GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI20-DISSENY DE PAISATGE I JARDÍ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Quart

Primer

Específica

4

Departament:   Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: dijous 9.50-13.05h

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc5MjUxOTMwMzBa

Professorat responsable:

Maria Bel Riera Pinya

Correu electrònic: mriera@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

Molts espais interiors tenen associats espais exteriors amb usos relacionats, ja siguin públics o privats, d’esbarjo o amb funcionalitat específica. Per tant molts projectes d’interiors duen lligat el projecte d’algun jardí o similar. L’assignatura pretén incidir en els aspectes diferencials de projecte de paisatge i jardí: condicions de clima, sòl, ubicació... i elements vegetals com a protagonistes principals dels espais enjardinats.

L’assignatura serà eminentment pràctica a la manera d’un taller de projectes amb algunes sessions teòriques per a introduir conceptes bàsics.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny d’interiors

2.2. Perfil professional

El dissenyador d’interiors és un professional capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d’execució d’obres de disseny d’interiors. També ha de ser capaç d’actuar com interlocutor directe no només amb promotors privats sinó també davant les administracions públiques en l’àmbit de la seva professió.

 

Els àmbits principals on desenvolupa el disseny de paisatge i jardí són:

-         Disseny d’espais exteriors lligats a l'hàbitat, especialment jardins privats.

-         Disseny d’espais exteriors de tipus privat lligats a ús comercial, oci, turístic.

-         Disseny d’espais efímers.

-         Disseny de places, parcs i espais urbans públics.

-         Rehabilitació d’espais urbans degradats.

-         Disseny de paisatge rural, espais lligats a explotació agrícola o ramadera

-         Rehabilitació de paisatges.

-         Gestió d’obres, mesuraments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny de jardins.

-         Direcció d’obres en l’àmbit del disseny de paisatge i jardí.

-         Investigació i docència

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny

3.2. Requisits recomanables

Sense requisits

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització adequada d'espais enjardinats.

- Concebre i desenvolupar projectes d'espais enjardinats amb criteris que comportin una millora en la qualitat, l'ús i el consum de les produccions.

- Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialitzacions dels projectes.

- Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i la execucions del projecte.

- Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Adequar la metodologia i les propostes a l´evolució tecnològica i industrial del sector.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

 

5. Resultats d’aprenentatge

A.- SABER EXPRESSAR-SE I COMUNICAR:

Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes en els seus aspectes objectius i subjectius. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació plàstica, en els aspectes artístics i tècnics.

A.1 Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació gràfica: Punt, línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva, composició i retolació, analitzant les propietats semàntiques, i el seu valor sintàctic en relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l’objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu, quan ens referim al subjecte, al seu comportament individual i social, amb relació a la percepció i comunicació cultural.

A.3 Capacitat d’utilització dels coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Capacitat d’utilització de les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.  

 

B.- SABER CRITICAR I INTERPRETAR

Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració en un sistema complex de relacions: formals i funcionals, amb suport en les ciències de la naturalesa i en el coneixement de l’home com a ésser social; amb especial èmfasi en l’anàlisi ecològic i mediambiental.

 

B.1 Iniciació en l’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, mediambientals, ecològiques, etc

B.2 Iniciació en la interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny de jardins.

B.4 Interpretació crítica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

 

C- SABER CREAR

Capacitat de síntesi i creació. Coneixement de la metodologia bàsica del Disseny de jardins. Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies. Ús creatiu de normes, requisits i condicionants. Establiment d’un mètode de disseny específic per a projectes de paisatge i jardí..

 

C.1 Assaig del procés metodològic. Avaluació, crítica i reajustament. Capacitat d’anàlisi.

C.2 Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys a nivell de projecte bàsic.

C.3 Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies.

C.4 Utilització creativa de la vegetació i altres elements propis dels jardins

6. Continguts

A. CONSIDERACIONS PRÈVIES

                01. Conceptes bàsics. Definicions: jardí i paisatge. Agents, Terminologia.

02. Evolució històrica dels jardins.

03. Evolució històrica del paisatgisme i del concepte de paisatge

 

B. IDEES SOBRE EL MÓN VEGETAL

01. Nocions sobre el medi: Clima; sòl, aigua..

02. Nocions de botànica, fisiologia vegetal, ecologia i agricultura

 

C. ELEMENTS VEGETALS

01. Arbres: caducs i perennes, amb flors, fruiters...

02. Enfiladisses: Grans lianes: sarmentoses, adherents i volubles. Enfiladisses mitjanes i petites. Enfiladisses anuals. Arbusts sarmentosos

03. Arbusts: Mates, mimoses, arbusts de flor, arbusts caducs, aromàtiques, topiària

04. Herbàcies: Perennes, de cabeça, anuals

05. Plantes d’interior

06. Plantes d’hàbitat singular: Palmeres i palmeroides, crasses: cactàcies i altres, canyes

 

D. ELEMENTS CONSTRUÏTS

01. Camins: Traçat geomètric, requisits i característiques, pendents i topografia

02. Pèrgoles: Requisits i característiques: ombra, intimitat...Tècniques i materials: estructures

03. Murs: Requisits i característiques: contenció i tancament. Tècniques i materials: dimensionat. La pedra en sec.

04. Paviments: Requisits i característiques. Tècniques i materials: continus i discontinus

 

E. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

01. Substrats i adobs. Jardineria ecològica? Què fer quan no tenim sòl?

02. Infraestructures d’aigua. Reg, contenidors d’aigua: làmines, safareigs..., aigua en moviment: canaletes, fonts, salts..

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Es combinaran classes teòriques on s’exposaran conceptes bàsics amb exercicis pràctics on treballar aquests continguts. Algun dels exercicis inclourà fer un projecte d’espai enjardinat.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup mitjà

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

12 hores

Classes pràctiques

Grup mitjà

Investigació, treballs pràctics i projectes a l’aula

25 hores

Altres (sortida)

Grup mitjà

Sortides visites jardins i reconeixement vegetació

5 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral de treballs

3 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball individual autònom

Individual

Treball d’investigació, exercicis pràctics i projectes

55 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taules, ordinadors, internet, impressores, paper , llapis, colors, escalímetre, quadern de notes i altre material especificat als enunciats de les pràctiques

7.4 Activitats interdisciplinàries

No s’han previst

7.5 Activitats complementàries

Sortides a jardins per a reconeixement d’espècies vegetals

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han determinat

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

S’estableixen dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament Ai un altre per l’alumnat que no assisteix B

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA14

10%

-

Presentacions orals a l’aula

NR

CA03, CA05, CA06, CA07, CA09, CA12, CA14

10%

-

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

80%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL / ANY

El árbol en jardinería y paisajismo

Francesc Navés y otros

Editorial Omega

Deodendron. Árboles y arbustos de jardín en clima templado

Rafael Chanes

Editorial Blume  2002

Manifiesto del tercer paisaje

Gilles Clement

Editorial Gustavo Gili  / Gustavo minima

Su jardín Mediterráneo. Cómo crear un paraíso verde con poca agua

Heidi Gildemeister

Editorial Moll

Burle Marx

Marta Iris Montero

Editorial Gustavo Gili  2001

Nicloau M. Rubió i Tudurí

Margarita Rubió

Editorial Pòrtic

Breu tractat del paisatge

Alain Roger

Edicions La Campana

Rehacer paisajes (1ª bienal) 1994-1999

Colección Arquithemas nº 6

 

Ed Fundación Caja de Arquitectos

2000

Jardines Insurgentes (2ª bienal)

Colección Arquithemas nº 11

 

Ed Fundación Caja de Arquitectos

2002

 

9.2. Bibliografia complementària: 

TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL / ANY

Els arbres de Palma

José Mª Lopez Rodriguez

Edicions Cort

Guía de árboles

Mariella Pizzetti

Paola Lanzara

Editorial Grijalbo

Guía de plantas y flores

Francesco Bianchini

Azzura Carrara

Editorial Grijalbo

Arbres i arbusts de les Balears.

Boscos i garrigues. Guía de camp

Joan Rita

Jordi Carrulla

Edita Ferran Sintes

Les plantes de jardí a les Balears

Pere LLofriu

Miquel Font, Editor

El jardín, paisaje y diseño

La guía esencial para el diseño del jardín

Terence Conran

Editorial Blume

El jardín moderno

Jane Brown

Editorial Gustavo Gili

Proyectos de jardines

200 ejemplos para transformar su jardín

Andrew Wilson ed.

Ediciones gamma

Elementos Básicos de la Arquitectura popular de Mallorca

Pedro Rabassa, Eugenio  Fuente, Maria Tecglen

COAIB   2004

 

9.3. Altres recursos: 

Herbari virtual UIB

10. Altres observacions