Còpia de logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ

MÍNIMS PER OBTENIR QUALIFICACIÓ POSITIVA. CRITERIS D’AVALUACIÓ.

Al termini de l’etapa de Secundària Obligatòria els alumnes haurien d’haver assolit les capacitats que se desenvolupen amb els objectius generals.

L’acord al que vàrem arribar els membres del departament respecte als mínims per a l’obtenció de la qualificació positiva és:

 1. Que tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat i poden utilitzar tots els continguts proposats a aquesta programació corresponent a cada curs. Els continguts mínims es poden consultar a la  programació.
 2. No es podrà assolir la qualificació de suficient d’anglès a ESO i Batxillerat a menys que:
 1. En les proves (tant orals com escrites) i les activitats realitzades al llarg del curs es demostri un nivell suficient.
 2. Els treballs i les tasques siguin lliurades en el termini assenyalat.
 1. Serà necessari que hi hagi coherència entre els nivells dels treballs fets a casa i els treballs i proves fetes a classe per poder ser tingudes en compte com a instrument de qualificació.
 2. Es valorarà la progressió de l’alumne, la superació d’errors i el treball personal i en equip tant com l’actitud demostrada al llarg de tot el curs.

PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ: INSTRUMENTS.

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa no es faran proves especials de recuperació, amb l’excepció dels exàmens de juny de Batxiller. Tots els nivells tendran un mínim de dos exàmens per trimestre.

LEVEL

WRITTEN EXAM

ORAL

NOTEBOOK

COMPETENCES

1   ESO

70%

10%

10%

10%

2  ESO

70%

10%

10%

10%

3  ESO

70%

10%

5%

15%

4  ESO

70%

10%

5%

15%

1 BATX

70%

10%

20%

2 BATX

70%

10%

20%

PMAR*(1)

65%:

    18 Reading

15 Vocabulary

    10 Grammar
   10 Listening

    12 Writing

10%*(2)

5%

20%

Nota:  Per aprovar l’assignatura no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.

*(1) Es farà una prova escrita per a avaluar la competència lingüística al final de cada unitat. No es farà mitja si s’obté un 0 en qualsevol dels apartats anteriors assenyalats.

*(2)  ( pregunta-resposta, projectes, participació activa a classe etc.)

PMAR.  Tractant-se d’un idioma, l’avaluació serà contínua. És a dir, l’examen de gramàtica serà acumulatiu, no eliminant-se les lliçons anteriors, encara que els exàmens estiguin aprovats. A cada unitat es farà una prova oral, una de dictat i una de vocabulari ( veure punt 1.2.2)

La presentació de quadern ha de ser sempre des del principi i no es pot perdre el material que serà revisat periòdicament.

En cas de no superar l’assignatura per juny, es farà un examen per setembre, avaluat sobre 10 i s’exigirà la presentació d’un treball d’estiu que podrà ajudar a pujar la nota.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

L’avaluació contínua és l’eix principal en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació té lloc al començament, durant i al termini del procés educatiu, per tot això la recuperació en l’assignatura és constant. Els continguts apareixen cíclicament, possibilitant la seva constant revisió.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE.

En l’avaluació de setembre es seguirà el mateix criteri  del curs. Consta de dues parts: l’examen i la presentació del treball d’estiu. No es pot aprovar l’assignatura si no es fan les dues parts.

PENDENTS.

ESO. 

Els alumnes que passin de curs amb l’anglès pendent podran recuperar-lo durant el curs a través del seguiment que el professor farà de l’alumne i si aquest/a aprova qualsevol avaluació del curs aprovarà el curs anterior  automàticament. Si no s’aprova l’assignatura per juny hi haurà una altra prova al mes de setembre on els alumnes hauran de demostrar els seus coneixements, a més d’entregar la feina d’estiu per poder presentar-se a l’examen. 

PENDENT DE PRIMER DE BATXILLER.  

Els alumnes faran dos exàmens. Un al mes de gener i l’altre a finals d’abril. El primer comptarà un  40% i el segon un 60% de la nota global.

PROVA GLOBAL  FINAL BATXILLERAT (1r I 2n):

Per poder presentar-s’hi, l’alumne ha de tenir un 80% d'assistència i 80% del homework (        deures) fet durant el curs,

En la prova, han d’haver contestat correctament un 50% de cada una de les preguntes de l’examen.

Tractant-se d’un examen que només faran aquells alumnes que no superin l’avaluació contínua, la nota màxima que es pot obtenir en aquest examen és de 6, ja que no hi ha opció a presentar-s’hi per pujar nota.

REPETICIÓ D’EXÀMENS

La norma general del centre és la de no repetir exàmens.

Tot i així, els alumnes de segon cicle d'ESO i de batxillerat poden demanar per escrit al departament fer l’examen explicant les raons per les que faltaran o varen faltar a l’examen.

L’absència a un examen s’ha de justificar dins el dos dies posteriors a la realització del mateix omplint i presentant (en persona o via online) el model per a tal efecte i la corresponent justificació.

Tenint en consideració els motius i les justificacions, el departament decidirà la repetició de l’examen, l’avaluació de l’alumne amb les notes aconseguides al llarg de l’avaluació o qualsevol altre tipus d’avaluació segons les circumstàncies de l’absència.

PRIMER DE BATXILLER

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa no es faran proves especials de recuperació, amb l’excepció dels exàmens de juny de Batxiller. Tots els nivells tendran un mínim de dos exàmens per trimestre

Els alumnes participaran amb la avaluació del seu aprenentatge i la seva tasca mitjançant rúbriques.

Procediments de qualificació.

LEVEL

WRITTEN EXAM

ORAL

COMPETENCES

1 BATX

70%

10%

20%

 SEGON DE BATXILLER:

Procediments de qualificació.

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa no es faran proves especials de recuperació, amb l’excepció dels exàmens de juny de Batxiller. Tots els nivells tendran un mínim de dos exàmens per trimestre.

LEVEL

WRITTEN EXAM

ORAL

COMPETENCES

2 BATX

70%

10%

20%

Nota: Per aprovar l’assignatura no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes de l'examen

7.2.4.5 Avaluació extraordinària de setembre.

En l’avaluació de setembre es seguirà el mateix criteri del curs. Consta de dues parts: l’examen i la presentació del treball d’estiu. No es pot aprovar l’assignatura si no es fan les dues parts.

Grammar

15

Vocabulary

15

Reading

15

Phonetics

5

Writing

40

Summer task

10

 

100

 1. NORMES DE PRESENTACIÓ DE QUADERNS A 1r I 2n D'ESO
  Seguint els acords de centre, els quaderns de 1r i 2n es faran seguint les següents pautes.
 1. 1 i 2on ESO no és necessari copiar els enunciats del llibre, pero si la referència clara del l’exercisi( pag i numer)
 2. Full nou cada vegada que es comença un tema nou
 3. Cada unitat ha de tenir el seu títol.

1er ESO

2on ESO

. Front page/Cover

. Personal profile, including assesment criteria

. Index

. Notebook check list

. Class norms

. Notebook rules

. Classroom language

. Units:

- Class activities,

- Grammar,

- Vocabulary,  

- Writings,

- Study guide

. Front page/Cover

. Personal profile

. Index

. Notebook check list

. Class norms

. Notebook rules

. Assessment criteria

. Classroom language

. Units

. Writings

. My own mistakes