Regulamin aukcji charytatywnych Back to the Roots vol. 2

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Aukcji jest:

Back to the Roots - Streetball Mogilno, grupa nieformalna działająca na terenie Mogilna.

2. Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”) jest strona internetowa grupy: www.streetball-mogilno.pl

§ 2

Cel i przedmiot aukcji

Celem aukcji jest uzbieranie pieniędzy na leczenie i rehabilitacje Leny Marczak. Całość zebranych środków zostanie przekazana bezpośrednio do jej rodziny.

§ 3

Przedmioty przeznaczone na aukcje

1. Przedmioty na aukcje podarowywane pozyskiwane są przez grupę od darczyńców.

2. Zdjęcia i opisy przedmiotów prezentowane będą na stronie www.streetball-mogilno.pl jak i grupie na portalu społecznościowym facebook https://www.facebook.com/groups/2246846672299734/

§ 4

Uczestnicy aukcji

1. Uczestnikami Aukcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.

2. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji.

§ 5

Przebieg aukcji

1. Aukcje będą podzielona na trzy tury.

2. Pierwsza tura rozpocznie się od 15.03.2020 roku i potrwa do 30.03.2020 roku. Będzie ona dotyczyć ⅓ wszystkich zgromadzonych przedmiotów i usług.


3. Druga tura potrwa od 01.04.2020 roku do 15.04.2020 roku. Będzie ona dotyczyć przedmiotów nie wylicytowanych oraz nowych przedmiotów i usług nie wystawionych w pierwszej turze.

4. Trzecia tura zacznie się od 17.04.2020 roku i potrwa do 10.05.2020 roku. Będzie ona dotyczyć przedmiotów nie wylicytowanych oraz nowych przedmiotów i usług nie wystawionych w pierwszej i drugiej turze.


5. Uczestnicy mogą licytować podając kwoty w komentarzach w grupie
https://www.facebook.com/groups/2246846672299734/ na portalu społecznościowym facebook w poście z danym przedmiotem. Komentarze nie zawierające poprawnej kwoty licytacji będą usuwane.

6. Wszelkie podawane kwoty wyrażane są w PLN.


7. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Aukcji będzie jawna.

8. Aukcję danego przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę


9. Zwycięzcom Aukcji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Z aukcji można wycofać się jedynie przed jej zakończeniem.


10. W przypadku podanie dwóch identycznych kwot wygrywa osoba, która zadeklarowała sumę wcześniej.


11. W przypadku niewywiązania się z umowy zwycięzcy, aukcję wygrywa kolejna następna stawka.

12. Imię i Nazwisko uczestnika aukcji może być podane przez organizatorów do informacji publicznej. Uczestnik może zastrzec sobie do tego prawo informując wcześniej organizatorów.

13. Po zakończeniu terminu aukcji, w przypadku przebicia poprzedniej kwoty w czasie mniejszym niż 24 godziny, pozostali licytujący mają kolejne 24 godziny na przebicie - aż do skutku tzn kiedy nikt nie przebije ostatniej kwoty przez dobę, wtedy dana osoba zwycięża aukcję.

§ 6

Zapłata za wylicytowany przedmiot i jego wydanie

1. Zwycięzcy aukcji zdeklarowani są do uiszczenia całej podanej przez siebie kwoty na zbiórkę: https://zrzutka.pl/pf4pbz w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.

2. Zwycięzcy wpłacając nie mogą być anonimowi, w przypadku wpłaty z konta o innych danych niż do licytacji muszą poinformować o tym fakcie organizatorów.

3. Wygrane i opłacone przedmioty zwycięzcy mogą odebrać u organizatorów. Istnieje opcja wysyłki przedmiotu pocztą, bądź kurierem na koszt licytującego na wskazany przez niego adres.

§ 7

Zapłata za wylicytowany przedmiot i jego wydanie

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Aukcji jest:"Grupa nieformalna Back to the Roots - Streetball Mogilno”.


2. Uczestnicy Aukcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Aukcji.

4.Uczestnik przystępując do Aukcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.

5.Do zakończenia danej licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji wysyłając na adres e-mail streetballmogilno@gmail.com; wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Aukcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Aukcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

6.Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: streetballmogilno@gmail.com;

7.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Aukcji.

8.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9.Dane osobowe Uczestników Aukcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Aukcji, a także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.

10.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11.Uczestnikom Aukcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

13.Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika

§ 8

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisję Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: 88-321, Goryszewo 74.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.

4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora