Privacy Statement ECM Nederland versie 2 (last update 19-06-2018)

Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Evangelie moet opnieuw en als nieuw klinken in Europa en daarom wil ECM in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.

ECM is in de uitvoering van haar missie verbonden met een betrokken missionaire achterban. Om de vertrouwensrelatie met de achterban te bewaken willen we  graag transparant zijn over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting ECM Nederland (ECM NL) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Voor het mogelijk maken van de verspreiding van het Evangelie in Europa zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers en om hen te kunnen mobiliseren dienen wij persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan ECM NL wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie.

Ook als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met ons via een formulier op onze website, per e-mail, telefoon, of als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van een van onze zendingswerkers. In dit geval verwerken we bijvoorbeeld o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres, adres en uw naam zodat wij u een bevestiging kunnen sturen dat uw registratie in goede orde door ons is ontvangen .

Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw bij ons bekende persoonlijke interesses en hierbij staat het u ten allen tijde vrij om uzelf af te melden voor één of meerdere van onze communicatie-uitingen.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op ECM NL en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door ECM NL en door ECM NL beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: www.ecmnederland.nl/disclaimer 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het reageren op door ingestuurde reacties/berichten, het verwerken van donaties, etc. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren waardoor we beter in staat zijn onze missie te bereiken. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

Om u te kunnen informeren over ons werk, nieuwe campagnes en u te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt ECM NL de geregistreerde contactgegevens. Dit doen we alleen als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze contactgegevens. Wilt u dit niet, dan  kunt u dit altijd bij ons aangeven door uzelf uit te schrijven.

Indien u als relatie van ECM kenbaar hebt gemaakt dat u bijzondere belangstelling heeft voor één of meer van onze missionaire projecten, dan zullen wij uw gegevens aan de direct bij het project betrokken medewerkers doorgeven. Zij kunnen u dan informeren over de voortgang van het project. Deze medewerkers zijn bij het project en bij ECM betrokken vrijwilligers, die zitting hebben in een thuisfrontteam (TFT). ECM is met deze TFT’s overeengekomen dat de met hen gedeelde gegevens van relaties uitsluitend mogen worden gebruikt om hen op de hoogte te houden en/of nauwer te betrekken bij de voortgang van het project van hun belangstelling. De TFT’s committeren zich via een verwerkingsovereenkomst aan vertrouwelijke omgang met uw gegevens.

In de onderstaande tabel kunt u zien in welke situaties wij gegevens opslaan, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

CRM ECM Nederland

Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

We maken gebruik van persoonsregistratie voor het goed kunnen verwerken van de voorkeuren van de ontvangen informatie omtrent de zendingsactiviteiten van ECM

Voor zover bekend en van toepassing worden één of meerdere van de volgende persoonsgegevens geregistreerd:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • aanhef / geslacht;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land
 • e-mailadres
 • telefoon (vast/mobiel)
 • skypeadres
 • contactmomenten (post, e-mail, belmomenten etc)

Wij verwerken deze gegevens op basis van de door onze missie gerechtvaardigde activiteiten,

en/of;

ter uitvoering van de aangegeven wens van de donateur/belangstellende voor de bediening van ECM

We registreren financiële gegevens van onze donateurs voor het goed beheren van de fondsen omtrent onze zendingsactiviteiten in Europa

 • IBAN rekeningnummer
 • gifthistorie

We verwerken deze gegevens om de giften aan de donateur en fonds te kunnen koppelen voor verantwoording van ons werk,

en/of;

Vanuit onze ANBIstatus zijn we verplicht om deze gegevens te kunnen overleggen aan de belastingdienst in geval van controle

In het kader van terugkoppeling van onze activiteiten verwerken we diverse persoonsgegevens. In onderstaande tabel ziet u om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

Er worden periodieken,  fondswerfbrieven en nieuwsbrieven (al dan niet elektronische) verstuurd naar donateurs en betrokkenen die betrokken zijn bij onze bediening.

 • periodieken: Europa info word 4x per jaar verstuurd
 • fondswerfbrieven: Deze worden gemiddeld 2x per jaar verstuurd en alleen aan relevante doelgroepen
 • nieuwsbrieven: verschilt per zendingswerkerwerker, maar gemiddeld 4 per jaar

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • aanhef / geslacht
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land
 • e-mailadres
 • welke periodieken persoon wil ontvangen

We verzamelen deze gegevens op basis van de door onze missie gerechtvaardigde activiteiten,

het door onze missie gerechtvaardigd belang,

en;

om te informeren over de voortgang van het zendingswerk

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

ECM NL verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Bijvoorbeeld:  

Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt in geval van onderhoud of storing. Met deze leveranciers hebben we een verwerkingsovereenkomst binnen de kaders van de AVG op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ECM NL voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door ECM NL in algemene zin, zowel bij ECM NL als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken maar uiterlijk binnen 1 maand na indienen van het verzoek.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk/digitaal motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een donatie hebt gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u zichzelf wenst uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar ecmnederland@ecmi.orgom uzelf uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derden. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookie Statement

ECM NL gebruikt cookies op haar websites

ECM NL maakt op alle door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen t.b.v. gebruiksgemak of het bijhouden van uw voorkeuren. Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Google Analytics

De websites van ECM NL maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na het bezoeken van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. U zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe ECM NL omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Stichting ECM Nederland

Maagdenburgstraat 18

7421 ZC Deventer

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: ecmnederland@ecmi.org

 

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.