Avtale for bruk av Artsync Software

Avtaleparter

Kunde:

Org.nr.

Fakturaadresse (e-post):

Kontaktperson:

Kontaktperson e-post:

Leverandør: ArtSync Software AS

Org.nr.

Oppstartsdato:

Abonnementstype:

Månedskostnad:

Levering av tjenesten skjer i henhold til vedlagte vilkår, som også finnes i alltid oppdatert versjon på www.artsync.no.

Sted, dato;

Signatur, Kunde                                        Signatur, Leverandør

Allmenne vilkår – Abonnement (SAAS)

1. Innledning

De allmenne vilkårene (AV) regulerer din bruk av avtalt programvare og helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester, sammen kalt Tjenestene i fortsettelsen. Tjenestene leveres av ArtSync Software AS (Selskapet). Du (Kunde - organisasjon eller privatperson) kjøper tilgang til Tjenestene direkte fra Selskapet. AV gjelder mellom Selskapet og deg og regulerer Selskapets plikter overfor deg som Kunde og dine plikter som Kunde og Bruker av Tjenestene.

I AV forekommer begreper med innledende stor forbokstav (versal). I de tilfellene begrepene ikke defineres direkte i teksten, kan de gjenfinnes i punkt 21 nedenfor.

Kunden får tilgang til Tjenestene når AV aksepteres, noe som skjer i forbindelse med signering av avtale om kjøp av slike tjenester mellom partene (Avtalen).

AV gjelder uansett om programvaren er skaffet til veie kostnadsfritt eller mot betaling.

2. Beskjeder

Beskjeder og informasjon om Tjenestene gis via Tjenesten, alternativt som beskjeder i Tjenestenes grensesnitt eller pr e-post til Kunden / Kundens kontaktperson.

Beskjeder er å anse som gitt når den er publisert av Selskapet som angitt over. Eksempler på beskjeder er informasjon om driftsforstyrrelser, nye versjoner, øvrig informasjon om programvaren, support eller endringer i vilkår. Selskapet kan også velge å sende beskjeder via e-post. I slike tilfeller er beskjeden å anse som levert når den er sendt fra Selskapet.

Beskjeder skal leses og utføres umiddelbart om ingenting annet er angitt i beskjeden.

Beskjeder fra Kunden til Selskapet som gjelder AV, sendes primært via e-post til adressen som er angitt på Selskapets hjemmeside. Du kan også nå oss i ukedagene mandag til fredag 08.00–16.00 på telefonnummer som finnes på Selskapets hjemmeside.

3. Abonnementsavtale

Tjenestene leveres som «Software as a Service» (SaaS), der Kunden kjøper et abonnement på Tjenestene som gjøres tilgjengelig online. Ved kjøp av abonnement får Kunden tilgang til Tjenestene og retten til å bruke dem på den måten som framgår av Avtalen og AV. Alle deler av Tjenestene reguleres av AV, inklusive deler som legges til, kjøpes i tillegg, eller tas i bruk på et senere tidspunkt.

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenestene i samsvar med AV for Kundens interne forretningsvirksomhet mot betaling av priser i henhold til prislisten som gjelder ved avtaletidspunktet. Betaling av priser ifølge avtalen og etterfølgelse av AV er en nødvendig forutsetning for retten til å bruke Tjenestene.

Tjenestene leveres ifølge avtalen. Retten til å bruke Tjenestene er ikke avhengig av noen spesiell versjon av Tjenestene eller funksjon på et spesielt tidspunkt, men gir tilgang til og rett til å bruke Tjenestene slik de leveres på avtaletidspunktet. Leveransen av Tjenestene er ikke avhengig av utvikling av fremtidige versjoner eller funksjonaliteter, og er heller ikke avhengig av publikasjoner, materiale eller kommentarer angående dette som gjøres av eller for Selskapet.

Selskapet forbeholder seg retten til på eget initiativ å gjøre forbedringer, tillegg og endringer, ta bort eller legge til funksjonalitet eller å korrigere feil eller mangler i Tjenestene.

Selskapet fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra slike endringer. Om slike endringer mot formodning setter funksjoner ut av spill, eller tar bort funksjoner som utgjør en vesentlig del av Tjenestene på varig basis, kan Kunden umiddelbart avslutte abonnementet. Kunden har i tillegg rett til en proporsjonal tilbakebetaling av avgifter som er forhåndsbetalt for den eller de deler av Tjenestene som er påvirket av endringene.

Selskapet forbeholder seg retten til med 60 dagers varsel å endre vilkårene i AV samt øvrige vilkår for leveranse av Tjenestene. Om Kunden ikke aksepterer en slik endring, kan abonnementet av Tjenestene sies opp i samsvar med punkt 9 i AV. Kunden har i slikt tilfelle rett til en proporsjonal tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter som på denne måten ikke har blitt benyttet av Kunden.

Selskapet har rett til å leie inn underleverandører for å oppfylle Selskapets ansvar ifølge Avtalen. Selskapet har ansvar for gjennomføring av avtaleforpliktelsene som gjøres av underleverandører, på samme måte som om de hadde vært utført av Selskapet selv.

Ved kansellering av ordre etter at avtalen er inngått, forbeholder Selskapet seg retten til å fakturere de faktiske kostnadene samt abonnementsavgiften de første 12 månedene.

Kunden har ikke under noen omstendigheter rett til å overføre eller overlate, helt eller delvis, noen lisens for Tjenestene til tredje part (inkludert, men ikke begrenset til ved fusjoner og fisjoner, konkurser, endring av eierforhold eller kontroll, eller til tilknyttede bedrifter) om ikke skriftlig godkjenning innhentes fra Selskapet før dette skjer.

4. Bruksrett

Når Kunden har kjøpt et abonnement av Tjenestene og akseptert AV, får Kunden rett til å bruke Tjenestene i abonnementstiden for så mange brukere som Kunden har kjøpt abonnement for. Kunden kan valgfritt kjøpe rett til at flere Brukere kan bruke Tjenestene, eller rett til å bruke helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester ifølge den prisliste og avtale som til enhver tid er gyldig.

Bare Brukere med et betalt og gyldig abonnement har rett til å bruke Tjenestene. Brukerlisenser gis til på Kundenivå. Brukerkontoer opprettes og administreres av Kunden eller Kundens ansatte. Hver Bruker er ansvarlig for konfidensialiteten og at påloggingsdata og annen kontoinformasjon til enhver tid er korrekt. Kunden og/eller Brukeren skal informere Selskapet umiddelbart ved mistanke om bruk av uriktige påloggingsdata.

Kunden er klar over at bruk av Tjenesten forutsetter tilgang til programvare, utstyr og kommunikasjonstjenester som kreves for å bruke Tjenestene. Disse framgår av Selskapets hjemmeside eller opplyses av Selskapet på forespørsel.

Brukere skal ikke overføre datavirus, dataormer eller skadelige koder av noe slag til Tjenestene eller ved å bruke Tjenestene. Tjenestene kan ikke brukes til lovstridige eller utilbørlige formål. Brukere skal ikke bryte relevante lover og regler, inkludert, men ikke utelukkende lov om opphavsrett eller overføring av støtende, truende, krenkende, ærekrenkende eller andre former for støtende data til Tjenestene.

5. Oppstart av tjenestene

Selskapet skal levere tjenestene til Kunden fra og med avtalens oppstartsdag. Dette skjer ved at Selskapet leverer Kunden påloggingsinformasjon og/eller eventuelle andre anvisninger. Oppstartsdagen inntrer når Selskapet har tilgjengeliggjort nødvendig påloggingsinformasjon og andre anvisninger som gjør at Kunden kan bruke Tjenestene uten krav om særlig godkjenning fra Kunden. Tilleggstjenester kan gjøres tilgjengelige ved et separat tidspunkt.

6. Begrensninger i Tjenestene

Kunden skal informeres dersom man overskrider en maksimal lagringsgrense eller dersom antall brukere medfører høyere kostnader. Selskapet er ikke ansvarlig for backup av løsningen med mindre dette er særskilt avtalt.

7. Databehandling og integritet

a) Behandling av personopplysninger

Kunden er ansvarlig for en sikker håndtering av data i egen løsning (administrator). Når Kunden sletter en bruker, eller annen informasjon, så slettes denne fra databasen og må etableres på nytt dersom slettingen var feil.

b) Kundens data

Kunden har alle rettigheter til Kundens data og Selskapet har ingen rettigheter utover det som er spesifisert i AV, til Kundens data eller deler av data. Selskapet har rett til å under avtaleperioden bruke Kundens data for å levere Tjenestene til Kunden.

c) Innsamling av informasjon

Selskapet kan samle inn informasjon fra bruk av Tjenestene via automatiserte dataverktøy. Selskapet vil samle inn og bruke slik informasjon med hensikt om å sikre, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, samt for statistikk og analyser.

d) Informasjonssikkerhet

Om ikke annet angis i denne AV, komme ikke Selskapet selge, leie, leie ut eller på annen måte gjøre samlet Data tilgjengelig for tredje part, utenom følgende situasjoner;

8. Pris og fakturering

Om ingenting annet angis i Avtalen, følger avgifter og faktureringsperioder for Tjenestene priser som til enhver tid gjøres tilgjengelige av Selskapet.

Abonnementsavgifter debiteres/faktureres normalt tolv måneder på forskudd om ingenting annet angis.  Selskapet forbeholder seg retten til å endre prisene for Tjenestene for kommende perioder.

Betalingsvilkår er normalt 15 dager. Avgifter, for eksempel fakturaavgift, debiteres etter de vilkår som til enhver tid gjelder for Selskapet. Merverdiavgift (MVA) kommer i tillegg til angitte priser.

Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente i tråd med lov om renter ved forsinket betaling.

9. Avtaleperiode og oppsigelse

Abonnementet gjelder fra og med Oppstartdagen. Om ingenting annet angis i Avtalen, gjelder Avtalen i tolv (12) måneder, deretter forlenges perioden automatisk i tolv (12) måneder av gangen så lenge ikke en av partene skriftlig sier opp Avtalen senest seksti (60) dager før respektive avtaleperiodes utgang.

Kunden kan når som helst øke antallet brukere. Avtaleperioden angitt ovenfor omfatter også de nye brukerne. Kompensasjon regnes fra Oppstartdagen.

Oppsigelse av denne Avtalen, enten i sin helhet eller av visse deler eller et visst antall Brukere, skal skje skriftlig og gjelder fra den dagen motparten mottok oppsigelsen. Eventuelle avgifter som er lagt ut på forskudd, tilbakebetales ikke.

Ved oppsigelse av abonnementet sperres og slettes Kundens tilgang til Tjenestene etter den siste aktive dagen for abonnementsavtalen. Evt eksport av data faktureres etter medgått tid.

Kunden kan redusere antallet brukere først etter at den innledende avtaleperioden har utløpt. Hvis det er ønske om at abonnementet skal omfatte færre brukere enn de som sammenlagt har abonnement, må en slik reduksjon meldes skriftlig senest 60 dager før neste avtaleperiode.

Dersom Kunden ønsker en eksport av Kundens data, skal dette skje før den siste aktive abonnementsdagen. Om Kunden ønsker hjelp av Selskapet med å få eksportert Data, skjer dette mot løpende konsulentkostnader etter gjeldende prisliste. Etter siste aktive abonnementsdag blir Kundens Data i tjenesten slettet, og det er opp til Kunden å lagre informasjonen på eventuell annen måte.

Oppsagt abonnementsavtale kan nytegnes. Nytegnet avtale innebærer automatisk en ny bindingstid på 12 måneder.

10. Opphør av avtale før tiden

Selskapet kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden unnlater å betale avgifter, er insolvent, er slått konkurs eller av annen grunn ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, eller om Kunden vesentlig bryter denne Avtalen. Selskapet har da rett til å stenge av Tjenestene fullstendig med umiddelbar virkning.

11. Tilgjengelighet

Selskapet skal sørge for en sikker leveranse av Tjenestene til Kunden. Tjenestene er normalt tilgjengelige via internett døgnet rundt sju dager i uken. Selskapet (og de leverandører som er godkjent) har rett til å gjøre tiltak som påvirker den nevnte tilgjengeligheten dersom Selskapet anser det nødvendig av tekniske grunner, service-, drifts- eller sikkerhetsrelaterte grunner. Planlagte driftsavbrudd på grunn av systemvedlikehold meddeles Kunden i forveien. Se Selskapet hjemmeside for planlagte avbrudd for drift og vedlikehold.

Ikke-planlagte driftsstopp kan forekomme. I den grad Selskapet er ansvarlig for og kan påvirke slike driftsstopp, skal Selskapet utbedre feilen så raskt som mulig.

12. Sikkerhet

Selskapet vil så langt mulig levere sikre og pålitelige tjenester, og streber etter til enhver tid å levere adekvate administrative, fysiske og tekniske sikkerhetsløsninger. Selskapet gjennomfører med jevne mellomrom sikkerhetskopiering for å sikre at Kundens Data er i trygg forvaring, men det er ingen garanti for tilbakeføring av data til løsningen.

13. Support

Selskapet utvikler hele tiden sine produkter for at Kundene skal ha tilgang til en så god programvare som mulig.

Abonnementet sikrer at Kunden har tilgang til de siste versjonene av programvaren, og rett til hjelp og support.

Avtalen gir rett til administratorsupport som gjelder brukerproblemer med produktet.

Om ikke noe annet er avtalt, leverer Selskapet produktsupport via e-post og telefon mandag til fredag 08.00–16.00. Supportspørsmål via e-post besvares normalt senest den nærmeste påfølgende arbeidsdag. Supportspørsmål som tas imot via telefon, prioriteres etter ankomsttidspunkt.

Dag før helligdag forbeholder Selskapet seg retten til å holde support stengt.

Med support menes hjelp ved brukerproblemer med standardprodukter fra Selskapet produktsortiment.

Support for Kundetilpasninger gis innenfor garantitiden på 3 måneder, deretter håndteres Kundetilpassinger etter en løpende konsulentkostnad. Hva som anses å være Kundetilpasninger, framgår av Avtalen.

Support gis til den hos Kunden som er valgt til administrator.

All innsats fra Selskapets side skal stå i rimelig forhold til abonnementsavgiften.

14. Immaterielle rettigheter

Selskapet – eller deres lisensgivere – er eneinnehavere av alle immaterielle rettigheter (IPR) forbundet med Tjenestene. IPR omfatter, men er ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerker, firma, mønster og produktdesign, kildekode, databaser, bedriftsplaner og knowhow, uansett om det er registrert eller ikke. All dokumentasjon, inklusive manualer, brukerguider eller andre skrevne, elektroniske eller ikke-elektroniske beskrivelser av hvordan Tjenestene er opprettet og brukes (Dokumentasjon) anses å være en del av Tjenestene og er underlagt samme restriksjoner. All opphavsrett, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn, firmaer eller logotyper som angis i Tjenestene eller i tilslutning til Tjenestene, er respektive eieres eiendom.

Selskapet gjør ingen krav på immaterielle rettigheter eller opphavsrett av noe slag for Data eid av Kunden som overføres til Tjenestene.

Tjenesten kan være integrert med applikasjoner, nettsteder og tjenester fra tredjepart («Tredjepartsapplikasjoner») i den hensikt å gjøre innhold, produkter og/eller tjenester tilgjengelige for Brukeren. Disse Tredjepartsapplikasjonene kan ha egne brukervilkår og integritetspolicyer, og bruken av slike Tredjepartsapplikasjoner styres av og er underlagt slike vilkår og integritetspolicyer. Selskapet står ikke bak og tar ikke ansvar for oppførsel, funksjoner eller innhold i noen Tredjepartsapplikasjon eller for noen transaksjon som brukeren eventuelt inngår med leverandøren av en slik Tredjepartsapplikasjon.

Om Kunden bryter med rettighetene i Selskapet eller tredjeparts IPR, eller bruker Tjenestene på en måte som strider med AV, skal Kunden betale erstatning som tilsvarer Selskapet totale tap, eller dersom det er høyere, den høyeste abonnementsavgift for fem år for å erstatte brudd på lisensbestemmelser eller den virkelige skaden. Kunden er innforstått med at Selskapet kan rammes av uerstattelig skade ved brudd eller skade på IPR, og at Selskapet eller deres lisensgivere skal ha rett til å benytte seg av alle rimelige tiltak for å beskytte sine kommersielle interesser og sin eiendom, inklusive alle tiltak som er mulige ifølge loven. Tilsvarende skal gjelde om Kunden har eller har forsøkt å få tak i informasjon eller data som Kunden ikke har rett til ifølge AV.

15. Erstatning

Kunden skal beskytte Selskapet mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav med begrunnelse i at Kundens Data eller bruk av Tjenestene er i strid med Avtalen eller AV, er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet, eller er i strid med gjeldende lovgivning. Selskapet skal umiddelbart gi beskjed til Kunden om alle slike krav. Kunden skal tilbakebetale Selskapet for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Selskapet i samsvar med et stadfestet forlik eller domsbeslutning fra en domstol, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Selskapet samarbeider med Kunden på Kundens bekostning og gir Kunden full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Selskapet fra alt ansvar.

16. Konfidensialitet

Hver part forplikter seg til ikke å oppgi informasjon som kan være å betrakte som bedrifts- eller yrkeshemmeligheter, eller som etter loven omfattes av konfidensialitetserklæring («Konfidensiell informasjon») til tredjemann uten motpartens skriftlige tillatelse.

Partene er ansvarlig for sine respektive ansattes og konsulenters etterlevelse av disse bestemmelsene, og skal gjennom avtale eller andre egnede tiltak se til at Avtalens konfidensialitet ivaretas.

Partenes konfidensialitetsansvar i henhold til Avtalen gjelder i avtaletiden samt en periode på fem (5) år etter at avtalen har opphørt.

17. Garanti og garantibegrensning

Selskapet garanterer at Tjenestene i hovedsak vil fungere som beskrevet. Kunden og Selskapet er enige om at Tjenestene og leveransen av disse ikke er fullstendig frie for feil, og at forbedring av Tjenestene er en pågående prosess. Kunden er enig i at Tjenestene er levert i avtalt utførelse, og at de kan brukes på Kundens egen risiko.

Selskapet garanterer ikke at Tjenesten oppfyller alle Kundens krav, at de fungerer korrekt med Kundens valg av utstyr, system eller innstillinger, og heller ikke at den ikke avbrytes eller er fri for feil. Kunden er ansvarlig for at tredjepartsprogram, som nettlesere, PDF-lesere, toolbars, antivirusprogram samt brannmurer er korrekt installerte og tillater trafikk mot hjemmesider anvist av Selskapet. Videre skal det noteres at bruk av internett for å benytte Tjenestene verken installeres, vedlikeholdes eller etableres av Selskapet, og at Selskapet ikke har kontroll over internett. Selskapet er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser i driften av noen del av internett og har heller ikke ansvar for en eventuell regulering av internett. Selskapet skal gjøre alle rimelige tiltak som anses som passende for å reparere og unngå slike hendelser, dog garanterer ikke Selskapet for at ikke avbrudd kan finne sted. Selskapet er ikke ansvarlig for kvaliteten på internettjenester eller hvordan internettleverandører utfører sine tjenester.

Om Tjenestene ikke fungerer i samsvar med ovennevnte begrensede garanti, skal Selskapet korrigere alle konstaterte feil eller mangler i Tjenestene på egen bekostning. Selskapet reparerer raskest mulig meldte feil i Tjenestene som på alvorlig måte påvirker funksjonen i Tjenestene. Selskapet   forbeholder seg likevel retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og hvordan et tiltak skal utføres. Selskapet reparerer feil som ikke påvirker Kundens bruk av Tjenestene og/eller Tjenestenes funksjon på en alvorlig måte tidligst ved neste offisielle versjon av Tjenestene.

Tjenestene leveres i avtalt utførelse og omfang, og verken Selskapet eller noen av deres lisensgivere gir noen garanti, verken konkret eller underforstått, omkring sluttbruk eller kapasitet for systemintegrasjon.

Lenker til nettsider som ikke eies eller kontrolleres av Selskapet, som fremkommer i Tjenestene eller logisk påfølgende nettsider eller Dokumentasjon, gjøres tilgjengelig av bekvemmelighetshensyn. Selskapet er ikke ansvarlig for slike nettsider.

Om noen del av Avtalen eller AV finnes å være ulovlig, helt eller delvis, skal dette ikke påvirke lovligheten av de øvrige bestemmelsene. Den aktuelle bestemmelsen skal i slike tilfeller erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, ivaretar hensikten i den opprinnelige bestemmelsen.

18. Ansvarsbegrensning

Selskapet er ikke i noe tilfelle ansvarlig for innholdet i eller eiendomsretten til Data.

Selskapet er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen instruksjoner for Databehandling eller andre tiltak som utføres av Kundens Brukere.

Om Selskapet holdes ansvarlig for betaling av erstatning til Kunden som et resultat av et brudd på plikter som følger av AV, skal slik erstatning under ingen omstendigheter inneholde erstatning for indirekte tap eller følgeskade eller skademål av noe slag som følger av eller er et resultat av slikt avtalebrudd, inkludert, men ikke utelukkende all tap av Data, tap av produksjon, tap av inntekt eller gevinst eller tredjeparts krav eller myndighetsbeslutning, selv om Kunden har blitt informert om risikoen for slike skader. Selskapet ansvar ifølge AV er begrenset til direkte skade, bortsett fra der annet følger av obligatorisk lov, eksempelvis det som gjelder skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Alle tilbakebetalinger og erstatninger for direkte skade samt direkte tap og kostnader i hver 12-måneders periode skal aldri overstige et beløp som tilsvarer 12 måneders Abonnementsavgifter for Tjenestene i samme periode. Slik tilbakebetaling eller erstatning kan heller ikke overstige Grunnbeløpet i Folketrygden (G).

Verken Selskapet eller Kunden skal være ansvarlige for forsinkelser eller avbrudd i sine forpliktelser som forårsakes av, eller springer ut fra, en force majeure-hendelse, slik som jordskjelv, opprør, arbeidskonflikter eller andre hendelser som på samme måte er utenfor Selskapet eller Kundens kontroll.

Dersom lovgivning, forordninger eller forskrifter som berører Tjenestene eller leveransen av disse, endres, eller ny lovgivning, forordning eller forskrift blir gjeldende etter at Tjenesten har blitt tilgjengeliggjort på markedet, som hindrer Selskapet fra å oppfylle instruksjoner fra Kunden eller Selskapet plikter ifølge AV, og/eller som krever at Tjenesten stenges ned, helt eller delvis, for en viss tid eller på ubestemt tid, skal det anses å utgjøre en force majeure-hendelse. Selskapet er ikke i noe tilfelle ansvarlig for en slik force majeure-hendelse. Kunden får i slike tilfeller erstatning for Abonnementsavgift betalt på forskudd for Tjenester som påvirkes fra den måneden som følger avstengning av Tjenesten, der dette skyldes force majeure-hendelsen. Utover dette har Kunden ikke rett til å framsette ytterligere krav overfor Selskapet.

Selv om Selskapet vil vise tilbørlig omtanke for å sikre overføringer av informasjon mellom Kunden og Tjenestene, er Kunden enig i at internett er et åpent system, og at Selskapet   ikke kan garantere, og heller ikke garanterer, at tredjepart ikke kan komme i besittelse av eller endre Data eller Overføringen av disse. Selskapet har intet ansvar for denne typen utilsiktet misbruk, avsløring eller tap av Data.

19. Lovvalg og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister angående tolkning av AV eller bruk av Tjenestene skal partene forsøke å løse gjennom avtaler i minnelighet. Om tvisten ikke kan løses på denne måten, skal tvisten løses gjennom voldgift i henhold til lov om voldgift..

20. Feilaktig bruk av Tjenesten

Det er iht. lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv §15 ikke tillatt å sende epost-markedsføring til privatpersoner uten forutgående samtykke fra den enkelte om få slike markedsføringshenvendelser fra bedrifter og organisasjoner, eller en representant for bedrifter og organisasjoner. I tillegg gjelder ehandelslovens § 9 om blant annet at ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring.

Loven gjelder ikke «bedrift/organisasjon til bedrift/organisasjon» (B2B). Til tross for at loven ikke omfatter B2B. er det en god regel å alltid bruke prinsippet for Opt-In for utsendelse av reklamemeldinger pr e-post.

Om Kundens feilaktige bruk av Tjenesten i form av SPAM leder til at Selskapet   IP-nummer for utsendelser svartlistes har Selskapet rett til å umiddelbart stoppe ytterligere utsendelser fra Kunden frem til at saken er gjennomgått for å finne årsaken til svartelistingen.

Om Kundens feilaktige bruk også leder til at hostingleverandørens IP-nummer for utsendelser svartlistes er Kunden skyldig å erstatte Selskapet for alle de kostnader som oppstått for å skifte IP-nummer.

Om Kunden blir dømt i domstol eller får en anmerking av Forbrukerrådet for feilaktig bruk av Tjenesten har Selskapet rett til å umiddelbart si opp denne avtalen uten tilbakebetaling av innbetalte engangsavgifter og leieavgifter.

Selskapet tar ikke ansvar for, direkte eller indirekte, feilaktig bruk av Tjenesten og inkluderte moduler iht. dette punkt 19.

21. Definisjoner

Bruker: En fysisk person som typisk er ansatt hos Kunden, som av Kunden får rett til å bruke Tjenesten for Kundens egne interne bedriftsformål.

Brukerkonto: Felles begrep som omfatter Kundens Brukere, Data og annen informasjon som berører Kundens bruk av og tilgang til Tjenestene.

Data: All data som overføres av Kunden til eller fra Tjenesten, når Kunden bruker Tjenesten i hensikt å behandles av Tjenesten.

Databehandling: Alle tiltak eller serier av tiltak eller annen bruk av Data av Selskapet etter Kundens instruksjoner eller på annen måte i hensikt å levere Tjenestene til Kunden.

Kunde: Den juridiske eller fysiske personen som spesifiseres på fakturaen fra Selskapet, og som inngår i avtaler med Selskapet   basert på AV.

Oppstartdag: Den dag da leveranser av Tjenestene skal påbegynnes i henhold til hva som angis i Avtalen, ved at Selskapet skaffer til veie innloggingsinformasjon eller andre anvisninger for at Kunden skal kunne ta del av Tjenestene.

Tilleggstjeneste(r): Separate enkeltfunksjoner eller funksjonspakker som Kunden typisk kan bruke mot en særskilt avgift per transaksjon.

Selskapet: ArtSync Software AS