Friedebert Tuglase nimelise Ahja  Kooli direktorile

VASTUVÕTUTAOTLUS

Palun minu laps vastu võtta 1. klassi alates

ANDMED LAPSE KOHTA

EES- JA PEREKONNANIMI

ISIKUKOOD

SÜNNIKUUPÄEV

SÜNNIKOHT

KODUNE KEEL

Lapse telefon, e-posti aadress

Laps tuleb kooli (lasteaia nimi/kodu)

Lapse erisoovid/erivajadused

LAPSE ELUKOHT

Tegelik elukoht

Rahvastikuregistrijärgne elukoht

KODU KAUGUS KOOLIST (km)

Kodupeatus (buss)

(täidetakse, kui õpilane elab väljaspool kooli asukohta)

ANDMED VANEMATE KOHTA

EMA

ISA

Nimi

Nimi

Kontakttelefon

Kontakttelefon

e-posti aadress

e-posti aadress

Elukoht

Elukoht

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged.

Teavitan lapse klassijuhatajat esimesel võimalusel oma muutunud kontaktandmetest.

Luban oma lapse nime ja klassi avaldada Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli kodulehel.

Olen nõus kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud piltide avaldamisega oma lapsest kooli

kodulehel või meedias.

/kuupäev/

/allkiri/