár“ je fyzická osoba totožná s poskytovateľom alebo v pracovnom vzťahu s poskytovateľom. Lekár je predovšetkým zdravotnícky pracovník s prideleným kódom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekár je aj pracovník poskytovateľa, ktorý nefakturuje svoje výkony zdravotným poisťovniam a teda nemá pridelený kód, charakterom práce však poskytuje klientom poskytovateľa služby charakteru zdravotnej starostlivosti.

Iný pracovník poskytovateľa“ je zamestnanec poskytovateľa, ktorý nie je Lekár.            Ide predovšetkým o zdravotné sestry, asistentky, pracovníci na recepcii a pod.

„Ambulancia“ je organizačná́ jednotka zdravotníckeho zariadenia, v ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Čl. 2 - Prehlásenia

 1. Dodávateľ je vykonávateľom majetkových práv k dielu „Ambulantný systém Curo“.
 2. Nadobúdateľ je Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Čl. 3 – Predmet zmluvy

 1. Dodávateľ na základe tejto zmluvy udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie diela v obmedzenom rozsahu formou nájmu rozmnoženiny diela s využívaním na území Slovenskej republiky (územný rozsah licencie) po dobu trvania jedného roku od podpisu tejto zmluvy.
 2. Nadobúdateľ a jeho zamestnanci sú oprávnení používať Ambulantný program Curo len pre vlastnú potrebu ako koncový užívateľ.
 3. Nadobúdateľ je oprávnený použiť Ambulantný softvér Curo formou inštalácie na vlastných počítačoch Nadobúdateľa (vecný rozsah Licencie).
 4. Pokiaľ sa Nadobúdateľ alebo Dodávateľ nerozhodne o nepredĺžení tejto zmluvy, zmluva sa po uplynutí jej doby automaticky predĺži vždy o ďalší rok. Prejaviť vôľu nepokračovať v zmluvnom vzťahu môže písomne pred uplynutím doby platnosti zmluvy k rukám Dodávateľa. Pokiaľ Nadobúdateľ neuhradí odmenu za nájom                 na ďalšie obdobie, je to chápané ako prejav vôle nepokračovať v zmluve.
 5. Používať dielo podľa bodu 1 môžu Lekári Nadobúdateľa podľa článku 3 ods 1.
 6. Používať dielo podľa bodu 1 môžu všetci Iní zamestnanci poskytovateľa.
 7. Nadobúdateľ nemôže použiť dielo alebo uskutočniť úkony nasledovným spôsobom:
 1. vyhotovovať rozmnoženiny diela,
 2. verejne rozširovať originál diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
 3. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 4. spracovať dielo,
 5. spojiť dielo s iným dielom,
 6. zaradiť dielo do databázy podľa § 131 Autorského zákona,
 7. verejne vystaviť dielo,
 8. verejne vykonať dielo,
 9. verejný prenos diela.

Čl. 4 – Odmena za nájom

 1. Odmena za nájom je definovaná v zmysle platného cenníka zverejneného                        na https://www.curo.sk/cena/ v čase dodania licenčného kľúča Nadobúdateľovi               za jedného Lekára Nadobúdateľa, pracujúceho s Ambulantným systémom Curo na jeden rok. Cena je fixná na obdobie jedného roka platnosti zmluvy. Dodávateľ          si vyhradzuje právo zvýšenia licenčného poplatku v ďalších rokoch o štátom uznanú výšku inflácie plus 1% a taktiež možnosť účtovať jednorazovú platbu                         za nepredvídateľné legislatívne nariadenia.
 2. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi odmenu za celý rok vopred na účet Dodávateľa v sume, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa doručenia faktúry Nadobúdateľovi.
 3. Zaplatením sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Dodávateľa.                          Po obdržaní platby sprístupní Dodávateľ Nadobúdateľovi rozmnoženinu diela Ambulatný program Curo na použitie pre jeho potreby.
 4. Pokiaľ počas doby platnosti zmluvy pribudne Nadobúdateľovi jeden alebo viacerí Lekári, ktorí budú pracovať s Ambulantným programom Curo, náleží Dodávateľovi odmena za každý začatý mesiac za každého nového Lekára.

Čl. 5 - Skončenie zmluvy

 1. Zmluva končí uplynutím času na ktorý bola uzatvorená pri uplatnení ustanovenia v Čl. 3 ods. 4 tejto zmluvy.
 2. Zmluva končí dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dátumu. Dohoda musí mať písomnú podobu.
 3. Zmluva skončí okamžite zo strany Dodávateľa, ak dielo bude použité v rozpore s ustanoveniami Čl. 3 tejto zmluvy.

Čl. 6 – Údržba diela

 1. Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy udržiavať dielo funkčné a zosúladené s platnou legislatívou. Nutné aktualizácie diela budú nadobúdateľovi sprístupnené automaticky formou stiahnutia z webového sídla dodávateľa.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje aktualizovať zoznam liekov a zdravotných pomôcok v Ambulantnom systéme Curo, pokiaľ počas platnosti zmluvy dôjde k zmenám v kategorizácii liekov a zdravotných pomôcok.
 3. V prípade poruchy diela môže Nadobúdateľ a jeho pracovníci požiadať o nápravu Dodávateľa funkciou „Nahlásiť problém – Ctrl+Alt+P“ alebo na webovej stránke https://curo.sk/podpora 
 4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť podporu Nadobúdateľovi do troch pracovných dní v prípadoch, ktoré znemožňujú použitie Ambulantného programu Curo Nadobúdateľom v súlade s určením programu.

 1. Nadobúdateľ môže požiadať o rozšírenú podporu od Dodávateľa podľa osobitného cenníka, ktorý je zverejnený na stránke http://www.curo.sk/cena.

Čl. 7 – Práva a povinnosti

 1. Nadobúdateľ sa zaväzuje používať Ambulantný program Curo výhradne v súlade s touto zmluvou.
 2. Nadobúdateľ sa zaväzuje zriecť sa konania, ktoré by mohlo ohroziť alebo obmedziť výkon práv dodávateľa k dielu, a to hlavne
 1. poskytovania informácií, ukážok, číselníkov, údajov z programu tretím stranám
 2. dekódovania zdrojového kódu programu a jeho súčastí
 3. dekódovania číselníkových údajov programu
 4. používanie diela na iné účely alebo pracovníkmi ktorí nemajú oprávnenie s programom pracovať podľa tejto zmluvy.
 1. Nadobúdateľ je vlastníkom všetkých údajov o pacientoch spravovaných v systéme Curo.
 2. Dodávateľ na požiadanie poskytne Nadobúdateľovi strojovo spracovateľnú nešifrovanú kópiu kompletných údajoch o pacientoch z programu nadobúdateľa.
 3. Po skončení platnosti tejto zmluvy je Nadobúdateľ oprávnený používať Ambulantný program Curo na nahliadnutie do údajov o klientoch, Dodávateľ však môže obmedziť niektoré funkcie programu, ako napríklad možnosť pridávania nových údajov do programu, tlače z programu, interferjsov programu na tretie strany.

Čl. 8 – Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, v zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v aktuálnom znení.
 2. Zmluva nadobúda platnosť dňom dodania licenčného kľúča Nadobúdateľovi  a účinnosť zaplatením odmeny.
 3. Zmluva je uzatvorená aktiváciou Softwarového produktu alebo prevodom licencie,                a to v tom okamihu, ktorý nastane skôr.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli.