PASĀKUMU PLĀNS

2019.gada janvāris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

No 2.janvāra līdz 15.februārim Starpnovadu skolu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju konkurss “Labākā jauniešu organizācija”.

 • Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai

skolā” (54 stundas)  Valsts izglītības satura centra īstenotā

ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros 1.grupai 5.nodarbība

plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Kursu “Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas” (14 stundas) 1.nodarbība plkst. 1200 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai

skolā” (54 stundas)  Valsts izglītības satura centra īstenotā

ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros 1.grupai 6.nodarbība

plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Kursu “Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas” (14 stundas) 2.nodarbība plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kursu “Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā” (36 stundas) turpinājums plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Olimpiāde filozofijā 11.-12.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Kursu “Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā” (36 stundas) turpinājums plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Olimpiāde vēsturē 9.un 12.klašu skolēniem tiešsaistē.
 • Logopēdu seminārs plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Starpnovadu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, mājturības un radošo tehnoloģiju pedagogu sanāksme, gatavojoties festivāla “Latvju bērni danci veda”norisei Talsos plkst. 1400  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs plkst. 1300  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

 • Olimpiāde informātikā (programmēšanā) 8.-12.klašu skolēniem tiešsaistē, Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Starpnovadu jauniešu organizāciju vadītāju informācijas apmaiņas seminārs un Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sanāksme plkst. 1300  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

 • Mācību jomu konsultantu un mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju seminārs plkst. 1500  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.
 • Sacensības “Tautas Bumba” (2007.-2008.g.dzim.) plkst. 1000  Talsu sporta hallē.

 • Seminārs “Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu un to vadītāju pašnovērtējuma veikšanai”, izmantojot Edurio platformu no plkst. 1100 līdz plkst. 1700 Talsu pamatskolā. Piedalās pirmsskolas izglītības iestāžu “Edurio” sistēmas administratori.
 • Olimpiāde fizikā 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.
 • Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība “Lakstīgala 2019” plkst. 1100  Lībagu sākumskolā.
 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības apmācības 1.grupai plkst. 1000  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā. Informāciju par dalību apmācību grupās saņems izglītības iestādes.

Jauno Ķīmiķu skolas nodarbība 9.-12.klašu skolēniem Rīgā. Izbraukšana plkst. 815  no Talsu sporta nama laukuma.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs Valdemārpils JIC “Sava vieta”.

Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veidu mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme plkst. 1400  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā plkst. 1000  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai

skolā” (54 stundas)  Valsts izglītības satura centra īstenotā

ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros 2.grupai 5.nodarbība

plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas

Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai

skolā” (54 stundas)  Valsts izglītības satura centra īstenotā

ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros 2.grupai 6.nodarbība

plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36h) 1.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros no plkst. 930 līdz plkst.1530 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē.
 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības apmācības 2.grupai plkst. 1000  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā. Informāciju par dalību apmācību grupās saņems izglītības iestādes.

28.

29.

30.

31.

 • Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija plkst. 1400  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

 

Starpnovadu skolu jaukto koru kopmēģinājums no plkst.1300  līdz plkst.1500  Talsu 2.vidusskolā.

Olimpiāde ekonomikā 10.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.