Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil’alamin, washho-laatu wassa laamu ‘ala asysyrofil ambiyaa-i wal mursaliina wa’ala aalihi wa askhaabihi ajma’in.

Asyhadu anlaa ilaaha ilallohu wahdahu laa sarii kallah, wa ashadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholi’ala mukhammad, wa’ala ali mukhammad, amma ba’du.

Nuwun! Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.

Panjenenganipun Drs. Soesanto pangarsanipun pawiyatan SD Negeri Keputren Ngadirejo Magetan ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;

Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SD Negeri Keputren Ngadirejo Magetan ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;

Tamu undhangan ingkang kinurmatan lan mboten saget kula piji-piji satunggal-satunggaling;

Miwah kanca-kanca kelas 6 SD Negeri Keputren Ngadirejo Magetan ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyen tansah ngunjukaken puja-puji syukur dumateng Pangeran Ingkang Maha Welas lan Asih, ingkang nguwaosi sedaya alam saisinipun, awit saking Welas lan Asih-ipun satemah kula sedaya saget ngawontenaken acara syukuran lulus ujian nasional kelas 6 SD Negeri Keputren Ngadirejo Magetan ing wekdal menika.

Selajenganipun kula minangka wod-lumaraping atur para kanca pawiyatan kelas 6 SD Negeri Keputren Ngadirejo Magetan riki keparing matur wonten ngarsanipun Bapak-Ibu guru karyawan saha para tamu undhangan ingkang kinurmatan.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.