3. dotaz- 2. fáze soutěže

Dobrý den

1.Jaká regulace platí v Křenovicích pro veřejné budovy? Vysvětlení podle územního plánu se nám zdá nejednoznačné. Prosíme tedy o přesnou specifikaci.

2.Navrhovaná škola má být ve třech úrovních, je tím myšleno, že škola má mít přízemí, první a druhé patro?

3.Prosíme o podrobnější informace o veřejné prezentaci. Bude to prezentace soutěžních panelů, nebo bude forma prezentace ponechána na soutěžících?

děkujeme za odpovědi.

Dotaz položen 12.6. 2018

Odpověď na 3. dotaz:

ad 1. Pro stavby veřejných budov platí informace obsaženy v územním plánu obce Křenovice. Zadavatel si je vědom toho, že územní plán není jednoznačný ve smyslu určení podlažnosti budov a dodává, že v architektonickém soutěžním návrhu lze připustit 3 nadzemní podlaží u veřejných budov.

ad 2. Ano.

ad 3. Veřejná prezentace bude probíhat formou výstavy soutěžních panelů pro občany Křenovic. Při zahájení výstavy - vernisáži bude uspořádána prezentace oceněných návrhů pro veřejnost, kde autoři představí své návrhy a řešení. Forma prezentace bude ponechána na prezentujících ( např. promítaní na dataprojektoru spojená s výkladem).

Odpověď na dotaz zveřejněna 18.6. 2018

____________________________________________________________________

2. dotaz- 2. fáze soutěže

Dobrý den.

Geodetické zaměření v podkladech soutěže obsahuje výškopis pouze ulice Školní. Abychom byli schopni alespoň rámcově odhadnout převýšení na pozemku, potřebovali bychom cca 2 body z ulice Školní a 2 body z ulice Na Nivách v jednotném souřadnicovém systému - BpV.

Dotaz položen 8.6. 2018

Odpověď na 2. dotaz:

Data, která zmiňujete najdete v soutěžních podkladech ve složce P.03_Geodetické zaměření řešeného území v souboru 03_Situace.dwg. Je zde kompletní zaměření řešeného území s výškovými body. Jsou zde také zaměřena místa křižovatek ulic Příční a Na Nivě a také Bratří Mrázků a Na Nivě.

Odpověď na dotaz zveřejněna 11.6. 2018

____________________________________________________________________

1. dotaz- 2. fáze soutěže

Dobrý den. Prosíme o zodpovězení dotazů pro fázi II. soutěže:

 1. Jaká je stávající (požadovaná) výměra zahrady pro MŠ?
 2. Prosíme o dopřesnění kapacit uživatelů objektů na pozemku a plánované ZŠ pro výpočet potřeby parkování:
 1. OÚ: počet stálých zaměstnanců, počet zastupitelů, počet jiných administrativních pracovníků;
 2. lékařská ordinace: počet zaměstnanců;
 3. kadeřnictví: počet zaměstnanců;
 4. MŠ: počet dětí a zaměstnanců;
 5. Knihovna počet zaměstnanců;
 6. Byt: počet obyvatel;
 7. ZŠ: předpokládaný počet žáků a zaměstnanců.
 1. Prosíme o vysvětlení: Pokud máme v komunitním bytovém domě 10 šatních skříněk, jaká bude náplň práce těchto zaměstnanců?
 2. Bod 5.10 zpřesňujících podmínek doplňuje, nebo nahrazuje tentýž bod původní verze podmínek. Jinými slovy, jsou požadovány také body e-h (řezopohledy územím, návrhy mobiliáře…)?
 3. Bylo by možné získat pár výškových bodů z pozemku, abychom měli přesnější  představu o převýšení?

Dotaz položen 5.6. 2018

Odpověď na 1. dotaz:

ad 1. Stávající výměra zahrady MŠ je 2 666 m2; rozloha by měla zůstat zachována, ale ne nutně ve stávajícím půdorysu.  

ad 2. a. Počet stálých zaměstnanců OÚ je 9. osob (doporučujeme počítat s cca 1/3 jezdící autem). Počet zastupitelů je 11, ale max. ⅓ z nich parkuje před OÚ 1 x za 14 dní ve večerních hodinách při zasedání zastupitelstva. Jiní administrativní pracovníci nejsou. Doporučujeme přiměřeně počítat s parkovacími místy pro návštěvnky OÚ, služeb, ordinace, MŠ, ZŠ, návštěvy komunitního domu pro seniory ve sdíleném režimu odpovídajícímu různé časové vytíženosti míst během dne.

        b. Ordinace pediatra v budově OÚ (nyní i výhledově) má 1 + 1 zaměstnance; budoucí ordinace praktického lékaře pro dospělé v budově bytového domu pro seniory bude mít 1 + 1 zaměstnance. Nyní se tito lékaři střídají v jedné ordinaci v budově OÚ.  

                 c. V kadeřnictví je 1 zaměstnanec (nyní místní, neparkuje).

                d. Stávající počet dětí v MŠ je 78, zaměstnanců je 11 (cca 2 jezdí autem).

           e. V knihovně je 1 zaměstnanec, někteří návštěvníci knihovny jezdí autem (současně max. 2 osoby). Knihovna je nyní otevřená 2 dny v týdnu.

              f. V bytu jsou 4 nájemníci, lze počítat s max. 2 parkovacími stáními, spíše ve večerních hodinách.

         g. Stávající počet žáků ZŠ je 308, plánovaný cca 500. Nyní je počet zaměstnanců ZŠ 28 (cca 1/3 jezdí autem), plánovaný cca 50 (doporučujeme počítat s cca 1/3 jezdící autem).

ad 3. Počet stálých zaměstnanců bytového domu by měl být max. 2; počet zadaných šatních skříněk obsahuje rezervu pro případné pracovníky různých služeb, kteří by se mohli v bytovém domě střídat.

ad 4. Bod 5.10 zpřesňujících podmínek nahrazuje tentýž bod původní verze podmínek. Tedy pro odevzdání 2. fáze platí bod 5.10 zpřesňujících podmínek.

ad 5. Bylo vyhotoveno geodetické zaměření lokality i s výškovými body. Data najdete v soutěžních podkladech ve složce P.03_Geodetické zaměření řešeného území. Soutěžní podklady si stáhnete po kliknutí na odkaz na stránkách soutěže www.krenovice.cityupgrade.cz.

Odpověď na dotaz zveřejněna 8.6. 2018

II. fáze

---------------------------------------------------------

4. dotaz

Dobrý den, do jaké míry je možné uvažovat se zásahem do pozemků:

- obecního úřadu (parc. č. 68/2),

- restaurace (parc.č. 68/8-68/10),

- mateřské školy (parc.č. 68/3)

Tyto pozemky na kterých je funkční stávající zástavba jsou totiž zahrnuty do řešeného území. Počítá se s kompletním řešením stávajících objektů nebo spíše jde o vhodné dopravní a urbanistické zakomponování nového komunitního domu pro seniory - přičemž by bylo povoleno pracovat s parterem těchto dotčených pozemků s minimálním zásahem do budov (např. otevření nových vstupů apod.)?

Dotaz položen 25.4. 2018

Odpověď na 4. dotaz:

Objekt restaurace a pozemek k ní patřící (parc.č. 68/8-68/10) je v soukromém vlastnictví. Do pozemku nelze zasahovat, je potřeba respektovat jeho hranice.

S pozemky obecního úřadu (parc. č. 68/2) a mateřské školy (parc.č. 68/3) je možné pracovat v rámci parteru. Je žádoucí napojení budovy obecního úřadu na nově vznikající okolí. U pozemku mateřské školky je potřeba ponechat možnost venkovní zahrady pro děti. Zahradu je však možné v dlouhodobém horizontu upravit, v rámci nového návrhu zakomponovat vhodněji nebo rozšířit. Nyní probíhá její rekonstrukce.

Odpověď na dotaz zveřejněna 30.4. 2018

____________________________________________________________________

3. dotaz

Prosíme o podrobnější vysvětlení pojmů Fáze 1 a Fáze 2 v soutěžních podmínkách a soutěžním zadání.

V soutěžním zadání se pojmy Fáze 1 a Fáze 2 vztahují k částem zadání - Fáze 1 komunitní dům pro seniory a Fáze 2 urbanistický návrh území.

V soutěžních podmínkách se ale ve Fázi 1 odevzdává jak urbanistické řešení (panel 1), tak i řešení komunitního domu pro seniory (panel 2).

Jestli tomu dobře rozumíme, dalo by se říct jinými slovy že se jedná o dvoukolovou soutěž, ve které je zadání rozděleno do dvou části (komunitní dům a urbanismus) a v obou kolech se odevzdávají obě částí návrhu?

Dotaz položen 19.4. 2018

Odpověď na 3. dotaz:

Soutěž KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY KŘENOVICE je vyhlášena jako dvoufázová (v původní terminologii soutěžního řádu ČKA dvoukolová, v rámci sjednocení názvosloví se zákonem o Zadávání veřejných zakázek dvoufázová).

 

Ano, zadání je rozděleno do dvou fází- etap realizace podle možnosti vyhlašovatele realizovat jednotlivé fáze- etapy (časové a finanční). V obou fázích soutěže (původně kolech) se odevzdávají návrhy na řešení obou fází- etap realizace v různém detailu a rozpracovanosti dle soutěžních podmínek.

Odpověď na dotaz zveřejněna 24.4. 2018

____________________________________________________________________

2. Dotaz

1.         Bude komunitní bytový dům sloužit jen pro obyvatele obce Křenovice, nebo pro širší spádovou oblast?

2.         Prosím o upřesnění režimu komunitního domu seniorů, v čem má spočítat jeho komunitní charakter?

3.         Bude dům zajišťovat služby pro seniory z Křenovic kteří tam nebudou v domě seniorů bydlet, například rozvoz obědů, nebo možnost stravování v domě seniorů, rehabilitace, atd.?

4.         Pro jakou spádovou oblast bude sloužit škola pro kterou má být navržená regulace v řešeném území?

5.         V řešeném území je i restaurace na rohu ulic Školní a bratří Mrázků která je ale v soukromém vlastnictví. Lze v návrhu počítat, do budoucna, s jejím zbouráním nebo přemístěním ? Má, nebo měla, obec Křenovice, někdy podobný záměr?

6.         Existují ještě nějaké jiné záměry, kromě domu seniorů a přemístění základní školy, kterými se obec Křenovice v souvislosti s řešeným územím zabývala nebo zabývá?

7.         Co v současné době funguje jako centrum obce? Je to náves ( ulice Sokolská),  nebo prostranství kolem kostela sv. Vavřince?

8.         Územní plán navrhuje územní rezervu pro výstavbu na druhém břehu potoka Rakovce (směrem k ulici Široká), řešené území se v případě výstavby dostane do jiného kontextu. V případě této výstavby dohromady s realizaci domu seniorů a základní školy získá uzemí jiný charakter. Počítá obec Křenovice s tím že se řešené území, zejména jeho část u ulice Školská, stane centrem obce?

Dotaz položen 6.4. 2018

Odpověď na 2. dotaz:

ad 1.         Komunitní bytový dům by měl sloužit především pro obyvatele Křenovic, ale užívání obyvateli z jiných oblastí nelze vyloučit.

ad 2.         V domě by se měly pořádat různé akce zaměřené na všechny seniory z Křenovic,  a které také budou přístupné i ostatním obyvatelům jako např. odborné přednášky, výtvarné dílny, hudební setkání, společné pečení nebo vaření. Podobné kulturní akce se pořádají již ve Společenském sále na ulici Václavská, pro ostatní zmiňované aktivity vhodné prostory v Křenovicích chybí.

ad 3.         V domě pro seniory se nebude vařit ani pro obyvatele, takže s rozvozem obědů se nepočítá. Tato služba je nyní v Křenovicích zajištěna soukromým subjektem a obec chce toto fungování takto ponechat.

Vyjma ordinace pro praktického lékaře pro dospělé se s dalšími zdravotními službami pro veřejnost rovněž nepočítá.

ad 4.         Křenovice mají nyní smlouvu o společném školském obvodu se sousední obcí Hrušky. Škola bude fungovat pro spádovou oblast Křenovice a Hrušky.

ad 5.         Obec nemá žádný záměr ohledně této budovy a doporučuje účastníkům v návrzích budovu ponechat.

ad 6.         Aktuálně žádný další záměr s tímto územím nesouvisí. Obecně platí záměr obce využít území v souladu s územním plánem, tj. pro stavby občanské vybavenosti.

ad 7.         Obec Křenovice má historicky dvě centra: ulici Sokolskou a náves Na Liškově. Nyní jako centrum pro každodenní život (potraviny, restaurace, stánek s pečivem, ovoce-zelenina s vinotékou, cukrárna, Společenský sál) slouží část ulice Václavská přibližně od křižovatky s ulicí Široká přes prostranství před Orlovnou (tělocvična pro veřejnost, klub Cihla pro mládež, Rodinné centrum domeček…) na ulici Brněnská po kostel, hasičskou zbrojnici (kroužky pro děti a mládež, setkávání dospělých hasičů) a poštu. Vzpomínkové akce na Bitvu tří císařů, jarmark, babské hody nebo galánské hody se konají Na Liškově, kde jsou také druhé potraviny v bývalém nákupním středisku. Obec nemá v plánu toto uspořádání měnit, jen zde postupně veřejný prostor zlepšovat.

ad 8.         Na konci ulice Široká směrem k obci Vážany se již nyní plánuje výstavba rodinných domů, kterou bude v nejbližších letech realizovat soukromý investor.

Realizace přesunu základní školy se v nejbližších letech neplánuje, v řešené lokalitě by pro tento účel měla zůstat jen rezerva. Obec nepočítá s tím, že by se řešená lokalita měla stát novým centrem pro celou obec.

 

Odpověď na dotaz zveřejněna 10.4. 2018

____________________________________________________________________

1. dotaz

Dobrý deň, v podmienkach som sa o tom nedočítal, resp. som to možno prehliadol, ale zaujíma ma, koľko súťažiacich može postúpiť do druhého kola.

Ide mi o to, že pri 2-kol. súťažiach býva dobrým zvykom, pokiaľ už súťažiaci majú vynakládať ďalšie kvantá odpracovaných hodín a nákladné tisky, tak sú všetci v druhom kole odmenení aspoň nejakým skicovným, ktoré pokryje aspoň tie tisky/vizualizácie. V tomto prípade je to ináč?

Dotaz položen 4.4. 2018

Odpověď na 1. dotaz:

Vyhlašovatel se v soutěžních podmínkách rozhodl nestanovit dopředu počet účastníků postupujících do druhé fáze architektonické soutěže, předpokládá ale, že to bude takový počet, aby naplnil smysluplnost soutěžení.

Počet účastníků postupujících do druhé fáze soutěže, nerozhodne-li porota již na základě výsledků 1. fáze, bude výsledkem hodnocení soutěžních návrhů, do druhé fáze budou vybrány soutěžní návrhy naplňující představu vyhlašovatele a schopné vývoje.

Vyhlašovatel v soutěžních podmínkách nestanovil jinou odměnu než ceny v soutěži, nestanovil tedy ani tzv. skicovné.

Odpověď na dotaz zveřejněna 5.4. 2018______________