GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         FB01-Fonaments del Disseny

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació Bàsica

12

Departament:    Projectes i Teoria del Disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: 

D Gràfic-1A Dilluns de 13:05 hrs a 14:55 hrs, Dimarts de 12:10 hrs a 14:00 hrs i Divendres 8:55 hrs a 10:45 hrs

D Gràfic-1B Dilluns de 13:05 hrs a 14:55 hrs, Dimecres de 8:55 hrs a 10:45 hrs i Divendres 8:55 hrs a 10:45 hrs

D Interiors-1A Dilluns de 8:55 hrs a 10:45 hrs, Dimarts de 10:45 hrs a 13:05 hrs i Dimecres 9:50 hrs a 11:40 hrs

D Interiors-1B Dilluns de 10:45 hrs a 11:05 hrs, Dimarts de 8:55 hrs a 10:45 hrs i Divendres 8:55 hrs a 10:45 hrs

D Producte Dimarts de 8.55 hrs a 10.45 hrs, Dimecres de 8.55 hrs a 10.45 hrs i Divendres de 8.00 hrs a 9.50 hrs

D Moda Dilluns de 8:55 hrs a 10:45 hrs, Dimecres de 13:05 hrs a 14:55 hrs i Divendres 12:10  hrs a 14:00 hrs

Web de l’assignatura: 

DG-1A: https://sites.google.com/s/18lwak-tc1s-GGVtPZ0qO5OusFEeMsAwh/p/1piS5shrAwpcn8n1JfgIilQckHYuBqVE_/edit

DG-1B: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/fundamentos-del-diseno/

DI-1A: https://classroom.google.com/u/1/c/MTc3OTUyMTU2ODRa

DI-1B: https://classroom.google.com/u/1/c/MTc3OTU1MTI1MjVa

DP: https://classroom.google.com/c/MTc5MjM0MTcxMTFa

DM: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/crea-moda/fonaments-del-disseny

Professorat responsable:

Producte:

Maria Bel Riera

Correu electrònic: mriera@escoladisseny.com-

Horari de tutories: ----------------------

Interiors:

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez @escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Moda:

Elena Segura

Correu electrònic: esegura@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Gràfic:

Mariano Aguilar

Correu electrònic: maguilar@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Dulce Reynés

Correu electrònic: dreynes@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

 Cap de departament

 

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez @escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria de Fonaments del Disseny.

Consiteix en un taller experimental teòrico-pràctic d’iniciació al disseny.Es tracta d’apropar l’alumne a les habilitats bàsiques en el camp del Disseny, donant-li una primera visió de les eines bàsiques, fent-li veure la seva utilitat, la necessitat d’una metodologia de treball en el procediment creatiu del Disseny i alhora incentivar el seu sentit crític. Són processos de disseny basats en la descomposició dels seus aspectes estructurals: aspectes formals, funcions elementals, aspectes comunicatius. Processos de síntesi i aplicacions concretes del disseny. Investigació formal i innovació estilística

2.2. Perfil professional

El perfil professional s´adaptarà al perfil professional de l´especialitat.

 

La matèria Fonaments del Disseny en el conjunt dels estudis, és una base de coneixements i eines sobre la qual poder comprendre l’essència d’aquesta àrea professional; respon a la necessitat del reconeixement del Disseny com a activitat que interrelaciona la forma, la funció, la percepció, el llenguatge, l’execució, la incidència de les lleis de la naturalesa, el comportament humà, etc. Per a això l’assignatura, mitjançant la resolució de problemes formals elementals, fomenta el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi, síntesi, abstracció i creació, tot això guiat per la metodologia pròpia d’aquesta activitat.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Cap

3.2. Requisits recomanables

Actitud de predisposició per aprendre. Sensibilitat estètica. Coneixements bàsics de percepció visual, llenguatge visual i tridimensional. Coneixements bàsics de la funcionalitat del disseny.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Aquesta assignatura és comú i obligatòria a totes les especialitats i és per aquest motiu que es deixen sense contemplar les competències específiques de l’especialitat;  les competències específiques connecten directament amb el objectius del pla d’estudis publicat al BOIB 43/2013

5. Resultats d’aprenentatge

A.- CAPACITAT DESCRIPTIVA:
A.1 Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Dominar els elements que són fonamentals en la comunicació gràfica : Punt , línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva , composició i retolació , analitzant les propietats semàntiques , i el seu valor sintàctic amb relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l'objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu , com ens referim al subjecte , al seu comportament individual i social , amb relació a la percepció i comunicació cultural

A.3 Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Expressar tècnicament i artísticament, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

A.5 Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- CAPACITAT CRÍTICO-INTERPRETATIVA:
B.1 Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

B.2 Interpretar amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretar críticament el disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

B.5 Interpretar críticament les obres mestres del disseny, fins els nostres dies.


C.- CAPACITAT CREATIVA:
C.1 Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Sintetitzar i desenvolupar dissenys.

C.3 Idear i formalitzar propostes pròpies.

C.4 Utilitzar creativament normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

D.- CAPACITAT D’EXECUCIÓ:

Capacitat de realització, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen. Capacitat d’execució material de maquetes i models.
D.1 Capacitat per dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Capacitat de realització de models i prototips.

6. Continguts

Continguts conceptuals: SABER

 

Cada exercici estarà compost per un conjunt de continguts multidisciplinaris, de complexitat creixent. Es pren com a fil conductor el domini formal i s'afegeixen altres components curriculars complementaris de caràcter científic, humanístic o tecnològic, segons cada cas.

 

Els continguts establerts pel Pla d'Estudis per aquesta matèria, tenen la consideració de components curriculars orientatius i es desenvolupen en qualsevol cas a nivell de mera introducció al món del disseny, ja que seran desenvolupats àmpliament en cursos posteriors. La matèria pròpia de l'assignatura és el desenvolupament de la capacitat creativa de dissenyar, de manera que els continguts proposats són meres eines de suport que poden ser desenvolupades de manera discrecional com a conseqüència d'un exercici concret, sense que s'arribin a convertir-se en una matèria teòrica específica al marge del programa d'exercicis.

 

C1.- Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum.

C2.- Anàlisi de la forma, composició i percepció.

C3.- Antropometria, ergonomia i introducció a la biònica.

C4.- Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte.

C5.- Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria.

 

En cada exercici s'inclouran els complements teòrics necessaris amb un nivell de complexitat creixent que unes vegades serà de nivell elemental i altres, requerirà un estudi detingut i profund dels continguts implicats, tasca que constitueix en si, l'objecte de la fase d'informació i forma part procés creatiu. Triar la informació més convenient, saber formular les preguntes adequades, en disseny, és més important que les diferents respostes

 

Continguts procedimentals: SABER FER

 

P1.- Dissenys basats en la resolució de problemes formals que tenen la seva base en la geometria, com a sistema metodològic de suport al disseny (Utilització de xarxes planes i espacials. Transformacions en el pla i en l'espai, cossos i superfícies. Disseny a partir d'un mòdul i les seves transformacions planes o espacials, disseny mitjançant: repetició, rotació, translació, simetria, etc

P2.- Dissenys basats en els coneixements de psicologia de la forma i les lleis de la percepció i comunicació.

P3.- Disseny basats en les lleis físiques de la natura: L'equilibri físic: estàtica i dinàmica. La resistència de materials, etc

P4.- Disseny basat en l'estudi de models naturals: Les lleis de la naturalesa, la Biònica. Creixement i forma. El cos humà, etc

P5.- Disseny basat en la utilització d'altres desencadenants formals (La Música. La Poesia. La Retòrica. La Semiòtica. La Fenomenologia de la Imaginació. Etc)

 

Continguts actitudinals: SER

 

CA1. Maduració de la Persona com a ésser social: Desenvolupament de la personalitat creativa (Iniciativa, flexibilitat, confiança en si mateix, innovació i creativitat, llibertat enfront de les regles), moral, responsabilitat, autonomia (Automotivació, presa de decisions, planificació) i professionalitat .

CA2. Capacitat per transformar positivament la societat pel Disseny: Condicions de vida de l'individu i societat., Millora de l'entorn i qualitat de vida per el Disseny, detectar necessitats i deficiències socials, valors socials i individuals.

CA3. Esperit analític i globalitzador: Recerca i integració de la informació.

CA4. Sensibilitat estètica i saviesa pràctica: Artística, literària, estètica, tècnica, científica.

CA5. Esperit constructiu, tècnic i investigador: Obtenció de resultats pràctics.

CA6. Capacitat per treballar en equip, compartir èxits i saber treure conclusions creatives de les experiències.

 

Organització per blocs temàtics:

 

INTRODUCCIÓ AL DISSENY

·          Què és Disseny. Anàlisi i definició d’un problema. Metodologia de disseny.

·          Les anomenades ciències de suport al disseny:

1. Les lleis físiques de la natura. L’equilibri físic: estàtica i dinàmica. La resistència de materials.

2. La natura com a model. Creixement i forma. La Biònica.

3. El disseny i l’home. L’Antropometria. La psicologia de l’espai.

·          Tècniques de creativitat.

 

ELS ELEMENTS BÀSICS DEL DISSENY

·          Elements bàsics del disseny bidimensional. Estudi dels elements conceptuals, visuals, pràctics i de relació

·          Llenguatge visual. Coneixement i aplicació en disseny.

·          Adquisició de l’alfabet  formal a partir de la matemàtica, la geometria, la física, la percepció ...

 

DISSENY BIDIMENSIONAL

·          Disseny-forma. Forma-composició. Forma-estructura.

·          Dissenys basats en la utilització de xarxes planes.

·          Disseny a partir d’un mòdul i les seves transformacions  com a recurs compositiu: forma, repetició, estructura, similitud, gradació, rotació, anomalia, contrast, concentració, simetria, translació, textura i tipus de textura...

 

PSICOLOGIA DE LA FORMA

·          Disseny basat en els coneixements de la psicologia de la forma i les lleis de la percepció.

·          Percepció i Gestalt

·          Semiologia i disseny: Les formes i els materials com a emissors d’informació.

1.        Estudi de la dimensió sintàctica: relació signe-signe.

2.        Estudi de la dimensió semàntica: relació signe-objecte.

 

DISSENY TRIDIMENSIONAL.

·          Del pla a l’espai:

1.        Relació espai bidimensional-espai tridimensional.

2.        De la línia al volum. Del pla al volum. Plans seriats.

3.        Plegaments. Extrusió.

·          Elements bàsics del disseny tridimensional. Estudi dels anomenats elements conceptuals, visuals, pràctics i de relació.

·          Xarxes tridimensionals i les seves característiques.

·          Disseny a partir d’un mòdul tridimensional i les seves transformacions  com a recurs compositiu: forma, repetició, estructura, similitud, gradació, rotació, anomalia, contrast, concentració, simetria, translació…

·          Dissenys basats en la resolució de problemes formals utilitzant xarxes espacials.

1.        Estructures polièdriques.

2.        Superfícies reglades.

3.        Superfícies complexes. Cúpules geodèsiques.

 

7. Metodologia docent

 Les metodologies d’aprenentatge que es fan servir són:

 

-           Holística, humanista i integral

-           PBL Problem Based Learning  en petits equips de feina amb diferents rols. Aprenentatge cooperatiu

-           Autoaprenentatge. Individual

-           Aprenentatge cognitiu i emocional. Individual i en parelles

-           Tallers. Grup gran

-           Sortides. Grup petit

7.1. Estratègies generals metodològiques

El disseny constitueix l’activitat central de l’alumne, tots els objectius i continguts del Pla d’estudis són compartits i s’impliquen en el procés creatiu. L’ensenyament del disseny com activitat creativa, exigeix un enfocament holístic, això implica la globalització del procés i la integració de totes les disciplines en la realització d’una activitat única i comú que és el disseny. S’entén com seqüència pedagògica, l’ordre de complexitat creixent que fa possible que l’alumne progressi adequadament i que els coneixements que vagin adquirint es relacionin entre si de manera progressiva

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

192 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

32

Classes pràctiques

Individual/grupal

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

128

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

32

Activitats de treball no presencial

108 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula..

108

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules, ordinadors, projectors i el material especificat per a cada pràctica que determini el professorat

7.4 Activitats interdisciplinàries

A Gràfic A1: Projectes interdisciplinaris amb l'assignatura de Gràfica digital

A Interiors A i B: Projectes interdisciplinaris amb l'assignatura de Dibuix, Gràfica digital i Sistemes de representació

*es poden modificar aquestes activitats segons la marxa del curs.

7.5 Activitats complementàries

Viatges, visites a exposicions, conferències.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Els docents d’aquesta assignatura han acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

-Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

-Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. Els treballs s’han d’entregar a la data d’entrega. En cap cas se corregirán treballs fóra de la data d’entrega.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima, tan de la part dels treballs i projectes, com de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 5.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA09, CA10, CA11, CA12

20%

---

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17.

80%

60%

Examen, prova pràctica objectiva

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA14, CA15

---

40%

Total

100 %

100 %

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

1. AZUA, FELIX de Diccionario de las Artes. Barcelona: Debate, 2011. 335 páginas. 2ª edición, revisada y ampliada. ISBN 978-84-9992-003-0

2. DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Ed. G.G. Barcelona.1988.

3. ECCO, UMBERTO Cultura y semiótica, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2009

4. GOMBRICH, E. H., Arte e ilusión, editorial Debate, 2003

                                        La imagen y el ojo, editorial Debate, 2002

                                        Los usos de las imágenes, editorial Debate, 2003

5. KANDINSKI, Vassily. Punto y línea sobre plano. Ed. Paidós. Barcelona 1996

6. MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1973

7. WONG, Wucius. Fundamentos del diseño. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1998

9.2. Bibliografia complementària: 

1. ARNHEIM Rudolph. Arte y percepción visual. Alianza Ed. Madrid 1979

2. BRINGHURST, Robert. Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1. México: Colec. Libros sobre Libros, Fondo de Cultura Económica, 2008.

3. CASTRO, Ivan. El ABC del lettering. València: Campgràfic, 2017.

4. COLES, Stephen. The anatomy of type. New York: Harper Collins Publishers, 2012.

5. CHENG, Karen. Diseñando tipografía

5. HALL Edward.T. La dimensión oculta. Siglo XXI de España Editores, S.A

6. HELLER, EVA. Psicologia del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Ed. Gustavo Gili 2003

7. HENESTROSA, Cristóbal/MESSEGUER, Laura/SCAGLIONE, José. Cómo crear tipografías: del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e Editorial, 2012

8. HIGHSMITH, Cyrus. Entre párrafos: fundamentos de tipografía. Valencia: Campgràfic, 2015.

9. OHNSTON, Edward. Writing & Iluminating & lettering. Londres, Colchester & Eton: Scottiswoodk. Bam Antyne And Co. Ltd., 1906 (1a edició)

10. LUPTON, Ellen. Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gili, 2011

11. MUNARI, Bruno ¿Cómo nacen los objetos? Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983

12. NOORDIZIJ, Gerrit. El trazo. Teoría de la escritura. València: Campgràfic, 2009.

13. PANERO,Julius Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Estandares antropométricos. Ed GG

14.  RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

15. PHILLIPS, Peter y BUNCE, G. Diseños de repetición. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1996

16. STEVENS, Peter. Patrones y pautas en la naturaleza. Biblioteca científica Salvat. Barc. 1986

17. WILLIAMS, Christopher. Los orígenes de la forma. Ed. Gustavo Gili.Barcelona 1984

9.3. Altres recursos: 

Quadern diari-ideari multidiscuplinar Fonaments-Dibuix format A4 o A5.

Drive, classroom, Sites

Lectures de Wargburg, Panofsky i Gombrich

Ordinador personal, preferentment portàtil.

Programes específics per cada especialitat, AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, Illustrator, Photoshop, 3D studio, InDesign

Material per dibuix a mà alçada i dibuix amb valors cromàtics.

Material per tècniques seques, mixtes i humides

10. Altres observacions

--