02_Videonoverosanas_ieks_kart_noteik 24.PII
Updated automatically every 5 minutes

gerbonis konturzimejums2.JPG

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS 24. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ. Nr. 2701901788, Muzeja  iela 9, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65428733

e-pasts:rukitis24PII@inbox.lv

 Daugavpilī

APSTIPRINU

    Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības

 Iestādes  vadītāja______________G. Fedorkiva

2018.gada 31.augustā

                                                                                                         

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMU IEKŠĒJĀS

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma

 36.panta trešo daļu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta

 pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

 nolikuma, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes

 2012.gada 9.februāra lēmuma Nr.54,  3.3.4.punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes videonovērošanas sistēmu iekšējās kārtības noteikumi nosaka video novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi, lietošanu un aizsardzību, video novērošanas tehnikas uzstādīšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti saīsinājumi:

Noteikumi – Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes  video novērošanas sistēmu izmantošanas iekšējās kārtības noteikumi;

Iestāde – Daugavpils pilsētas24.pirmsskolas izglītības iestāde;

Darbinieks – Iestādes informācijas tehnoloģiju administrators;

Datu apstrāde - fizisko personu datu apstrāde.

3. Noteikumi izstrādāti atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajām prasībām, – Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes  Personas datu apstrādes drošības politikas noteikumiem, kas attiecas uz video novērošanas sistēmu lietošanu, izmantošanu un drošību.

4. Video novērošanas mērķis ir aizsargāt– Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes    īpašumu, gādāt darbinieku un apmeklētāju drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo likumpārkāpēju (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu).

5. Noteikumi ir saistoši visiem video novērošanas personas datu apstrādes darbiniekiem. Noteikumi ir attiecināmi uz visiem personas datiem, kas tiek ierakstīti video novērošanas kamerās (video ierakstā).

6. Video novērošana un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde tiek veikta Pārvaldes ēkā, uz ko norāda īpaša zīme, ko novieto pie ieejas videonovērošanas zonā (sk. pielikumu).

7. Par video novērošanas rezultātā iegūto personas datu aizsardzības drošību atbild Pārvaldes informācijas tehnoloģiju administrators.

 II. Informācijas klasifikācija un darbinieka tiesību piešķiršana

8. Dati, kas tiek ierakstīti ar video novērošanas kameru palīdzību, ir klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, jo satur personu identificējošus datus. Tiesības piekļūt un veikt šo datu apstrādi ir tikai personām, kurām ir piešķirtas atbilstošas pieejas tiesības.

9. Darbinieku saraksts, kuriem atļauts veikt personas datu apstrādi, piekļūšanu video novērošanas programmatūrai un veiktajiem ierakstiem (turpmāk – Darbinieks), tiek apstiprināts ar Iestades vadītāja rīkojumu.

III. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība

10. Darbinieka tiešie pienākumi un atbildība ir ietverti darbinieka amata (darba) aprakstā.

11. Darbinieka pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos ikdienas darbā.

12. Darbiniekam ir tiesības izmantot lietošanā nodoto datortehniku, lai organizētu video attēla ierakstīšanu;

13. Darbiniekam aizliegts:

13.1. izpaust ziņas par Iestādes video novērošanas tīkla uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju nepiederošām personām;

13.2. atļaut piekļūt video novērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem (video ierakstiem) citām personām, ja tas nav saistīts ar tiešo darba pienākumu pildīšanu un ja šādu pilnvarojumu nav devis  Iestādes vadītājs;

13.3. kopēt personu datus saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem (disketēm, USB kartēm un / vai kompaktdiskiem), ja tas nav saistīts ar tiešo darba pienākumu pildīšanu un ja šādu pilnvarojumu nav devis Iestādes vadītājs.

14. Darbinieks ir atbildīgs:

14.1. par video novērošanas tehniku;

14.2. par darbībām, kas tiek veiktas ar videonovērošanas tehniku;

14.3. par datu saglabāšanu, nepieļaujot to nelikumīgu apstrādi, personas datu nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

15. Darbiniekam ir tiesības izpaust videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus tikai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar viņu pieprasījumu un pēc saskaņošanas ar Iestādes vadītāju. Gadījumos, kad ir nepieciešama personas datu izpaušana, darbiniekam jānodrošina pierakstu esamība par to, kam (identificējot personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti. Gadījumā, ja uz tiesiska pamata ir izdoti videonovērošanas dati citai personai, par tālāku personas datu apstrādi un likumību atbild persona, kura datus saņēmusi.

16. Drošības incidentu atklāšana un izmeklēšana:

16.1.Veikt aizsardzības pasākumus pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu un nepilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem;

16.2.Reizi mēnesī pārbaudīt programmatūras aizsardzību, paroļu drošību, citus loģiskās aizsardzības līdzekļus uz nesankcionētu piekļuvi;

16.3.Ja pastāv iespēja, ka parole kļuvusi zināma citai personai, nekavējoties sekmēt tās nomaiņu;

16.4.Drošības incidenta atklāšanas gadījumā, atkarībā no incidenta smaguma, veikt nepieciešamos pasākumus incidenta izmeklēšanai, tai skaitā vēršoties tiesībsargājošās institūcijās.

17. Darbiniekam ir pienākums veikt uzskaiti par personām, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē.

 IV. Videonovērošanas tehnikas uzstādīšana, programmas lietošana

 un informācijas saglabāšana

18. Video novērošanas tehnikas un tās programmatūras uzstādīšanu un administrēšanu nodrošina – Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes  informācijas tehnoloģiju administrators. Uzstādot video novērošanas kameras, jāizvēlas tāds kameru izvietojums, lai tās būtu drošībā no neatļautas piekļuves un aizsargātu tās no bojājumiem.

19. Darbinieks ir atbildīgs par videonovērošanas tehnikas tehnisko stāvokli, nodrošinot ierakstu kvalitāti un nepieļaujot nevēlamus attēla/datu detaļu izkropļojumus ierakstīšanas procesā vai uzglabāšanas laikā. Videonovērošanas sistēmu tehnisko iekārtu apkalpošanu, sistēmas noregulēšanu veic ārpakalpojuma sniedzējs, ar kuru  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde ir noslēgusi līgumsaistības.

20. Videonovērošanas rezultātā iegūtās informācijas glabāšanas ilgums tiek noteikts viena nedēļa. Pēc šī termiņa beigām sistēma nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šajos gadījumos datus uzglabā pēc nepieciešamības.

21. Par katru nelikumīgu piekļuvi video novērošanas tehnikai (kamerām) un/vai ierakstu datiem nekavējoties jāziņo Iestades vadītājam un jādokumentē nelikumīgās piekļuves faktu. 

V. Rīcība problēmu gadījumā

22. Par visām avārijas un ārkārtas situācijām (t.sk. ugunsgrēku, plūdiem, nelaimes gadījumiem utt.) darbiniekam ir nekavējoties jāziņo– Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes    vadītājam , atbildīgajam darbiniekam par ugunsdrošību,   vai to pilnvarotām personām.

Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes  vadītāja        G. Fedorkiva


Pielikums

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes 

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMU IEKŠĒJĀS

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


Videonovērošana Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde

https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/images/videonoverosana.jpg

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk Iestāde), vienotās reģistrācijas Nr. 90009737220, faktiskā adrese Muzeja iela 9, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils, Iestades IT drošības pārzinis tel.: +371 65428733, oficiālā e-pasta adrese: rukitis24pii@inbox.lv

 

Datu aizsardzības speciālists

 Iestādes datu aizsardzības speciāliste ir lietvede Ināra Gaidamaviča. Kontaktinformācija, datu aizsardzības jautājumos tel. +371 65428733, e-pasta adrese  rukitis24pii@inbox.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Iestādes faktiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

 

Personas datu apstrādes nolūks

 Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai. Informācijas sniegšanai tiesībsargājošajām instancēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 Vispārīgas Datu Aizsardzības Regulas 6. panta e) apakšpunkts, Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apjomā likumīgo interešu aizsardzībai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 Viena nedēļa kopš attiecīgā videokamerā fiksētā attēla, ieraksta uzsākšanas brīža.

 

Piekļuve personas datiem un citas tiesības

 Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a) rakstveida formā klātienē Iestādes juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

b) ar elektroniskā pasta starpniecību, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;

 

Tiesības iesniegt sūdzību

 Iestādes nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.