Ikt.sz.:  53 /2017.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK:

1. Bevezetés

2. oldal

2. Az intézmény szervezete, általános jellemzői

5. oldal

3. Az intézmény irányítása

7. oldal

4. Munkaköri feladatok, hatáskörök

9. oldal

5. Az intézmény munkarendje

17. oldal

6. Az intézmény mindennapi életének szabályai

21. oldal

7. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje                     25. oldal

.8.  Az intézményi védő, óvó előírások                                                     29.oldal

9.  Záró rendelkezések                                                                     30. oldal

 1. Bevezetés

1.1. Az intézmény szakmai alapdokumentum szerinti tevékenysége:

nappali rendszerű oktatás,

alsó tagozat, felső tagozat

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)

iskolai maximális létszám: 130 fő

iskolai könyvtár működtetése

externátus

kollégiumi maximális létszám: 125 fő

1.2. A működést meghatározó alapvető jogszabályok

1.3. Az intézmény alapvető dokumentumai

1.4. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának célja

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő-oktató munka zavartalan működésének garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.


1.5. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának feladata

Megállapítani az intézmény működési szabályait a törvényekben, jogszabályokban biztosított keretek között, továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

1.6. A szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseinek betartása

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatáról, a pedagógiai programról, a házirendről az érintettek tájékoztatását és a dokumentumok nyilvánosságát a jogszabályban meghatározott módon kell biztosítani.

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása az intézmény vezetőjének, valamennyi pedagógusának, közalkalmazottjának, növendékének feladata és kötelessége.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak megismerése és betartása azoknak is kötelezettsége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek munkájában.

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén:

1.7. Az intézmény működésének alapelvei

Az intézményben folyó nevelés legfontosabb alapelve, hogy a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermeki jogok maradéktalanul érvényesüljenek. Valamennyi az intézményben élő gyermek (nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozásától függetlenül) az életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez igazodó, állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó ellátásban, nevelésben, oktatásban részesüljön a 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően. Részt vehessen felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokon. Lelkiismereti és vallásszabadsága csorbát ne szenvedjen. Érvényesüljön véleménynyilvánítási joga, éljen érdekei képviseletével a házirendben meghatározottak szerint.

Ennek érdekében az intézmény működése során betartja az alábbi alapelveket:

a./ A nyitottság elve

Az intézmény nyitott. Igénybevétele Magyarország rá vonatkozó törvényeiben és a házirendben foglaltakon kívül további feltételekhez nem köthető.

b./ Az önkéntesség elve

Az intézmény a kiskorúakkal és törvényes képviselőikkel az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Biztosítani kell, hogy a kiskorú akarata, illetve törvényes képviselője akarata ellenére az intézményben ne nyerjen elhelyezést. Az intézmény működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű.

Az intézmény munkatársai mindenkor a kiskorú érdekeit képviselve kötelesek tevékenykedni.

c./ A személyiségi jogok védelme

Valamennyi, az intézményben feladatot ellátó személynek a tevékenysége során tudomására jutott, a kiskorúak személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglaltakat biztosítani kell.

d./ Az egyenlőség elve

Az intézménybe felvételét kérő vagy oda felvételt nyert minden kiskorú nemre, származásra, felekezeti hovatartozásra, illetve világnézetre tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell, hogy részesüljön.

e./ A pedagógiai és a gyermekvédelmi munka etikai minimumának elve

Az intézményben dolgozók minden körülmények között betartják a közoktatásban, köznevelésben és a gyermekvédelemben dolgozóktól elvárható etikai alapelveket.

f./ Az integritás elve

Az intézmény inkluzív, befogadó jellegű. Szociális hátrányokkal, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal terhelt, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását is ellátja. A különböző problémájú növendékeket integrálja, így is segítve beilleszkedésüket a társadalmi környezetbe, az általános iskola elvégzése után a középfokú iskolába.

g./ A tolerancia elve

A bekerülő növendékek személyiségállapota, a családi háttér rendezetlensége a pedagógusoktól nagyfokú toleranciát igényel a gyermekekkel és sok esetben a gondviselőkkel szemben is. Ennek a toleranciának az elfogadtatására kell törekednünk diákjaink körében is.

h./ A fokozatosság elve

A növendékeket fokozatosan terheljük. Biztosítjuk számukra az időt a felzárkózásra, szükség esetén többszöri bizonyítási lehetőséget adunk számukra.

 1. Az intézmény szervezete, általános jellemzői

   

2.1. Az intézmény adatai:

 1. Az intézmény neve:         Hungária Általános Iskola és Kollégium

                                  Székhelye: 1192 Budapest XIX., Hungária út 36.

 1. Az intézmény típusa: Általános Iskola és Kollégium

 1. Az intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 1. Az intézmény fenntartója: Külső-Pesti Tankerületi Központ

                                                székhelye:    1181 Bp., Üllői út 453.

 1. Az intézmény működési területe: Budapest Főváros közigazgatási területe

 1. OM azonosító szám: 035210

2.2. Az intézmény alaptevékenységei ellátásához biztosított ingatlan:

Budapest, XIX. kerület 160288 hrsz. alatt nyilvántartott 5227 m2 alapterületű, valóságban Budapest, XIX. kerület Hungária út. 36 sz. alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan.

2.3. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

Az intézmény igazgatóját az oktatásért felelős miniszter öt évre bízza meg pályázat útján.

2.4. Az intézmény jegyzése, képviselete:

Az intézmény képviselete és jegyzése az igazgató, akadályoztatása esetén az általános igazgató helyettes aláírásával és az intézmény nevét, címét tartalmazó kör alakú bélyegző lenyomatával történik.

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:

Hosszú bélyegző:

Körbélyegző:

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

Iskolatitkár

Osztályfőnökök (külön engedély esetén)

igazgató

MOZAIK GSZ

általános ig.h.

(az ig. akadályoztatása esetén az igazgatói feladatokat ellátja)

igazgatóhelyettes

iskolatitkár

konyhai , mosodai dolgozók, karbantartók, portások,

gazd. ügyintéző

általános iskola

kollégium

tanítók

szakta-

nárok

nevelők

gyermek-felügye-lők

pszicho-

lógus,

gyerm.véd.felelős

fejlesz-

tő ped.

(gyógyped)

ápoló

1. Munkakörök

l. Szakmai feladatok

Igazgató

2. Üzemeltetési feladatok

Általános iskola

Kollégium

igazgatóhelyettes

szaktanár, tanító

osztályfőnök

iskolatitkár

igazgató helyettes

csoportnevelő

váltósnevelő

gyermekfelügyelő

fejlesztő pedagógus

(gyógypedagógus)

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,

pszichológus

szabadidőszervező

ápoló

mosodai dolgozó

konyhai dolgozó

karbantartó

portás

gazdasági ügyintéző

2.5. Az intézmény szervezeti felépítése

Intézményünk két szervezeti egysége az általános iskola és a kollégium. Az intézmény a köznevelési, közoktatási és a gyermekvédelmi feladatok szolgálatában áll.


 1. Az intézmény irányítása

3.1.Az intézmény vezetési szerkezete

Intézményvezető

Az intézmény felelős vezetője az igazgató. Az intézmény élén álló igazgató vezetői munkáját:

- a vezetői testület;

- a Közalkalmazotti Tanács;

- a Diákönkormányzat;

- a pedagógusok szakszervezete helyi képviselője állásfoglalásának egyeztetésével végzi.

Az igazgató távollétében a helyettesítésével megbízott általános igazgatóhelyettes felel az intézményért.

Általános igazgatóhelyettes

Az általános igazgatóhelyettes megbízását az igazgató adja, amely öt évre szól. A teljes körű helyettesítése szükség szerint eseti megbízás alapján, az intézmény igazgatójának rendelkezése alapján történik.

Az igazgatóhelyettes munkáját teljes önállósággal látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Igazgatóhelyettes

Az igazgatóhelyettes megbízását az igazgató adja, amely öt évre szól. Ha helyettesítése szükséges, azt az általános igazgatóhelyettes látja el.

Az igazgatóhelyettes munkáját teljes önállósággal látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

3.2.Az intézmény operatív vezetősége:

- az igazgató,

- az igazgatóhelyettesek.

A kibővített intézményi vezetőség tagjai:

Vezetőségi értekezletek és megbeszélések

3.3.Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok és munkakörök

Fontosságuknál fogva közvetlenül igazgatói felügyelet alá tartozó feladatok:

3.4.A vezetői munkát segítő, véleményező testületek

Az intézmény vezetője közvetlenül, vagy közvetve munkatársai segítségével folyamatos kapcsolatot tart fent az intézmény azon munkatársaival, testületeivel, közösségeivel, melyekkel számára az egyeztetést törvény előírja, ill. amelyekkel való konzultáció elősegíti hatékony vezetői munkáját.

Ezek:

Igazgatóhelyettesek

Munkaközösség vezetők

Diákönkormányzat vezetője

Az intézményben működő szakszervezet (Pedagógus Szakszervezet) vezetője


4. Munkaköri feladatok, hatáskörök

Igazgató

Feladatai:

4.1. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános igazgatóhelyettes

Az igazgató közvetlen munkatársa.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Szaktanár, tanító

A mindenkori tantervi követelményeknek megfelelően, tervezetten végzi oktató-nevelő munkáját.

Óráit a mindenkori tantárgyfelosztás, órabeosztás szerint köteles megtartani.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Osztályfőnök

Az osztály életének irányítója, szervezője.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Fejlesztő pedagógus (gyógypedagógus):

A helyi tantervi követelményeknek megfelelően, tervezetten végzi oktató-nevelő munkáját.

Óráit a mindenkori tantárgyfelosztás, órabeosztás szerint köteles megtartani.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Iskolatitkár:

Az igazgató közvetlen munkatársa.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

4.2. KOLLÉGIUM

Igazgatóhelyettes

Az igazgató közvetlen munkatársa.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Csoportnevelő

A csoport életének irányítója, szervezője.

Feladata:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Váltósnevelő

A csoportnevelő közvetlen munkatársa.

Feladata:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Gyermekfelügyelő

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka közvetlen segítője.

Munkáját szükség esetén osztott munkaidőben végzi.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.


Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az intézmény nevelőtestületének tagja.

Munkaideje az intézményben letöltendő és azon kívül eltöltendő időre oszlik. Az intézményben töltött idő alatt konzultál a nevelőtestület tagjaival, a pszichológussal és beszámol az igazgatónak az elvégzett munkáról. A hétfő reggeli és a péntek délutáni órákban, illetve szükség szerint megbeszélést folytat a szülőkkel, a gyermekekkel kapcsolatos problémákról. Munkaidejének fennmaradó részét családlátogatásra, környezettanulmány készítésére, hivatalos és társadalmi szervekkel való kapcsolattartásra, adminisztrációs feladatainak ellátására fordítja, illetve szükség szerint az intézményben tölti.

Feladatai:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Pszichológus:

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Szabadidőszervező

A szabadidőszervező az intézmény nevelőtestületének tagja.

Munkaideje az intézményben letöltendő és azon kívül eltöltendő időre oszlik.

Az intézményben töltött idő alatt konzultál a nevelőtestület tagjaival, a diákokkal, igényeiket figyelembe véve szervezi a rendelkezésre álló szabadidőt, beszámol az igazgatónak az elvégzett munkáról.

Ha szükséges helyettesítést lát el.

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Ápoló

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.


Üzemeltetési feladatok

Karbantartó

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Portás

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Mosodai dolgozó

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Takarító

Munkáját dokumentáltan, teljes körű felelősséggel látja el, feladata és hatásköre kiterjed mindazon területekre, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz.

Konyhai dolgozó

Munkájukat az intézmény igazgatójával történő egyeztetés alapján az ÉSZ GSZ által elkészített munkaköri leírás szerint látják el.

Operatív irányításukat az intézmény igazgatóhelyettese végzi.

5.Az intézmény munkarendje

5.1. Az iskola és a kollégium munkarendje

Az intézmény munkáját a hatályos jogszabályoknak, a tanév rendjének megfelelő éves intézményi munkaterv alapján végzi. Ennek tervezetét az intézményvezető készíti el a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten elhangzó javaslatok, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség vezetők javaslatai alapján. A tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet ezt megvitatja –szükség szerint kiegészíti, módosítja- és elfogadja. Ennek figyelembevételével készítik el a munkaközösségek éves munkatervüket, a nevelők csoportokra vonatkozó nevelési tervüket.

Az általános iskola éves munkarendjét az oktatásért felelős miniszter által évente kiadott, a tanév rendjére vonatkozó rendeletben foglaltak határozzák meg.

A kollégium munkarendje az általános iskola munkarendjéhez igazodik.

5.2.A tanév helyi rendje

a.) A tanév helyi rendjét, programjait – a tanév rendjéről szóló rendeletben foglaltakhoz igazodva- a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt:

b.) A tanév helyi rendjét, a házirendet, a tűzvédelmi és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök és a csoportnevelők az első tanítási napon ismertetik a növendékekkel, a tanév helyi rendjét és a házirendet az első szülői értekezleten a szülőkkel. Az intézmény belső rendszabályait ki kell függeszteni a tantestületi szobában.

5.3.A munkaidő-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai

a.)  Az intézményen belül ellátandó és az intézményen kívül is ellátható feladatok

A munkaidő tanítási órákkal, kollégiumi foglalkozásokkal le nem kötött részében a következő feladatokat a nevelési-oktatási intézményben kell teljesíteni. (az alábbi feladatok vezetői engedéllyel teljesíthetők az intézményen kívül):

Az alábbi feladatok teljesíthetők a nevelési-oktatási intézményen kívül is:

b.)  A nyilvántartás dokumentumai

c.) A nyilvántartások ellenőrzése

5.4. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje:

5.5. Pedagógusok munkarendje

 1. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató helyettesek állapítják meg, az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. A pedagógus köteles 15 perccel foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén megjelenni.
 2. A pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tervezett foglalkozás elhagyására.
 3. A pedagógusok számára –a kötelező óraszámon felüli –a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés.
 4. A pedagógusok helyettesítési rendjét az igazgatóhelyettesek határozzák meg.

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát minél korábban, lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon,- ha nincs ezt kizáró ok, munkaideje kezdése előtt 1 órával köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus –ha nincs ezt kizáró ok- köteles hiányzásának kezdetekor munkatervét az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a munkaterv szerinti foglalkozást.

5.6.A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendje

 1. Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg, az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az általános igazgató helyettes készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az általános igazgató helyettes tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és ezen közalkalmazottak szabadságának kiadására.
 2. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkaideje:

5.7.Az intézmény növendékeinek munkarendje

Az intézményi rendszabályok (iskolai és kollégiumi házirend) tartalmazzák a növendékek jogait, és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását.

A házirend betartása a növendékek számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a többi növendék ügyelnek. (A konyha- és portaszolgálati rend megszervezése a diák önkormányzati vezetők feladata, együttműködve az illetékes osztályfőnökkel illetve csoportnevelővel.) A házirendet – az intézmény vezetőjének előterjesztésére- a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával.

A tanulók munkarendjét tartalmazó házirend, valamint a diákönkormányzat tevékenységét szabályozó működési szabályzat az SZMSZ melléklete.

5.8. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje

1.  Az intézmény –a tanórai és kollégiumi kötelező foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán és kollégiumi kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozásokat is szervez.

2. Az intézményben az alábbi tanórán és kollégiumi kötelező foglalkozásokon kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek:

-szakkörök,

-sportkör,

-énekkar,

-korrepetálás,

-tanulmányi, szakmai és sportversenyek,

-könyvtári foglalkozás,

-kulturális rendezvények,

-logopédiai foglalkozás,

-pszichológiai foglalkozás,

-gyógytestnevelés.

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a tanórán kívüli órarendben.

5.9.Az intézményben tartózkodás rendje

Az intézmény nyitva tartása:

Az intézmény szorgalmi időszakban tart nyitva. A tanulóknak hetente, vasárnap 18-20 h között, illetve hétfőn 7.30 h-ig kell beérkezniük (vasárnap csak ügyelet van).

Távozni péntekenként 15.30—18 h között lehet.

A kollégisták vendéget a magasföldszinti portánál fogadhatnak szabadidejükben. A kollégisták felelősséggel tartoznak a hozzájuk érkező vendégek magatartásáért. A vendégek a szobákba csak a nevelő külön engedélyével mehetnek be.

A rendbontást okozó és a házirendet be nem tartó látogatót a kollégium igazgatója határozott vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből

6.Az intézmény mindennapi életének szabályai

6.1.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 1. A nevelő oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákra, a tanulószobai foglalkozásokra, a szabadidős tevékenységre, és minden egyéb intézményi keretben tartott foglalkozásra kiterjed.
 2. A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. A munka hatékony elvégzése érdekében az igazgató a helyettesek véleményét kikérve félévente ellenőrzési tervet készít, azt a munkaközösség vezetőkkel ismerteti.
 3. Az ellenőrzés módszerei:

-a tanítási órák, tanulószobai foglalkozások, a tanórán kívüli szabadidős foglalkozások látogatása,

-írásos dokumentumok vizsgálata,

-tanulói munkák vizsgálata,

-beszámoltatás

 1. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni.
 2. Az általánosítható tapasztalatokat nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

6.2.Ünnepélyek

Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést kell, hogy adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben.

Az intézményben meg kell emlékezni a tanév rendje rendeletben megjelölt évfordulókról.

Évente rendszeresen megrendezésre kerülő ünnepségek, megemlékezések:

-tanévnyitó ünnepély,

-az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja,

-az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója,

-Mikulás,

-karácsony,

-farsang,

-az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója,

-ballagás,

-tanévzáró ünnepély.

Az éves munkatervben minden tanév elején meg kell határozni az egyes ünnepségekért felelős pedagógusokat.

6.3 A könyvtár igénybevételének, működésének szabályai

A könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a könyvtárban megismerhetik a diákok. A könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendjét ki kell függeszteni mindenki által látható helyre. Az a növendék, aki a könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet.

Könyvtárból kölcsönzött könyvet az intézmény területéről kivinni nem szabad.

A könyvtár működését könyvtári SZMSZ szabályozza.

6.4.A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

6.5.A mindennapi testedzés formái

A növendékek mindennapi testedzését testnevelés órákon (osztályonként a helyi tanterv szerinti óraszámban), sportfoglalkozásokon, sportkörön, sport szakkörön, gyógytestnevelés foglalkozáson, uszodai foglalkozásokon és a szabadidő keretében biztosítjuk.

6.6. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az intézményben ápolónő dolgozik teljes munkaidőben. Rendszeresen ellenőrzi a gyermekek higiéniás körülményeit. Ellátja a kisebb sérüléseket. Értesíti a szülőket a gyermekek megbetegedéséről, ellátja a megbetegedett gyermekeket, amíg a szülő nem gondoskodik orvosi ellátásról. Az intézményből a beteg gyermeket a szülőnek a lehetséges legrövidebb időn belül orvoshoz kell vinnie.

Az ápolónő kapcsolatot tart fenn a XIX. kerületi gyermekfogászattal. Az intézményben hetente a XIX., kerületi egészségügyi intézmény alkalmazásában lévő orvos rendel. Elvégzi a gyermekek szűrővizsgálatait, beadja a kötelező oltásokat, az egészségügyi problémával hozzáforduló gyermekeket ellátja. Munkáját kerületi alkalmazásban lévő védőnő segíti.

6.7. A belső utasítások rendje

Az Intézményre érvényes utasítási joggal az igazgató (távollétében megbízottja) rendelkezik.

Az Intézménynél megjelenő utasítások lehetnek:

-írásbeli utasítások,

-szóbeli utasítások.

A vezetőt a közvetlen alárendelt beosztott felé utasítási jog illeti meg.

Írásbeli utasításban kell megfogalmazni és végrehajtásra elrendelni az Intézmény egészére vagy meghatározott egységére vonatkozó ismétlődő, rendszeresen jelentkező vagy állandó feladatokat.

Az írásban megjelenő igazgatói utasítások meghatározzák az előkészítés, a jóváhagyás, a módosítás, a nyilvántartás és a hatálytalanítás módját.

A szóbeli utasítások általában konkrét, egyedi, kisebb jelentőségű, egy személyt érintő feladatokra vonatkoznak.

Az utasítások kiadására a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kerülhet sor.

Amennyiben az írásbeli utasításra az állami szolgálati (hivatali) titok előírásai vonatkoznak, azt a címlapon a sorszámozással együtt kell feltüntetni.

6.8. A titoktartás rendje

A munkavállalók kötelesek a munkájuk során tudomásukra jutott szolgálati titkot, valamint a munkáltatóra illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

Ezen túlmenően sem közölhető idegen személynek olyan adat, amely a munkakör betöltésével összefüggésben jut a munkavállaló tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

6.9. Az iratkezelés rendje

Az iratkezelés rendjét iratkezelési szabályzat tartalmazza.

6.10. Külső adatszolgáltatás rendje

Az intézményt a hatóságok illetve más külső szervek felé különböző adatszolgáltatási kötelezettségek terhelik. Így


6.11..Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

6.12. A felnőttoktatás formái

Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak oktatása a nevelőtestület által elfogadott továbbképzési és beiskolázási terv alapján történik.

Az üzemeltetési feladatokat ellátók jogszabályokban előírt kötelező oktatásáról az intézmény gondoskodik.

6.13. A diákönkormányzat, diákképviselők és az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje.

Az intézményi diákönkormányzat munkáját a diákönkormányzat által elfogadott pedagógus segíti. Őt az igazgató, a diákok véleményének figyelembe vételével 5 évre bízza meg, a kibővített vezetőség tagja. A diákönkormányzat vezetője illetve a diákönkormányzat által megbízott képviselő bármely diákokat érintő kérdésben megkeresheti az intézmény vezetőit. Kérésre az intézmény vezetői részt vesznek a diákönkormányzat ülésén.

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) az intézmény biztosítja.


7.Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje

7.1.Az intézmény nevelőtestülete

 1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidőszervező , a pszichológus és a gyermekfelügyelők.
 2. A nevelési- és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Nemzeti köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

A nevelőtestület értekezletei

a) A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

-tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

- félévzáró nevelőtestületi értekezlet,

-félévi és év végi osztályozó értekezlet,

-őszi és tavaszi nevelési értekezlet (melyet szakmai tapasztalatcsere helyettesíthet),

- beiskolázási tervet elfogadó nevelőtestületi értekezlet.

 1.  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet. Résztvevője minden pedagógus dolgozó. A tanévkezdés előtt kell megtartani, elfogadja az éves intézményi munkatervet.
 2. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet. Résztvevője minden pedagógus dolgozó. Elemzi, értékeli az első félév pedagógiai tevékenységét, szükség esetén módosítja a munkatervet.
 3. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. Résztvevője minden pedagógus dolgozó. Elemzi, értékeli a második félév és az egész tanév pedagógiai tevékenységét.
 4. Félévente nevelési értekezlet, melyet szakmai tapasztalatcsere kiválthat. Résztvevője minden pedagógus dolgozó. Aktuális szakmai kérdéseket vitat meg, szükség esetén szakértő- előadó közreműködésével illetve szakmai tapasztalatcserét folytat más gyermekvédelmi intézményben.
 5. A beiskolázási tervet elfogadó nevelőtestületi értekezlet. Résztvevője minden pedagógus dolgozó. Az érvényes jogszabályoknak megfelelően elsősorban az intézmény érdekeit, de emellett az egyéni törekvéseket is figyelembe véve elfogadja az éves beiskolázási tervet.
 6. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 33 %-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról.

A nevelőtestület döntései, határozatai

A nevelőtestület döntéseit és határozatait –a jogszabályokban meghatározottak kivételével- nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

7.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei

A munkaközösségek munkaterületenként szerveződnek, éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.

 1. A szakmai munkaközösségek a jogszabályoknak megfelelően szerveződnek, gyakorolják döntési és véleményezési jogukat. A nevelési oktatási intézmény pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.

b)  Az intézmény szakmai munkaközösségeinek jogkörei:

Intézményünkben működő munkaközösségek:

7.3. Az iskolaközösség

Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége.

7.4.A csoport közösség

Az azonos évfolyamra járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy csoport közösséget alkotnak. A csoport közösségek diákjai a tanórák túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják, a délutáni tevékenységeket közösen szervezik. A csoport közösség, mint az intézmény önkormányzatának legkisebb egysége

-megválasztja a csoport diákbizottságát (ODB) és a csoport titkárát,

-küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.

A csoport közösség így önmaga diákképviseletéről dönt.

A csoport közösség élén, mint pedagógus vezető, a csoportnevelő és az osztályfőnök áll. A csoportnevelőt és az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. A csoportnevelő és az osztályfőnök jogosult az egy csoportban dolgozó pedagógusok mikro értekezletének összehívására.

7.5.A diákönkormányzat

A diákönkormányzat a jogszabályoknak megfelelően szerveződik és működik.

Az intézményi diákönkormányzat élén –a diákönkormányzat által elfogadott működési rendben meghatározottak szerint- választott intézményi diákbizottság (IDB) áll. A növendékeket az intézmény vezetője és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli. A diákönkormányzat tevékenységét az intézményi diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat közvetlenül, vagy az ő segítségével érvényesítheti jogait és fordulhat az intézmény vezetőjéhez.

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az intézmény biztosítja.

7.6.A szülői szervezet

A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet megválasztja vezetőjét, dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.

Kezdeményezheti nevelőtestületi értekezlet összehívását. Véleményt nyilváníthat az iskola és a kollégium pedagógiai programjáról, valamint más, a szülők által fontosnak ítélt kérdésekről.

A szülői szervezet működésének feltételeit az intézmény biztosítja.

7.7.A belső kapcsolattartás általános formái és rendje

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét –a megbízott pedagógus vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze.

A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, nyílt nap, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola éves munkaterve tartalmazza, illetve a közösségek egymással konkrétan megbeszélik.

A szülők tájékoztatásának formái

 1. A jogszabályoknak megfelelően az intézmény a tanév során

- szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadó órák)

- rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a tanulók tájékoztató füzetében).

 1. Szülői értekezletek

Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnökök és a csoportnevelők tartják. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Az intézmény tanévenként 3 szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök vagy a szülők kezdeményezésére vagy saját döntése alapján az igazgató hívhat össze, a felmerülő problémák megoldására.

 1. Szülői fogadó órák

Az iskola valamennyi pedagógusa kéthavonta tart szülői fogadóórát, vagy szülői értekezletet. Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal.

 1. Rendszeres írásbeli tájékoztatás

Valamennyi pedagógus köteles a tanulókra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tájékoztató füzetben is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli munkákat a kiosztás napján kell értékelni. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy, vagy kétórás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, heti három, vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta legalább 1-2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.

 1. Tájékoztatás a pedagógiai programról

Az általános iskola és a kollégium pedagógiai programjának egy példánya a könyvtárban azzal a céllal kerül elhelyezésre, hogy azt az érdeklődők ott tanulmányozhassák.

7.8.Külső kapcsolatok, a  kapcsolattartás formái és rendje

A kapcsolattartás formái:

-közös rendezvények,

-személyes kapcsolattartás,

-egymás helységeinek használata,

-kölcsönös tájékoztatás,

-egymás munkájának kölcsönös segítése.


8.Intézményi védő, óvó előírások, a gyermekbalesetek megelőzésének előírásai

Minden növendéknek a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Külön balesetvédelmi oktatást kell tartani a testnevelés, technika, kémia tantárgyak első tanítási óráin.

A növendékek az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni nevelőjüknek, annak távollétében valamelyik felnőtt dolgozónak. Három napon túl gyógyuló sérülést okozó baleset esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

8.1.Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az intézmény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. A rendkívüli esemény tényét, körülményeit és következményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell

egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja.

Teendő bombariadó esetén:

Amennyiben bármely formában (telefonon, telefaxon, interneten, levélben) bejelentés érkezik arról, hogy az intézmény területén robbanó vagy heves égést okozó szerkezet került elhelyezésre, az ügyeletes vezető (nevelő, gyermekfelügyelő) haladéktalanul köteles az épület tervszerű kiürítését megkezdeni, egyben a rendőrséget és az igazgatót értesíteni.

Biztosítani kell, hogy a kiértesített hatástalanító állami szervek alkalmazottai az intézmény bármely helyiségébe, a nap bármelyik szakában feladatuk elvégzése érdekében haladéktalanul bejuthassanak.


9.Záró rendelkezések

1.) A szervezeti és működési szabályzat határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata.

2.) Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák. Ezen a szabályzatok az intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletei.

A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.

A Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma vezetőjének előterjesztése után a Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 2017. január 27-i ülésén elfogadta.

A törvény által véleményezési joggal rendelkező testületek; diákönkormányzat, szülői munkaközösség a dokumentummal egyetértett.

Budapest, 2017. január 27.

intézményvezető

Az intézmény dolgozói a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 2017. január 27-én elfogadták.