GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:Títol Superior de Disseny

Nivel: Títol Superior d´Ensenyament Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP53-Tècniques de serigrafia

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

tercer i quart

segon

optativa

6

Departament:  Dibuix i Representació Gràfica

Idioma: castellà/ català

Horari:Dimarts i divendres de 8 a 9,50h

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/tecniques-de-s/

Professorat responsable:

Federico García Balestena

Correu electrònic:fgarcia@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic:aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materials i sistemes d´impressió

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement de la tècnica d’estampació serigràfica com a recurs creatiu i la seva aplicació al disseny. La assignatura ha de proporcionar al dissenyador els elements i les eines pel desenvolupament de la capacitat creativa i tècnica en totes les etapes del projecte serigràfic vinculades amb l éstampació sobre diferents suports . A més proporcionarà els coneixements entorn els processos i la terminologia de la assignatura

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

3.2. Requisits recomanables 

Conceptes bàsics d´impressió

Photoshop bàsic

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement de la tècnica serigràfica des de l'àmbit artesanal, emprant el color i tintes sobre diferents suports.

Comprendre totes les fases de creació partint d' esbossos previs, dibuixos, fotolits i pantalles, preparant les matèries primeres necessàries i ajustant els elements d’aquest procés d'estampació.

Fomentar l'aprenentatge de l'alumne a partir de l'experimentació, per poder elaborar un projecte personal on quedi reflectit el seu coneixement de la tècnica serigràfica.

6. Continguts

Antecedents de la serigrafía. Trepa i estergit.

Inicis de la serigrafía.

Ús industrial, comercial i artístic

Creació d'un original per mitjà directe i indirecte.

Positius manuals i fotogràfics.

Tractament de la imatge fotogràfica.

Creació de semitons i relació amb la filatura

Programa de retoc d’ imatges per a la impressió de fotolits.

Preparació de la pantalla.

Possibilitats del color: cmyk i  tintes especials

Els suports d´ impressió: paper, tela i altres

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Realització d’exercicis pràctics a partir d’unes pautes teòriques

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

66 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

56 hores

Activitats de treball no presencial

84 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Preparació d´originals i desenvolupament de projectes

84 hores

150 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taller de serigrafía amb maquinària, pantalles i tintes

7.4 Activitats interdisciplinàries

Les que puguin sorgir amb assignatures pròpies de l´ especialitat

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament, en data 7-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

1,3,4

10%

Carpeta d’aprenentatge

R

5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17.

90%

60%

Prova objectiva final

NR

5,6,7,8,11,14

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

9.2. Bibliografia complementària:

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions